OR.271.1.2020          

Doruchów, 31.07.2020 r.

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę wojewódzką nr 450 Kalisz – Opatów z drogą powiatową Pustkowie - Doruchów nr 5576P wraz z kanalizacją deszczową"

 

W związku z przekazanymi przez jednego z potencjalnych oferentów pytaniami przedstawiamy następujące odpowiedzi.

Treść pytania:

Nadal są niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarem kanalizacji deszczowej.

Zamawiający zmienił ilość metrów na kanale, ale ilości metrów prób szczelności już nie zostały zmienione. Proszę o wyjaśnienie.

Kanału DN160 wg profilu jest 44,30m, a nie jak podaje Zamawiający 37,4 m. Tym samym studzienek ściekowych DN500 jest 16 kpl., a nie jak podaje przedmiar 24 kpl.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź:

 

Ilość metrów prób szczelności rzeczywiście nie została zmieniona. Długość kanału DN160 powinna wynosić 44,30 m. Studzienek ściekowych DN500 powinno być 16 kompletów. Ponadto w przedmiarze robót zostały poprawione oczywiste omyłki pisarskie.

W związku z powyższym, Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień uaktualniony przedmiar robót kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na zmianę przedmiaru robót kanalizacji deszczowej, Zamawiający wprowadza zmiany w zapisach SIWZ polegające na przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 6.08.2020 r. do godziny 10:00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

Wojt Gminy Doruchów

Urszula Kowalińska

Załączniki:

- przedmiar robót kanalizacji deszczowej po zmianach z dnia 31.07.2020 r.

- SIWZ po zmianach z dnia 31.07.2020 r.