Symbol:
RR. 5541

Wydział:
Referat Rolnictw, Budownictwa i Gosp. Komunalnej

Podstawa prawna:
Art. 40, ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
§ 8 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późniejszymi zmianami).
Art. 104 i art. 106 K.p.a. (Dz. U. z 1980 r., Nr 9, poz. 26 z późniejszymi zmianami).
Art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 13 z późniejszymi zmianami).
Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Opłaty:
· za wniosek - 0,00 zł,
· za każdy załącznik - 0.zł
- nie podlegają opłacie skarbowej wnioski i załączniki na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa w celu wykonania przyłącza infrastruktury technicznej do budynku mieszkalnego


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy


Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictw, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy).


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Zgodnie z w/w ustawą wniosek powinien być złożony z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Wymagany Na indywidualny wniosek zainteresowanego

  • Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego Wymagany Wg. indywidualnego planu sytuacyjnego