Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.),
2. Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 253 poz. 1635 z późn. zm.).


Opłaty:
1. wniosek, załączniki - bez opłaty
2. za wydanie decyzji - 82,-zł.
Opłatę można uiścić:
- w kasie Urzędu Gminy w Doruchowie (pok. Nr 22)
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Doruchowie
Nr konta: 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755


Termin odpowiedzi:
Zgodnie z przepisami KPA do 7 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Samorządne Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Samorządne Kolegium Odwoławcze w Kaliszu rozpatruje sprawy w ciągu 4 dni od wniesienia odwołania.

Uwagi:
IMPREZA MASOWA zgodnie z art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych to impreza:
- artystyczno-rozrywkowa - na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 500
- sportowa (w tym mecz piłki nożnej) - na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300

IMPREZA MASOWA PODWYŻSZONEGO RYZYKA to impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. W przypadku organizacji takiej imprezy wymienione powyżej liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200 oraz 200 dla meczu piłki nożnej.

ORGANIZATOREM IMPREZY MASOWEJ może być:
- osoba prawna,
- osoba fizyczna,
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

JAKIE WYMOGI MUSI SPEŁNIĆ ORGANOZATOR IMPREZY MASOWEJ
- zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezie (według zapisów artykułów 5-12, a meczu piłki nożnej artykułów 13-18 ww. ustawy),
- spełnić wymogi określone, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- zapewnić udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,
- zapewnić pomoc medyczną i zaplecze higieniczno-sanitarne,
- wyznaczyć drogi ewakuacyjne i drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
- zapewnić warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
- zapewnić sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych,
- zapewnić wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej,
- opracować i udostępnić uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej
- opracować instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

Wymagane dokumenty;
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, musi wystąpić do Wójta Gminy Doruchów z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:
I. Opinie:
a) właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji,
b) właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
c) kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego)
d) państwowego inspektora sanitarnego
Organizator zwraca się do ww. organów z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych;
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływa na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
2. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez organizowanych cyklicznie;
4. Informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej;
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej;
5. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane;
6. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
8. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
9. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
10. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
11. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Organizator imprezy masowej ma obowiązek zwrócić się do Komendanta Głównego Policji o udzielenie informacji z rejestru osób objętych zakazem wstępu na imprezy masowe.

"Imprezy wielokrotne (powtarzalne)"
Dla Organizatorów tzw. imprez "wielokrotnych" (powtarzalnych, cyklicznych) Ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 30. ust. 1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych co najmniej 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Wójt Gminy wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub ich przeprowadzenie w okresie jednego roku".
Przed każdą jednak taką "wielokrotną" (powtarzalną) imprezą Organizator na 14 dni przed planowanym jej terminem przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym Policji i komendantom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu, informacje o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy.
Ważne: Opinie muszą zawierać informację o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach, tj. informacje o:
1. Liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej
2. Informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa
3. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej
4. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
5. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
W odniesieniu do służby porządkowej i informacyjnej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 członków służb porządkowych i informacyjnych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
W przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb porządkowych i informacyjnych na 200 osób i co najmniej 2 członków służb porządkowych lub informacyjnych na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
Dokumenty