UCHWAŁA Nr V/   22   /200

RADY GMINY W   DORUCHOWIE 

                                       z dnia  21  s t y c z n i a  2003r.
    
 w sprawie :     uchwalenia statutów dla sołectw.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142  poz. 1591  z późniejszymi zmianami), Rada Gminy                    w Doruchowie uchwala , co następuje :

§ 1. Nadaje się statuty następującym sołectwom w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały :

 

                 1/  Sołectwo Doruchów I                             

                 2/  Sołectwo Doruchów II

                 3/  Sołectwo Godziętowy                             

                 4/  Sołectwo Plugawice

                 5/  Sołectwo Przytocznica

                 6/  Sołectwo Skarydzew

                 7/  Sołectwo Tokarzew

                 8/  Sołectwo Torzeniec

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Tracą moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie NrVI/33/90 z dnia 14 listopada 1990r. w sprawie uchwalenia statutu samorządu mieszkańców wsi.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

 

 

                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do uchwały

                                                                      Rady Gminy Nr V/  22    /2003

                                                                   z   dnia  21-01-2003r.

                                                                                                                                

 

 

                                                                    STATUT SOŁECTWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Doruchów.

§ 2..Granice Sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

Rozdział II

Zakres działania sołectwa

§ 3. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

§ 4. Zadania określone w § 3 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

   1)   podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sołectwa,

   2)   opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

   3)   współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych, projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,

   4)   występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

   5)   współpracę z radnymi z terenu Sołectwa,

   6)   ustalenie zadań dla Sołtysa do realizacji miedzy zebraniami wiejskimi.

 

         § 5. Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej Sołectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał .

  

         § 6. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.

 

      2. Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesję Rady Gminy.

 

     3. O sposobie załatwienia sprawy Rada Gminy lub Wójta  Gminy informuje zebranie wiejskie za pośrednictwem sołtysa.

§ 7. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami oraz może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

 

Rozdział III

Organy sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 8. 1. Organami Sołectwa są:

 

a)   Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

b)  Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka .

3. Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.

4. Obsługę techniczno-biurową organów Sołectwa zapewnia Urząd Gminy.

§ 9. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 4 .

 

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

     

   1)   wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

   2)   określanie zasad korzystania z mienia gminnego,

   3)   określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazywanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Gminy,

   4)   określanie przeznaczenia środków finansowych Sołectwa,

   5)   wyrażenie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy.

§ 10. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

§ 11. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

   1)   z własnej inicjatywy,

   2)   na żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa,

   3)   na polecenie organów Gminy.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców Sołectwa lub na polecenie organów Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje inny termin .

§ 13. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.

2. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys.

Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego zebrania.

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie propozycji przedłożonej przez Sołtysa.

4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie udziału referentów rozpatrywanych  spraw na zebraniu oraz zorganizowanie obsługi techniczno-biurowej zebrania, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

§ 14. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych uczestniczących w nim.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

§ 15. Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do podejmowania decyzji w pilnych sprawach związanych z działalnością Sołectwa. Rada Sołecka na najbliższym zebraniu wiejskim informuje o podjętych decyzjach.

§ 16. 1. W celu zapewnienia sprawnego bieżącego zarządu Sołectwem mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.

§ 17. 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

   1)   zwoływanie Zebrań Wiejskich,

   2)   zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

   3)   podejmowanie działań stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego i organów Gminy,

   4)   reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz i wobec organów Gminy,

   5)   uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,

   6)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedstawia informację o swojej działalności.

§ 18. 1. Sołtys bierze udział w Sesji Rady Gminy.

2. Na Sesjach Rady Gminy Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców Sołectwa.

§ 19. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką.

.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

5. Rada Sołecka w szczególności:

   1)   opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie,

   2)   opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programów pracy sołectwa,

   3)   występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,

   4)   organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,

   5)   współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.

6. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.  

                                        Rozdział IV

Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym przez Wójta Gminy.

3. Informację  o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania

§ 21. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób     w nim uczestniczących.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

4. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

§ 22. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy;

   1)   przyjęcie zgłoszeń kandydatów

   2)   przeprowadzenie głosowania

   3)   ustalenie wyników wyborów

   4)   sporządzenie protokołu z wyników głosowania

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 23. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 24. 1. Decyzję w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej podejmuje zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 25. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy Sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

3. Za głosy ważne uważa się:

-     w wyborach Sołtysa - jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylko jedno nie skreślone nazwisko.

-     w wyborach Rady Sołeckiej - jeżeli na karcie do głosowania liczba nie skreślonych nazwisk jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby członków Rady Sołeckiej.

4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.

5. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania.

§ 26. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:

-     notorycznie nie wykonują statutowych obowiązków,

-     naruszają postanowienia statutu i uchwały zebrania wiejskiego,

-     dopuścili się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie organów Sołectwa kierowany jest do Wójta Gminy, który ustala termin i miejsce zebrania wiejskiego w sprawie odwołania.

3. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 27. Uchwałę o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków podejmuje się                 w głosowaniu tajnym, a dla jej ważności wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów.

 

§ 28. 1. Dla dokonania odwołania organów sołectwa o których mowa w §27 na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, które odbywa się po upływie 7 dni.

3. O ile w wyznaczonym drugim terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania, odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

4. Liczbę stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

5. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

§ 29. 1. Głosowanie w sprawie odwołania organów o których mowa w § 27 przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 30. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej.

 

Rozdział V

Mienie przekazane sołectwu

§ 31. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę i rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy

§ 32. Sołectwo jest upoważnione do decydowania o:

   1)   wynajmowaniu i wydzierżawianiu składników mienia komunalnego przekazanego Sołectwu, o ile nie jest to sprzeczne z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

   2)   dochodów ze składników mienia przekazanych Sołectwu,

   3)   konserwacji i remontach składników mienia przeznaczonych do powszechnego użytku oraz używanych bezpośrednio przez organy Sołectwa.

 

                                               Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 33. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy .

§ 34. Dochodami sołectwa są:

a) środki finansowe wydzielone przez Radę Gminy,

b)  wpływy z wynajmowania i wydzierżawiania składników mienia komunalnego przekazanego Sołectwu,

c)   dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych.                                         

§ 35. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych gminy, w tym między innymi. na:

a)   utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd Sołectwu,

b)  remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach Sołectwa,

c)   utrzymanie lokali będących w dyspozycji Sołectwa,

d)  zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych,

e)   działalność organów Sołectwa,

f)   utrzymanie porządku i estetyki na terenie Sołectwa.

 

                                        Rozdział VII

Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 36. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 37. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  Wójt Gminy, a w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy.

§ 38. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 39. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia  Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Wójt Gminy.                                                                  

§ 40. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

 

                                            Rozdział VIII

                                        Postanowienia końcowe

 

§ 41. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 42. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada  Gminy.

§ 43. Statut podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

tów dla Sołectw.