Symbol:
5023

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485)

Opłaty:
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Do 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia - w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.
Bez zbędnej zwłoki - w przypadku, gdy zawiadomienie spełnia wymogi ustawy prawo o zgromadzeniach.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik USC

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie zwykłym prosimy kierować na adres:
Wójt Gminy Doruchów
ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów
Telefon: 62 7315166, 62 7363221, Fax: 62 7315687, 7363240, E-mail: ug@doruchow.pl lub sekretarz@doruchow.pl

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym można zgłaszać przez całą dobę do:
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 POZNAŃ
Telefony: 61 854 99 00, 61 854 99 10 Fax: 61 852 73 27, 61 854 99 20 E-mail: czk@poznan.uw.gov.pl


Dokumenty
  • 1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które powinno zawierać:

  • a) imię i nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje zgromadzenie,

  • b) cel, program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

  • c) miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

  • d) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.