Symbol:
USC 5022

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1. art. 1-2 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych /Dz. U. z 1933r. Nr 22, poz. 162 ze zmn/.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zmn.)


Opłaty:
1. wniosek - bez opłat

2. załączniki - bez opłat

3. wydane pozwolenie - 82 zł


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik USC

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie:
a) stowarzyszeniom zarejestrowanym ,
b) organizacjom posiadającym osobowość prawną,
c) komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu .

2. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno-społeczne, społeczno-opiekuńcze.

3. O wynikach zbiórki i sposobie zużywania zebranych darów organizator winien powiadomić w ciągu miesiąca Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Doruchów oraz ogłosić w lokalnej prasie.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

  • Do wniosku należy dołączyć:

  • a) aktualny wyciąg rejestru sądowego (oryginał),

  • b) statut stowarzyszenia lub organizacji posiadającej osobowość prawną albo akt założycielski komitetu organizowanego dla przeprowadzenia określonego celu (kto powołał komitet, w jakim celu, kto odpowiada za zbiórkę, adresy członków komitetu lub jego zarządu, jeżeli jest utworzony) - kopia dokumentów potwierdzona za zgodność z oryginałem,

  • c) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.