Symbol:
SO. 5118

Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz 926 z 2002 r. z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 14, poz. 85 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostepnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.11.2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353).


Opłaty:
Opłata za udostepnienie danych jednostkowych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. Opłatę tę wnosi sie na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Gmina Doruchów nr 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755 z zaznaczeniem "opłata za udzielenie informacji o danych osobowych".
Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.Termin odpowiedzi:
Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.

Jednostka odpowiadająca:
podinspektor ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej

Tryb odwoławczy:
Odmowa udostepnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrendictwem Wydziału ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Uwagi:
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji, ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Dokumenty
  • Wypełniony formularz (druk) wniosku

  • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych)

  • Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otzrymaniu danych

  • Dowód dokonania opłaty