Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r.

                                     

 SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA  BUDŻETU

GMINY  DORUCHÓW   ZA   I   PÓŁROCZE  2003 r.   

                                                                                                                              

 

Budżet gminy na 2003 r został uchwalony w dniu 30 grudnia 2002 Uchwałą Rady

Gminy Nr  IV/18/2002 w wysokości:

                                  -   dochody   7.177.521,-

                                  -   wydatki    8.295.071,-

Po dokonanych zmianach budżet gminy  na 30.06.2003 zamyka się kwotami:

                                      -  DOCHODY -   8.318.651,-

                                      -  WYDATKI  -   8.408.651,-

                                          w tym: zadania zlecone 417.869,-

 

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 317.450,- wykonano 173.724,- ,

zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 350.000,- , realizacja nastąpiła w m-cu lipcu br.

 

D O C H O D Y

 

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

 

Dz.  010   ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

 

 

rozdz . 01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ,  14.000,- 1.919,- 13,7%

                        oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych

                        i biologicznych  w tkankach zwierząt i produktach pochodz. 

                        zwierzęcego.    

                   

§ 049  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

           jedn.samorządu terytor.na podst.odrębnych ustaw           14.000,-  1.919,-

                                                             ---------------------------------------------------

                                                             Razem  dz. 010    14.000,-  1.919,-   13,7%

                                                            ================================

 

 

Dochody uzyskano ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ,dochody

nie zostały wykonane, ponieważ  śmpz już się nie wydaje.

 

Dz. 020  LEŚNICTWO

 

rozdz. 02095  Pozostała  działalność                                           2.018,-   597,-29,6%

 

§  075  dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

            Skarbu Państwa jednostek samorządu  terytorialnego

            lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów

            publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze  2.018,-   597,-

 

                                                   ---------------------------------------------------------

                                                               Razem   dz. 020           2.018,-   597,-29,6%

                                                   _____________________________________

 

Dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich.

 

 

 Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

              ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ

 

rozdz. 40002  Dostarczanie wody                                190.000,-    110.414,- 58,1%

§ 069 wpływy z różnych opłat                                            -                   239,-

§ 083 wpływy  z usług                                                   190.000,-    109.476,-

§ 092 pozostałe odsetki                                                      -                    699,- 

                                                         --------------------------------------------------------

                                                         Razem   dz .400    190.000,-   110.414,- 58,1%                                                        __________________________________

 

                                                       

Dz. 700 GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 

 

rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo.       123.226,-    73.428,-59,6%

 

§ 047  wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

           i użytkowanie wieczyste nieruchomościami               2.107,-       2.107,-

 

§ 069  wpływy z różnych opłat                                                  -                60,-

 

§ 075  dochody z najmu i dzierżawy składników               110.000,-     58.407,-

           majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu

           terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do

           sektora finansów publicznych oraz innych umów o

           podobnym charakterze                  

§ 077  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa                  7.119,-        8.519,-

           własności nieruchomości

§ 092  pozostałe odsetki                                                       4.000,-        4.335,-

 

                                        -----------------------------------------------------------------

                                               Razem  dz. 700                123.226,-   73.428,-59,6% 

                                             ___________________________________________

 

 

 Główne źródła dochodów:

 

 -      2.107,- za wieczyste użytkowanie gruntów

 -           60,- zwrot kosztów postępowania admin.

 -    58.407,- wpływy z najmu i dzierżawy

 -      8.519,- spłaty rat za sprzedaż mieszkań,

 -      4.335,- odsetki od wpłat po terminie

 

Zaległości wynoszą 18.757,- w tym: 4.235,-odsetki od zaległości .   

 

                                

Dz. 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

 

Z a d a n i a   z l e c o n e

 

rozdz. 75011  Urzędy  Wojewódzkie                                46.000,-     23.755,-51.6%

 

§ 201  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa           46.000,-    23.755,-

           na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z a d a n i a   w ł a s n e

 

rozdz. 75023  Urzędy Gmin                                             24.497,-     13.570,-55,4%

§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jedn.      2.500,-             -

         sam. teryt. na podst.odrębnych ustaw

§ 069  wpływy z różnych opłat                                                -             1.311,-

§ 083  wpływy z usług                                                       21.000,-     10.636,-

§ 097  wpływy z różnych dochodów                                      997,-        1.623,-

                                                   ----------------------------------------------------------------

                                                       Razem dz. 750          70.497,-    37.325,- 52,9%

                                                    ____________________________________       

 Z a d a n i a   z l e c o n e

 

 

Dz. 751  URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY

               PAŃSTWOWEJ   KONTROLI  I OCHRONY PRAWA

               ORAZ SĄDOWNICTWA

 

 rozdz.  75101  Urzędy naczel. org. władzy państw.                     717,-    360,-  50,2%

                        kontroli i ochrony prawa

  

§  201  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                     717,-    360,-

            na realizację zadań bieżących z  zakresu administ.

            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 rozdz.75110  Referenda ogólnokr. i konstytuc.                     11.246,-    11.246,-100%

  

 §  201  dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa                    11.246,-    11.246,-

             na realizację zadań  bieżących z zakresu administr.

             rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  

        

                                                         --------------------------------------------------------------

                                                             Razem dz. 751                       11.963,-     11.606,- 97%

                                                             ______________________________________

 

 

Dz. 754    BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA

                 PRZECIWPOŻAROWA

 

 

rozdz. 75414  Obrona  cywilna                                             2.500,-           2.500,-100%     

           

§  201  dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na            2.500,-            2.500,-

            realizację zadań bieżących z zakresu  administracji

            rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

            /związkom gmin/ ustawami

 

                                                         ------------------------------------------------------- -----

                                                     Razem dz. 754                 2.500,-          2.500,-100%

                                                                _____________________________________

 

 

 

 Z a d a n i a     w ł a s n e

 

Dz. 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB

               FIZYCZNYCH  i OD INNYCH  JEDNOSTEK

               NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ

 

 

rozdz. 75601  Wpływy z podat. dochod. od osób fiz.            22.000,-    8.778,-   39,9%

 

 §  035  podatek od działalności gosp. osób fizycz.                  22.000,-     8.527,-

             opłacony w formie karty podatkowej

 § 091   odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat              -                251,- 

 

rozdz. 75615  Wpłwy z pod. rol.,podatku leśnego               434.200,-  204.171,-47,0%

                       podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

                       podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  i

                       innych jednostek organizacyjnych

 

 §  031  podatek od nieruchomości                                        390.000,-     186.310,-

 §  032  podatek rolny                                                             25.000,-         5.394,-

 §  033  podatek leśny                                                             16.500,-       10.410,-

 §  034  podatek od środków  transportowych                           2.400,-            842,-

 §  050  podatek od czynności cywilnoprawnych                         300,-          1.145,-

 §  091  odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat                        -                   70,-

 

rozdz. 75616  Wpływy z pod. rol.,pod. leśn.                      370.500,-     201.153,-54,3%

                       podatku od spadków i darowizn,podatku od

                       czynności cywilnoprawnych oraz podatków

                       i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 §  031  podatek od nieruchomości                                      215.000,-      101.803,-

 §  032  podatek rolny                                                           69.000,-        38.421,-

 §  033  podatek leśny                                                             5.000,-          3.595,-

 §  034  podatek od środków transportowych                        44.000,-        30.884,-

 §  036  podatek od spadków i darowizn                                    500,-             -  

 §  037 podatek od posiadania psów                                            -                  340,-

 §  043  wpływy z opłaty targowej                                         13.000,-         6.699,-

 §  045  wpływy z opłaty administr. za czynności urzęd           1.000,-         2.600,-

 §  050  podatek od czynności cywilnoprawnych                    23.000,-       12.416,-

 §  069 wpływy z różnych opłat                                                   -                  876,-

 §  091 odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat                      -               3.519,-

 

rozdz. 75618   Wpływy z innych opłat stano. doch.           80.500.-    57.556,- 71,5%

                        jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

                        ustaw 

 

§  041  wpływy z  opłaty skarbowej                                    17.500,-          7.946,-

§  048  wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż              63.000,-        49.610,-

            alkoholu       

 

rozdz. 75621  Udziały gmin w podat. stanow.                 396.935,-    141.400,- 35,6%

                      dochód budżetu państwa

 

§  001  podatek dochodowy od osób fizycznych               393.935,-      141.681,-

§  002  podatek dochodowy od osób prawnych                    3.000,-         -  281,-

                                                     ----------------------------------------------------------------

                                                  Razem dz. 756            1.304.135,-     613.058,- 47 %                                                        _______________________________________

 

Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości  47 %

Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej - 38,8 %,,

podatek rolny osób prawnych -21,6 %., udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 36 %, udziały w podatku od osób prawnych -wykonanie wynosi - 281,-.

Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.

Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 90.573,-.

z tego:

-   4.191,- podatek płacony w formie karty podatkowej,

- 15.584,- podatek od nieruchomości od osób prawnych,

- 17.669,- podatek rolny od osób prawnych,

- 13.499,- podatek od nieruchomości od osób fizycznych,

-   7.320,- podatek rolny,

-        37,- podatek leśny,

- 13.768,- podatek od środków transportowych

- 18.505,- odsetki od wpłat po terminie.

 

Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 47 %.

 

Skutki obniżenia górnych stawek  wynoszą 113.577,-

w  tym:

- w podatku od nieruchomości 94.271,-

- w podatku od środków transportowych - 19.306,-

 

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą 13.962,-.

 

Dz.758  RÓŻNE  ROZLICZENIA

 

rozdz.75801  Część oświat. subwencji ogólnej            3.154.834,-    1.941.440,- 61,5%

                     dla jednostek samorządu terytorialnego

 

§  292  subwencje ogólne z budżetu  państwa                3.154.834,-    1.941.440,-

 

rozdz. 75802 Część podstaw. subwencji ogól. dla gmin  1.382.373,- 691.188,-  50%

                                                       

§  292  subwencje ogólne z budżetu państwa                     1.382.373,- 691.188,-

 

rozdz.  75805  Część rekompen. subw. ogólnej             231.216,-       119.257,-  51,6%

                        dla gmin

                                                                                                                  

§   292  subwencje ogólne z budżetu państwa                  231.216,-       119.257,-

 

rozdz.  75814  Różne rozliczenia finansowe                    11.000,-         14.986,-136,2%

 

§  035  podatek od dział.gosp. os. fiz.,opłacany

           w formie karty podatkowej                                        -                    - 655,-

§  091  odsetki od nietermin. wpłat z tyt.podatków i opłat     -                   -   55,-

§  092   pozostałe odsetki                                                 11.000,-         15.696,-  

                                                             ----------------------------------------------------------  

                                                   Razem  dz.758          4.779.423,-     2.766.871,- 57,9%

                                                           _______________________________________

 

 Dz. 801  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE

 

rozdz. 80101  Szkoły podstawowe                                     6.861,-            6.241,-91,%

 

§  083  wpływy z usług                                                       3.600,-             2.980,-

§  201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa           3.261,-            3.261,-

           na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

rozdz.80195  Pozostała działalność                                  9.016,-            9.016,-100%

§  203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa         9.016,-             9.016,-      

           na realizację własnych zadań bieżących gmin

           /związków gmin/ 

                                                             ----------------------------------------------------------

                                                  Razem  dz. 801          15.877,-        15.257,-96,1%

                                                                   ================================

 

Dochody zostały  wykonane w  96,1 %  na które składają się:

- 2.980,-  czynsze

- 3.261,-  dotacja na wyprawki szkolne- zakup podręczników

- 9.016,- dotacja na fundusz socjalny dla  nauczycieli emerytów

 

 

DZ.  853   OPIEKA   SPOŁECZNA

 

z a d a n i a    z l e c o n e

 

rozdz. 85313   Skład. na ubezpie. zdrowot. opłac. za             4.600,-      2.185,-47,5%

                       osoby pobierające niektóre  świadczenia z pomocy społ.

 

§ 201   dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa              4.600,-         2.185,-

            na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

            /związkom gmin/ ustawami

 

rozdz. 85314 Zas. i pomoc w nat. oraz składki na           259.500,-   130.875,-50,4%

                       ubezpieczenie społeczne

 

§  201    dot. cel. otrzymane z budżetu państwa                 259.500,-   130.875,-

              na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

              rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

              ustawami

 

rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe                                 6.620,-             6.620,-100%    

 

 § 203   dot. cel. otrzymane z budżetu państwa                    6.620,-             6.620,-

             na realizację własnych zadań bieżących gmin

             /związków gmin/

 

 

rozdz. 85316  Zasiłki rodzinne, pielęg. i wychow.            12.400,-           4.929,-39,8%  

       

 

 §  201  dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa             12.400,-           4.929,-

             na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

             rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

 

 

rozdz. 85319  Ośrodki   pomocy  społecznej                   53.200,-         28.764,-54,1%

 

 §  083 wpływy z usług                                                        -                      118,-

 

 §  201   dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa           53.200,-         28.646,-

              na realizację zadań bieżących z zakresu

             administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

             gminie ustawami  

 

 

     

Z a d a n i a   w  ł a s n e

 

rozdz. 85328  usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze      1.300,-      500,- 38,5%

 

 §  083  wpływy  z usług                                                           1.300,-        500,-

 

 

rozdz. 85395 Pozostała działalność                                        25.050,-    22.436,-89,6%

 

§  203  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa              21.720,-    19.106,-

            na realizację własnych zadań bieżących gmin

            / związków gmin/

§  201  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                3.330,-      3.330,-

            na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji

            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

                                                            -----------------------------------------------------------

                                                   Razem  dz.853                    362.670,-  196.309,-54,1%

                                                           _______________________________________  

 

 W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :

 

  -     2.185,- ubezpieczenia zdrowotne

  - 130.875,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

  -    6.620,-  dodatki mieszkaniowe

  -    4.929,-  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

  -  28.646,-  na utrzymanie GOPS

  -        118,- wpływy z usług - dochody własne

  -        500,- za usługi opiekuńcze -dochody własne

  -     3.330,- dotacja na wyprawki szkolne

  -   19.106,-, na żywienie dzieci ,    

 

 

Dz. 854  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

 

 

rozdz. 85401  Świetlice szkolne                                         125.136,-    38.001,-30,4%

        

§  083  wpływy z usług                                                       125.136,-      38.001,-

 

rozdz.  85404  Przedszkola                                                 64.018,-    39.676,-62%

 

§  083  wpływy z usług                                                        64.018,-       39.676,-

 

rozdz. 85412 Kol. i obozy oraz inne formy wypocz.         37.168,-     15.180,-40,8%

                      dzieci i młodzieży szkolnej

§  083  wpływy z usług                                                       36.000,-        15.180,-

§  096  otrzymane spadki,zapisy i darowizny                        1.168,-           -    

            w postaci pieniężnej

                                                          ----------------------------------------------------------

                                                   Razem  dz.854             226.322,-  92.857,-41%

                                                       _______________________________________       

   Dz. 900  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I OCHRONA  ŚRODOWISKA

 

rozdz. 90001  Gospod. ściek. i ochrona wód                   1.121.301,-   31.250,- 2,8%

 

§  069 wpływy z różnych opłat                                                 -                   25,-

§  083  wpływy z usług                                                         70.000,-     31.158,-

§  092  pozostałe odsetki                                                           -                  67,-

§  629   środki na dofinan. własnych inwestycji                1.051.301,-          -

            gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane

            z innych źródeł

 

rozdz.90002   Gospodarka odpadami                                      850,-        472,-   55,5%

 

§  083  wpływy z usług                                                              850,-        472,-

 

rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                       21.115,-      21.115,-100%

 

§  201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa             21.115,-      21.115,-

           na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

           rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

  rozdz. 90095  Pozostała działalność                                     72.754-      20.307,-27,9%

      

§  069  wpływy z różnych opłat                                             12.000,-       5.130,- 

§  629  środki na dofinansowanie własnych inwestycji           60.754,-     15.177,-

            gmin,powiatów, samorządów województw pozyskane

            z innych  źródeł

                                                        ------------ ----------------------------------------- ----------                                                      Razem  dz. 900              1.216.020,-    73.144,- 6%

                                                         _______________________________________

 

Niskie wykonanie dochodów podyktowane jest tym, że dotacje w wysokości 1.051.301,-

z funduszu SAPART wpłynie po zakończeniu inwestycji w II półroczu.

 

Główne źródła dochodów:

 

- 31.158,- odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji,

-      472,- za korzystanie z wysypiska odpadów

- 21.115,- dotacja na oświetlenie dróg wojewódzkich i powiatowych

-   5.130,- za przyłącza wodociągowe,

-  15.177,- wpłaty mieszkańców Doruchowa na budowę kanalizacji

Zaległości w tym dziale wynoszą 15.570,-

 

Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

rozdz. 92695 Pozostała działalność                                    -                      354,- 

 

§ 083 Wpływy z usług                                                        -                     354,-

                                                       --------------------------------------------------------------

                                                   Razem dz. 926               -                       354,-

                                                      ====================================

Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 179.474,-,- nadpłaty 4.230,-, zaległości stanowią 4,49 % ogółu wykonanych dochodów.

Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 32.856,-.

zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 1.092.359,-

 

RAZEM  PLANOWANE  DOCHODY  BUDŻETU  GMINY  NA 2003 r.   

                                                                       8.318.651,-   wyk.  3.995.639,-tj. 48 %

w tym:     

          -  dotacje na zadania zlecone       417.869,-    wyk.  232.202,-

 

 

 

Plan dochodów na 2003  rok związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji  rządowej wynosi :

                                  

 

Dz. 750               - Administracja publiczna       Plan  5 000 ,- wykonanie  3.450,-

 

rozdz. - 75011   -    Urzędy wojewódzkie                       5.000.-                     3.450,-

                                                             

           §  069          wpływy z różnych opłat                   5.000,-                     3.450,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

W Y D A T K I

 

 

Dz. 010  ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

 

rozdz.01009  Spółki wodne                                             10.000,- ___ -__0%_      

§ 4270   zakup usług  remontowych                                 10.000,-         -

 

rozdz. 01030 Izby Rolnicze                                               1.880,-     477,-     25,4%_

§  2850  wpłaty gmin na rzecz  izb rolniczych                     1.880,-     477,-

              w wysokości 2% uzyskanych  wpływów

              z podatku rolnego

                                                                -------------------------------------------------------

                                                               Razem  dz.010    11.880,-   477,-    25,4%

                                                                ================================

 

Dz. 400  WYTWARZANIE  I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

               ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ

 

rozdz. 40002   Dostarczanie wody                                  194.000,-_63.012,- 32,5%__

§  4210  zakup materiałów i wyposażenia                           8.000,-      2.563,-                               

§  4260  zakup energii                                                       51.000,-    25.595,-

§  4270  zakup usług remontowych                                   15.000, -      4.541,-

§  4300  zakup usług  pozostałych                                      2.000 ,-         428,-

§  4430  różne opłaty i składki                                           50.000,-    27.235,-

§  6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      68.000,-      2.650,-

                                                        ---------------------------------------------------------

                                                          Razem  dz. 400    194.000,-  63.012,- 32,5%

                                                          =================================

Kwotę  63.012,-    wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym:

 

-  2.563,-  zakupiono materiały;

              - materiały do usuwania awarii                                                                681,-

             - chlor                                                                                                      337,-

             - opaski                                                                                                    745,-

             - środki czystości                                                                                     157,-

             - paliwo do kosiarki ,olej napędowy                                                         171,-

             - narzędzia do usuwania awarii                                                                149,-                                                                             

             - opał                                                                                                         64 ,-

            -  inne drobne materiały                                                                             102,-

            -  materiały elektr.                                                                                     157,-

 

- 25.595,-  - zapłata za energię elektryczną

-   4.541,-  - usługi remontowe :

                - praca beczkowozu i koparki do usuwania awarii                               2.897,- 

               -  remont pompy głębinowej hydr.Doruchów                                        1.644,-

              

  -    428,-   - zapłata za telefon ,usługi kominiarskie, przegląd gaśnic

- 27.235,-   - zap3ata podatku od nieruchomooci - 14.973,-  op3ata do Urzedu   

                     Marsza3kowskiego za pobór wód z wodoci1gu   11.659,-  ubezp. mienia

                      603,-

 

- 2.650,-   - w ramach inwestycji wykonano mapy do celów projektowych

                   wykonania wodoci1gu w miejscowooci Tonia.

 

Dz. 600    TRANSPORT   I  LYCZNOOA

 

rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne                               309.249 .-   9.082,-  2,9%      

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                                5.500,-    3.491,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                       151.499,-    1.551,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           11.000,-    1.280,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                                 1.600,-    1.260,-

§  6050  wydatki inwestycyjne jedn.bud?etowych                130.000,-    1.500,-

§  6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud?et.    9.650,-          0,-

                                                              ----------------------------------------------------------

                                                              Razem  dz.600        309.249,-   9.082,-  2,9% 

                                                              ==================================

 

Orodki wydatkowano na :

-   3.491,-   materia3y i wyposa?enie :  

                  - znaki drogowe i tablice informatyczne                                         -   2.037,-

                  - krawe?niki drogowe                                                                     -     899,-.

                  - cement                                                                                         -     506,-

                  - inne drobne materia3y                                                                    -      49,-

 

-   1.551 ,-    zakup us3ug remontowych

                    - profilowanie dróg gminnych                                                        -   1.525,- 

                    - praca kopark1                                                                              -       26,-  

-   1.280,-  -  zakup  us3ug pozosta3ych

                 -   torowanie, posypywanie dróg podczas zimowego utrzymania        -     983,-                                     

                 -   praca kopark1                                                                                -     297,-

-       1260,-  ubezpieczenie mienia

 -      1.500,- w ramach inwestycji  wykonano mapy do celów projektowania

                     drogi Torzeniec-Stary Pan

 

 Dz. 700  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoociami  39.900,-14.936,- 37.4%___

 

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                            10.000,-   5.451,-

§  4260  zakup energii                                                           5.900,-  3 .028,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                      12.000,-     252,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                          9.000,-   4.776,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                              3.000,-    1.429,-

                                                           ----------------------------------------------------

                                                            Razem  dz..700     39.900,- 14.936,-37.4%

                                                           ==============================

Kwote  14.936,- wydatkowano na:

 

-    5.451,-   zakupiono  nastepuj1ce materia3y:

                    - zakup opa3u                                                                                  2.099,-   

                    - materia3y elektryczne   do napr.inst.elektr.po by3ej Szkole               565,- 

                      Podstawowej w Przytytocznicy

                    - paliwo do kosiarki                                                                             92,-

                    - farba  /bud.mieszk.po by3ej Szkole- Tokarzew/                                521-

                    - p3yty wiórowe  /bud.mieszlany park -Doruchów /                              75,-

                    - orodki czystooci /Dworzec/                                                              109,-

                    - zakup kostki                                                                                 1.674,- 

                    - p3yty regipsowe / bud.po by3ej szkole Przytocznica/                        204,-

                    - inne drobne materia3y                                                                      112,-   

                                                   

-   3.028,-  - zap3ata za energie elektryczn1

-      252,-  - us3ugi remontowe w tym:

                 - wykonanie oocie?nic budynek   Doruchów ul.Kepinska                       200,-

                 - oszklenie okna                                                                                       52,-          

-   4.776,- - us3ugi pozosta3e :

                - op3aty s1dowe                                                                                       940,-

                - us3ugi kominiarskie                                                                            2.138,-

                - prace elektryczne                                                                                  680,-

                - prace geodezyjne                                                                                  714,-

                - wywóz kontenera                                                                                    80,-

                - inne drobne remonty                                                                              224,-

-  1.429,- orodki wydatkowano na:  933,-ubezpieczenie  mienia,

                op3ata za emisje zanieczyszczen 496,-

 

 

Dz.710  DZIALALNOOA  USLUGOWA

 

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego   38.120,-_     14.682,-38,5%_

 

§ 4300 zakup us3ug pozosta3ych                                          38.120,-        14.682,-

                                                            ----------------------------------------------------------

                                                            Razem dz.710        38.120,-       14.682,-38,5%

                                                            ==================================

                        

Dz 750   ADMINISTRACJA   PUBLICZNA

 

Z a d a n i a   z l e c o n e

rozdz. 75011 Urzedy Wojewódzkie                                  46.000,-_      23.755,-  56,6%

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                 38.395,-        20.536,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                         6.665,-         2.847,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                            940,-           372,-

 

 Z a d a n i a   w 3 a s n e

rozdz. 75022   Rady Gmin                                               38.200,-_25.879,- 67,7%_

 

§  3030  ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych                35.400,-          25.052,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                             2.000,-               745,-

§  4300  zakup us3ug  pozosta3ych                                           300,-                   0,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                        500,-                 82,-

 

rozdz. 75023  Urzedy  Gmin                                           792.908,-_   447.086,- 56,4%_

§  3020  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane               2.500,-           1.206,-

              do wynagrodzen                    

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników               475.825,-         248.770,-

§  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                         37.300,-          37.139,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                      88.392,-           48.229,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                     11.876 ,-            6.027,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                           62.732,-          39.253,-

§  4260  zakup energii                                                           6.200,-            3.829,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                     15.000,-            9.630,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                       52.000,-           29.410,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                    12.000,-            6.641,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                              2.500 ,-           1.949,-

§  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen soc.        13.783,-          13.783,-       

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych       12.800,-            1.220,-

 

 

 rozdz.75047   Pobór podatków,op3at i nieopadat.          36.149,-_12.269,-33,9%_

                      nale?nooci bud?etowych                       

§  4100  wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                  20.095,-           6.743,-  

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                          751,-               263,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                         103,-                 35,-

§  4210  zakup  materia3ów i wyposa?enia                          3.000,-            1.783,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                      12.200,-            3.445,-

 

rozdz. 75095 Pozosta3a dzia3alnooa                                  22.710,-__12.200,-53,7%_

§  3030  ró?ne op3aty na rzecz osób fizycznych                 14.400,-           8.857,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                             8.310,-           3.343,-

                                                   -------------------------------------------------------------------

                                                      Razem dz. 750     935.967,-         521.189,-   56,7%

                                                       =====================================

Ogó3em wydatki wykonano  56,7 %  na :

 -   23.755,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizuj1cych zadania zlecone.

 -   25.879,- dzia3alnooa rady gminy w tym diety ; 25.052,-

 - 447.086,- dzia3alnooa urzedu  gminy  w tym;

 -     1.206,- odzie? ochronna, orodki czystooci

 -   39.253,- materia3y i wyposa?enie w tym :

                 - zakup opa3u                                                                                  10.495,-

                 - prasa i przepisy prawne                                                                  3.452,-

                 - druki                                                                                              2.072,-

                 - materia3y biurowe                                                                          9.448,-

                 - czeoci do pi3y i kosiarki                                                                    273,-       

                 - orodki czystooci                                                                                725,-

                 - farby                                                                                                202,-

                 - meble i inne wyposa?enie do biur                                                  7.928,-

                 -  materia3y  dekoracyjne                                                                    786,-

                 - firany, zas3ony                                                                                  449,-

                 - materia3y elektryczne                                                                        585,-

                 - czeoci do kosiarki                                                                             273,- 

                 - owietlówki                                                                                     1.414,-

                  - wiertarka                                                                                         236,-

                  - czajniki elektryczne  2 szt.                                                               268,-

                  - piecz1tki                                                                                          154,-

                  - aparat telefoniczny                                                                           223,-        

                 -  inne materia3y                                                                                  270,-

 

  -    3.829,- zap3ata za energie elektryczn1

  -    9.630,- us3ugi remontowe  z tego;

                 - naprawa i konserwacja ksera                                                          1.482,-

                 - wykonanie gablot og3oszeniowych                                                    100,-

                 - konserwacja telefonu                                                                         854,-

                 - prace elektryczne                                                                            1.130,-

                 - naprawa maszyn                                                                                223,-

                 - monta? zasilania                                                                                260,-

                 - instalacja karty sieciowej                                                                   226,- 

                 - malowanie pomieszczen biurowych                                                1.700,-

                 - naprawa kosiarki                                                                               460,-

                 - wyk. sieci komputerowej                                                                3.173,- 

                 - inne drobne remonty                                                                            22,-

 -  29.410,- pozosta3e us3ugi  z tego ; 

                - telefony                                                                                            7.389,-

                - przesy3ki pocztowe                                                                           3.406,-

                - serwis oprogramowania komputerów                                                7.671,-

                - op3aty bankowe                                                                                2 942,-

                - abonament radiowy                                                                             649,-

                - wynagrodzenie palacza                                                                     1.830,-

                - partycypacja kosztów KZP                                                                  340,-

                - us3ugi transportowe                                                                              130 ,-

                - szkolenia pracowników                                                                     3.350,-

                - us3ugi kominiarskie                                                                              239,-

                - badania lekarskie                                                                                 573,-

                - wynagrodzenie umowa zlecenie                                                           600,-

                - og3oszenie w gazecie                                                                           183,-

                - przegl1d gaonic                                                                                      52,-             

                -  inne op3aty                                                                                            56,-                                                                    

-    1.949,- ubezpieczenie  mienia

-  12.269,- koszty poboru podatków i op3at i niep.nal.bud?.

-  12.200,- pozosta3a dzia3alnooa w tym:

                - diety so3tysów                                                                                  8.857,-

                - sk3adka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskej                               763,-

                -    -”-      WOKST                                                                              2.580,-

 Z a d a n i a    z l e c o n e

 

 

Dz. 751  URZEDY  NACZELNYCH  ORGANÓW WLADZY

               PANSTWOWEJ,KONTROLI I  OCHRONY  PRAWA ORAZ

              SYDOWNICTWA

 

rozdz. 75101  Urzedy naczelnych org. w3adzy panstwowej   717,-___0 %_________

                       kontroli  i ochrony  prawa

 

§ 3030  ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych                      596,-            0,-

§ 4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                             106,-            0,-

§ 4120  sk3adki na fundusz pracy                                              15,-             0,-

 

rozdz.75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   11.246,-_11.246,-100%_

§ 3030  ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych                    7.739,-    7.739,-

§ 4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                              227,-       227,-

§ 4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                               27,-         27,-

§ 4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                               1.045,-     1.045,-

§ 4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           2.110,-      2.110,-

§ 4410 podró?e s3u?bowe krajowe                                              98,-         98,-

 

                                                               --------------------------------------------------------

                                                              Razem  dz.751        11.963,-  11.246,-94%

                                                              ==================================

Z a d a n i a    w 3 a s n e

 

Dz. 754  BEZPIECZENSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA       

              PRZECIWPO—AROWA

 

rozdz. 75412  Ochotnicze Stra?e Po?arne                                48.300,-20.688,-42,8%

        §  3030   ró?ne wydatki na rzecz osób fizycznych                7.500,-   4.984,-

        §  4210   zakup materia3ów i wyposa?enia                          16.400,-   8.803,-

        §  4260   zakup energii                                                         6.000,-   2.500,-

        §  4270   zakup us3ug remontowych                                      6.800,-   1.800,-

        §  4300   zakup us3ug pozosta3ych                                         3.100,-     996,-

        §  4430    ró?ne op3aty   i sk3adki                                          2.500,-   1.605,-

        §  6230   dotacje celowe z bud?etu na finans.lub dofinans     6.000.-        -

 

Z a d a n i a    z l e c o n e

rozdz.75414  Obrona  Cywilna                                         4.862,-_____1.350,-27,8%

zad.w3asne                                                                         2.362,-_______-____0%___

      

         §  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                     150,-             -

         §   4270  zakup us3ug remontowych                           2.212,-             -

 

zadanie zlecone                                                                  2.500,-____1.350,-54%

         §  4270  zakup us3ug remontowych                            2.500,-         1.350,-

         

              W ramach wydatkowanych orodków  za3a?ono p3ytki w magazynie

              Obrony  Cywilnej.

              

                                                               -----------------------------------------------------

                                                                Razem dz.754   53.162,-  22.038,-41,5%

                                                               ==============================

 

 

 Na dzia3alnooa OSP wydatkowano kwote  20.688,-   w tym:

-      4.984,- ró?ne wydatki na rzecz osób fiz.;

                  - rycza3t komendanta OSP                                                                   1.320,-

                  - ekwiwalent za udzia3 w po?arach i wypadkach drogowych               3.664,-

-    8.803,- materia3y i wyposa?enie:

 

 /               - paliwo do motopomp i sam.stra?ackich                                               2.227-

                  - nagrody na gminne zawody stra?ackie i konkursy wiedzy                     733,-

                    po?arniczej

                  - materia3y do wykonania dachu na remizie stra?ackiej                         3.115,-           

                     w Morawinie /blacha, rynny i mater.do ich  monta?u/

                 -  3aty do naprawy dachu                                                                          550,-

                 -  mater.do wykonania toru przeszkód /OSP Tokarzew/                           290,-

                 -  mundury 6 kompl./2 kompl.OSP Przytocznica,4 komp. OSP                 900,-

                    Morawin/

                  - farba do malowania                                                                               354,-

                  - czeoci do motopomp, samochodów                                                       569,- 

                  - zakup blachy                                                                                           65,-[GOPSwD1] -   -                              

     -    1800,- us3ugi remontowe / zap3acono za wykonanie naprawy dachu

                     na remizie  OSP w Morawinie/                                          

   -       996,- zakup us3ug pozosta3ych

                   - przegl1d techniczny samochodów                                                         92,-

                   - badania kierowców                                                                             400,-

                   - szkolenia                                                                                             440,-

                   - inne drobne us3ugi                                                                                 64,-

 -     1.605,-  ubezpieczenia  samochodów stra?ackich, stra?aków  1.378,-

                    op3ata za owiadectwa kwalifikacyjne    209,-,op3ata za emisje 

                     zanieczyszczen  18,-

 

Z a d a n  i a      w 3 a s n e

 

Dz. 757  OBSLUGA   DLUGU  PUBLICZNEGO

 

rozdz. 75702  Obs3uga papierów wartooc. ,kredytów        165.000,- 87.727,-53,2%

                       i po?yczek jednostek samorz1du terytorialnego

§ 8070    odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych           165.000,-  87.727,-

               papierów wartoociowych oraz po?yczek i kredytów

                                                              --------------------------------------------------

                                                              Razem dz.757   165.000,-  87.727,-53,2%

                                                              -------------------------------------------------

Dz. 801  OOWIATA  I WYCHOWANIE

 

rozdz. 80101  Szko3y  podstawowe                                2.063.277-  901.672,- 43,7%

 

§  3020  nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen    99.950,-        40.875,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe  pracowników             1.213.554,-      460.635,-

§  4040  dodatkowe  wynagrodzenia roczne                         90.539,-        90.525,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                      247.830,-      112.088,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                       33.959,-        15.097,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                          113.110,-        58.707,-

§  4240  zakup pomocy nauk. ,dydaktycznych i ksi1?ek       10.000,-         2.754,-

§  4260  zakup  energii                                                         22.000,-       15.929,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                    104.750,-        15.496,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                        23.950,-          9.195,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                      5.500,-          3.153,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                              6.000,-          4.255,-

§  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socj.       76.685,-        57.514,-

§  6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  bud?.  15.450,-       15.449,- 

 

zadanie zlecone         

 rozdz.80101 Szko3y  podstawowe                                       3.261,-          3.261,-100%

§ 3240  Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów         3.261,-          3.621,-

 

         W czterech szko3ach podstawowych nauczaniem objetych jest 510 uczniów  w 24        oddzia3ach .

         W ramach wydatków pozap3acowych wydatkowano:

-  40.875,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen

              - wyp3ata dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom  36.842,-

              - zakupiono orodki BHP dla pracowników (myd3o, herbata,

                  reczniki, papier toaletowy)

              - mleko dla palaczy w szko3ach                                                      193,-              - zakupiono odzie? ochronn1 i robocz1 dla pracowników i             3.460,-

                 nauczycieli w-f  w szkole podstawowej Doruchów

               - wyp3ata zapomóg zdrowotnych nauczycielom szko3y                     380,-

                 podstawowej Doruchów

-  58.707,- zakupiono materia3y i wyposa?enie:

             -  opa3 dla placówek                                                                      25.787,- 

              - tablice szkolne dla szko3y w Doruchowie                                        786,-  

              - zakup mebli oraz wyposa?enia do gabinetu dyrektora,                 7.559,-

                sekretariatu oraz pokoju nauczycielskiego  

              - zakup kosiarki Szk. P. Morawin i Torzeniec                                1.929,-

              - piec CO Szk P Doruchów                                                            3.200,-

              - rynny dachowe Szk. P. Morawin                                                    700,-

              - ?wir Szk. P Doruchów                                                                    127,-

              - cement Szk. P. Morawin                                                                 240,-

              - tablice Szk.P. Doruchów                                                                 561,-

              - prenumerata czasopism dla placówek w gminie                              688,-

              - druki szkolne                                                                                  661,-

              - materia3y biurowe (tusz do drukarek)                                           5.520,-

              - orodki czystooci                                                                           3.350,-

              - materia3y gospodarcze i hydrauliczne, farby                                 5.387,-

              - stó3 i krzes3a Szk. P. Morawin                                                      1.449,-

              - zakup czajnika                                                                                130,-

              - zakup odkurzacza                                                                           280,-

              - karta sieciowa Szk. P. Doruchów                                                    353,-

- 2.754,-  zakupiono ksi1?ki, mapy, atlasy i pomoce dla nauczania pocz1tkowego

               dla placówek

- 15.496,- zakup us3ug remontowych:

              - zap3. za prace malarskie w Szk. P. Doruchów                               4.000,-

              - remont pieca w Szk.Podst.w Doruchowie  z przystosowaniem      3.000,-

                na mia3

              - prace instalacyjno-monta?owe w Szk. p. Doruchów                     1.300,-

              - za3o?enie rynien Szk P. Morawin                                                     300,-

              - remont pieca CO Szk. P. Przytocznica                                          1.029,-

              - prace hydrauliczne Szk P Doruchów                                                300,-

              - remont dachu na budynku gospodarczym w Przytocznicy             2.500,-

              - remont dachu na budynku szkolnym w Przytocznicy                     2.600,-

             - drobne naprawy                                                                                467,-  

- 9.195,- zakup us3ug pozosta3ych:

            - op3ata abonamentu                                                                            690,-

            - zakup znaczków                                                                               352,-

            - telefon                                                                                           5.004,-

            - op3aty bankowe                                                                                 203,-

            - op3aty za obs3uge KZP                                                                      485,-

            - transport ?wiru                                                                                  166,-

            - us3ugi kominiarskie                                                                           227,-

            - przegl1d gaonic                                                                                 162,-

            - op3aty bankowe                                                                              1.906,-

-   4.255,- ubezpieczenia komputerów               

- 15.449,- zakup komputerów dla Szkó3 Pods. Doruchów  1 szt.  i Torzeniec 6 szt.

                /zest.komp./

 

rozdz. 80104   Przedszkola przy szko3ach podstawowych  124.745,- 57.869,-46.4%

                      

§  3020  nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen       7.897,-    3.876,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe  pracowników                   77.984,-   35.688,-

§  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                             5.983,-     5.944,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                         16.351,-     7.297,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                          2.241,-        982,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                               5.940,-            0,-

§  4240  zakup pomocy nauk. dydaktycznych i ksi1?ek           1.200,-            0,-

§  4260  zakup energii                                                            1.600,-            0,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                              330,-        258,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                          150,-          24,-

§  4440 odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych            5.069,-      3.800,-

 

         Nauczaniem przedszkolnym objetych jest 33 dzieci w trzech oddzia3ach.

Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan dydaktyczno-wychowawczych.

- 3.876,- kwote wydatkowano na:

            - wyp3acono dodatki wiejskie i mieszkaniowe                             3.727,-

            - zakupiono orodki Bhp                                                                  149,-

-   258,- op3aty bankowe, koszty obs3ugi KZP

 

rozdz. 80110  GIMNAZJA                                               827.839,-423.200,-51,1%

§  3020  nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzen        39.960,-      19.229,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                447.547,-     210.476,-

§  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                         34.170,-       34.170,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                       91.676,-       41.095,-

§  4120  sk3adki na fundusz pracy                                       12.740,-         5.307,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                           64.440,-       48.707,-

§  4240  zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek       13.500,-        5.379,-

§  4260  zakup energii                                                         13.000,-        6.892,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                       2.200,-         2.178,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                        36.131,-      18.019,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                     3.600,-         2.575,-

§  4430  ró?ne  op3aty i sk3adki                                              4.500,-     3.012,-

§  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjal.    28.375,-     21.281,-

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek bud?etowych       30.000,-              0,-

§  6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et.          6.000,-       4.880,-

         Nauczaniem gimnazjalnym objetych jest 267 uczniów w 10 oddzia3ach.

 

- 19.229,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:

              - wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejski nauczycielom       17.299,-

              - zakupiono orodki BHP dla pracowników                                   1.117,-

              - zakupiono odzie? ochronn1 dla pracowników obs3ugi                  813,-

                i nauczycielom w- f

- 48.707,- zakup materia3ów i wyposa?enia:

              - zakup opa3u                                                                               29.064,-

              - orodki czystooci                                                                          1.370,-

              - zakup mebli  do jednej klasy gimnazjum                                     8.258,-

              - zakup druków szkolnych                                                            1.055,-

              - materia3y biurowe                                                                         940,-

              - tusz, toner do kserokopiarki                                                       1.254,-

              - op3ata za prenumerate czasopism                                                  236,-

              - zakup kosiarki                                                                           1.340,-

              - zakup czajnika                                                                              179,-

              - materia3y gospodarcze                                                                  454,-

              - stroje sportowe (dla uczniów bior1cych udzia3 w zawodach      1.526,-

                 sportowych) 

              - aparat fotograficzny                                                                     607,-

              - znaki, plansze p. po?                                                                    221,-

              - kosze                                                                                           289,-

              - zakup drobnych materia3ów                                                         762,-

              - zakup materia3ów do remontu pomieszczen gimnazjum            1.152,-

- 5.379,- zakupiono ksi1?ki, mapy, pomoce naukowe i plansze:

-  2.178,- zakup us3ug remontowych ;

            - malowanie pomieszczen w pawilonie sportowym dla nauczycieli      350,-

            - naprawa gaonic                                                                                   28,-

            - us3ugi remontowe w Gimnazjum                                                    1.800,-

- 18.019,- zakup us3ug pozosta3ych:

            - abonament RTF                                                                                 173,-

            - nauka jezyka angielskiego                                                             15.015,-

            - op3aty bankowe i zakup znaczków                                                  1.277,-

            - us3ugi telefoniczne                                                                           1.131,-

            - wywóz nieczystooci                                                                           100,-

            - us3ugi transportowe                                                                             78,-

            - us3ugi kominiarskie                                                                            245,- 

- 3.012,- ubezpieczenie mienia

- 4.880,- zakup kserokopiarki

 

 rozdz. 80113  Dowo?enie uczniow do szkó3                       60.000,-      28.013,-46,7%

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                        60.000,-       28.013,-

         Zakupiono bilety miesieczne dla uczniów doje?dzaj1cych:

- Szk. P. Doruchów 41 uczni ow

- Gimnazjum         130   - „-

- Szk. P Morawin      7   -”-

 

rozdz. 80114  Zespo3y Ekonomiczno Administr. Szkó3   112.224,- 55.073,-49,1%

 

§  3020  nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen        181,-            161,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                   68.138,-      31.288,-

§  4040  dodatkowe  wynagrodzenia roczne                           5.900,-         5.581,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                        12.986,-         5.535,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                          1.779,-           745,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                               9.320,-        6.244,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                           300,-             40,-

§  4300  zakup us3ug  pozosta3ych                                          5.000,-         3.356,-

§  4410  podró?e s3u?bowe  krajowe                                      1.500,-           533,-

§  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny    2.120,-         1.590,-

§  6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?etowych 5 .000,-              0,-

 

-     161,-zakup orodków BHP dla pracowników

- 6.244,- zakup materia3ów i wyposa?enia:

            - zakupiono meble do dwóch pomieszczen biurowych                    4.380,-

            - materia3y biurowe i druki                                                              1.402,-

            - przepisy prawne i prenumerata                                                        462,-

-      40,- naprawa drukarki

- 3.356,- koszty zwi1zane z prowadzeniem KZP                                              23,-

            - op3aty bankowe, przesy3ki                                                                397,-

            - zakup znaczków pocztowych                                                           128,-

            - szkolenia                                                                                          285,-

            - badania okresowe pracowników                                                        19,-

            - nadzór nad programami do komputer                                             2.504,-

 

rozdz.80146   Dokszta3cenie i doskonalenie nauczycieli      15.938,-     5.605,-35,2%

                     

§ 4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           15.938,-       5.605,-

- 5.605,- dofinansowanie do kursów nauczycielom:

            - Gimnazjum               980,-

            - Szk. P. Morawin       210,-

            - Szk.P. Przytocznica  220,-

- dofinansowanie do studiów:

            - Szk. P. Morawin        500,-

            - Szk. P. Doruchów    2000,-

-dofinansowanie do kursu kwalifikacyjnego ze Szk. P. Morawin - 200,-

- dofinansowanie do warsztatów Szk. P. Morawin                           55,-

- dofinansowanie nauczycielom Gimnazjum do szkolenia Rad    1.440,-

   Pedagogicznych

 

rozdz. 80195  Pozosta3a  dzia3alnooa                                   16.016,-        3.647,-22,8%

 

 

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                                1.600,-         174,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                            5.400,-      3.473,-                     

§  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny     9.016,-             0,-

 

- 3.473,- zap3acono za koszty przejazdu na zawody sportowe uczniów

-    174,- op3acono op3ate startow1 na CROSS

                                                -----------------------------------------------------------

                                                       Razem dz. 801   3.223.300,-1.478.340,-45,9%

                                                       

Dz. 851   OCHRONA  ZDROWIA

 

rozdz. 85154  Przeciwdzia3anie alkoholizmowi                   83.807,-     31.045,-37%

     

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                              21.410,-      4.461,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                          2.000,-             0,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                          55.800,-     24.949,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                        1.000,-          538,-

§  4430 ró?ne op3aty i sk3adki                                                    500,-              -

§  6060  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud?et.           3.097,-        1.097,-

                                                               -------------------------------------------------

                                                              Razem  dz. 851        83.807,-  31.045,-37%

                                                              ---------------------------------------------------

       Powy?sze orodki wydatkowano na :

-    4.461,-  zakup materia3ów i wyposa?enia m.in.

                -  zakup nagród dla dzieci bior1cych udzia3 w zajeciach                     1.488,-

                   profilaktycznych

                -  materia3y biurowe                                                                               125,-

 

                -  materia3y szkoleniowe                                                                     1.220,-

                -  magnetowid  /Szko3a Podst.Doruchów /                                             759,-

                -  art. spo?ywcze przeznaczone na spotkanie Wielkanocne                    742,-

                -  orodki czystooci oraz inne drobne materia3y                                        127,- 

 

    -   24.949,-  zakup us3ug pozosta3ych w tym:

                 -  wyp3acono  wynagrodzenia za prowadzenie zajea w                    11.064,-

                    pracowniach  profilaktycznych

                  - wystepy i spektakle  teatralne                                                         1.900,-

                  - przeprowadzenie programów profilaktycznych                               3.450,-

                  - rezerwacja  na poci1g                                                                          84,-

                  - dofinansowanie do obozów profilaktycznych                                  7.820,- 

                  - szkolenia                                                                                           470,-

                  - przewóz osób                                                                                    161,-                                          

 

 Dz.853   OPIEKA  SPOLECZNA

Z a d a n i a     z l e c o n e

rozdz.85313   Sk3adki na ubezpieczenia zdrowotne op3acone za   4.600,-2.153,-46,8%

                      osoby pobieraj1ce niektóre  owiadczenia z pomocy

                       spo3ecznej

         §  4130  Sk3adki na ubezepieczenia  zdrowotne                         4.600,-2.153,-

 

rozdz. 85314  Zasi3ki i pomoc w naturze oraz sk3adki                       

                      na ubezpieczenia spo3eczne                          329.500,-   178.895,-  54,3%

                                                         

         §  3110  owiadczenia spo3eczne                                    313.458,-   170.331,-

         §  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                   16.042,-      8.564,-

 

rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe                                        55.220,- 28.331,-51,3%

 

         §  3110  owiadczenia spo3eczne                                           55.220.-   28.331,-

 

rozdz.  85316  Zasi3ki rodzinne,pielegnacyjne i wychow.          12.400,- 4.455,- 35,9%

 

      §  3110  owiadczenia spo3eczne                                            12.400,-   4.455,-

 

rozdz. 85319  Oorodki Pomocy Spo3ecznej                              123.700,- 65.359,-52,8%

 

         §  3020  ró?ne wydatki na rzecz osób fiz.                             2.830,-    2.174,-

         §  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                 77.181,-  39.014,-

         §  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                          6.055,-    6.008,-

         §  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                       14.882,-   8.228,-

         §  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                        2.039,-   1.103,-

         §  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                            3.350,-       675,-

         §  4270  zakup  us3ug  remontowych                                    2.951,-       661,-

         §  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                         8.000,-    3.086,-

         §  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                     3.400,-    1.577,-

         §  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                                600,-       421,-

         §  4440  odpisy na zak3adowy fundusz owiadczen socjalny  2.412,-    2.412,-

 

 

 

 rozdz. 85328  Us3ugi opiekuncze i  specjalistyczne                     2.830,-  1.579,-55,8%

                      us3ugi opiekuncze

         §  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                             430,-     189,-

         §  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           2.400,-  1.390,-

 

rozdz. 85395  Pozosta3a  dzia3alnooa                                         44.550,-  26.292,-59,1%             ?ywienie

zad.w3asne    §  3110  owiadczenia spo3eczne                              38.220,-     22.962,-

                     §  4300  zakup us3ug pozosta3ych                             3.000,-            -

zadanie  zlecone

rozdz.85395  § 3110  owiadczenia spo3ecze                                  3.330,-         3.330,-

                                                            ------------------------------------------------------------

                                                        Razem  dz. 853            572.800,-    307.064,-53,6%

                                                            ===================================

 

Na utrzymanie Gminnego Oorodka Pomocy Spo3ecznej wydatkowano  65.359,-   w tym:

28.646,-  z dotacji  na zadania zlecone.

Powy?sze orodki  poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano na :

-     2.174,-  - wyp3acono pracownikom ekwiwalent za odzie? ochronn1,oraz

                      zakupiono orodki bhp

-        675,-   - zakupiono materia3y biurowe  204,- prenumerata czasopism  oraz

                      przepisy prawne  410,-  druki 61- ,

 -       661,-  -  naprawa i konserewacja ksera  

-     3.086,-  -  zakup us3ug  pozosta3ych w tym:

                     - op3ata za lokal                                                                        1.030,-

                     - telefon                                                                                       900 ,-

                     - zakup znaczków pocztowych                                                    374,-

                     - abonament radiowy                                                                   162,-

                     - szkolenie                                                                                   620,-  

                   

 

Realizacja zadan zleconych- zasi3ki

 

rozdz.85313  § 4130

 

Sk3adka na ubezpieczenie zdrowotne  zosta3a zap3acona na kwote   2.153,-

rozdz.85314

- renty socjalne pobiera3o 26 osób na kwote           60.765,-

 

 

 

 

- zasi3ek okresowy gwarantowany otrzyma3y 3 rodziny na kwote   6.085,-

- zasi3ek sta3y otrzyma3o 15 rodzin na kwote   34.694,-

- zasi3ek sta3y wyrównawczy otrzyma3y 3 rodziny na kwote    4.942,-

- zasi3ek macierzynstwa okresowy otrzyma3o 17 rodzin na kwote    15.795,- ,w tym;

   - zasi3ek na matke dziecka otrzyma3o 17 rodzin na kwote  12.780,-

   - jednorazowy zasi3ek pienie?ny  na dziecko otrzyma3o 15 rodzin na kwote 3.015,-

 

- sk3adke na ubezpieczenie spo3eczne  /emerytalno- rentowe/dla 12 osób tj.

  pobieraj1cych zasi3ki:

                   -  sta3e 9 osób

                   - okresowe gwarantowane 3 osoby ogó3em stanowi kwote  8.564,-

 

rozdz.85314  zad.w3asne     - zasi3ki celowe i w naturze otrzyma3o 138 rodzin

na kwote 48.050,- z przeznaczeniem na zakup ?ywnooci ,odzie?y ,obuwia ,koszty

leczenia oraz do zakupu opa3u.

 

rozdz.85316 -zasi3ki rodzinne i pielegnacyjne  zosta3y wyp3acone na kwote  4.455,-

                     -zasi3ek  rodzinny otrzyma3a 1 rodzina  -  255,-

                     -zasi3ek pielegnacyjny    5 osób      -      4.200,-

 

rozdz.85315-  dodatki mieszkaniowe   

kwota wyp3aconych dodatków stanowi    - 28.331,- z tego:

u?ytkownikom mieszkan komunalnych    - 16.450,-

             -”-           -”-      spó3dzielczych  -    9.250,-

             -” „          - ‘-     zak3adowych i innych   - 2.631,-

Liczba wyp3aconych dodatków   -253   

 

rozdz.85395  -do?ywianie dzieci  -     22.962,-

Z do?ywiania skorzysta3o 163 dzieci, wydano  16.716  posi3ki.

- sfinansowano wyprawki szkolne dla  I klas szkó3 podstawowych w roku szkolnym

  2003/2004   dla 37 dzieci po 90,- z3 na kwote  3.330,-

 

 

 Dz. 854  EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA

 

rozdz. 85401  Owietlice szkolne                                        232.141,-  76.550,-  32,9% 

§  3020  nagrody i wydat. nie zaliczane do wynagrodzen       7.306,-    1.362,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                  86.734,-   32.558,-

§  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                            6.111,-     5.709,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                        17.503,-     5.847,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                          2.398,-       789,-

§  4210  zakup materia3ów i  wyposa?enia                              4.200,-     1.694,-

§  4220  zakup orodków ?ywnooci                                        95.040,-   24.300,-

§  4260  zakup energii                                                            4.260,-          90,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                         2.000.-        200,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           1.400,-         236,-

§  4410  podró?e s3u?bowe krajowe                                          170,-             0,-

§  4440  odpisy na zak3adowy f. owiadczen socjalnych           5.019,-      3.765,-

 

- 1.362,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:

            - wyp3acono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie          737,-

            - zakupiono orodki BHP dla pracowników i odzie? ochronn1          625,-

- 1.694,- zakup materia3ów i wyposa?enia:

            - zakup opa3u do kuchni szkolnej                                                1.110,-

            - orodki czystooci                                                                            584,-

         Owietlice szkolne dzia3aj1 przy Szk. P. w Doruchowie, Morawinie, oraz w Gimnazjum. Orodki wydatkowano na bie?1c1 dzia3alnooa owietlic.

W owietlicy w Doruchowie prowadzone jest do?ywianie uczniów. Przygotowano   12.940 obiadów i 8.619 kanapek dla uczniów o trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

 

-     200,- malowanie drzwi w kuchni szkolnej

-     236,- zakup us3ug pozosta3ych:

             - us3ugi kominiarskie                                                                         43,-

             - op3aty bankowe                                                                             193,-             

 

 rozdz.  85404   Przedszkola                                              381.568,-  185.640,-48,6%                     

 

§  3020  nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen    14.000,-        6.756,-

§  4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                 211.687,-      96.084,-

§  4040  dodatkowe wynagrodzenia roczne                          17.000,-       16.983,-

§  4110   sk3adki na ubezpieczenia spo3eczne                       42.769,-       20.192,-

§  4120  sk3adki na Fundusz Pracy                                        5.860 ,-         2.720,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                            18.820,-         6.344,-

§  4220  zakup orodków ?ywnooci                                       35.000,-       18.992,-

§  4240  zakup pomocy naukowych, dydakty. i ksi1?ek         3.000,-              36,-

§  4260  zakup  energii                                                           8.400,-         4.873,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                        5.000,-            250,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                           4.900,-         1.882,-

§  4410  podró?e s3u?bowe  krajowe                                         700,-            417,-

§  4430  ró?ne  op3aty i sk3adki                                               1.700,-           562,-

§  4440  odpisy na zak3adowy f.owiadczen socjalnych          12.732,-        9.549,-

 

         Wychowaniem przedszkolnym objetych jest 102 dzieci w czterech oddzia3ach.

Orodki wydatkowano na prawid3ow1 realizacje zadan opiekunczo-wychowawczych.

- 6.756,- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzen:

            - wyp3acono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom          5.367,-

            - refundacja za wy?ywienie personelu                                               399,-

            - zakup mleka dla palacza                                                                   50,-

            - zakup orodków BHP oraz odzie?y ochronnej dla pracowników       940,-

- 6.344,- zakup materia3ów i wyposa?enia:

            - zakup opa3u                                                                                  3.279,-

            - orodki czystooci                                                                               265,-

            - materia3y biurowe i materia3y do zajea z dzieami                          1.260,-

            - toner do kserokopiarki                                                                     105,-

            - drzwi                                                                                               900,-

            - czasopisma                                                                                      157,-

            - materia3y do bie?1cych napraw                                                          71,-

            - ?wir                                                                                                 116,-

            - zakup drobnego sprzetu do kuchni                                                  171,-

            - farby                                                                                                  20,-

-    250,- naprawa lodówki

- 1.882,- zakup us3ug pozosta3ych:

            - badania  okresowe pracowników                                                      395,-

            - us3ugi kominiarskie                                                                            50,-

            - us3ugi telefoniczne                                                                            562,-

            - op3aty bankowe                                                                                410,-

            - konserwacja kserokopiarki                                                               105,-

            - obs3uga kasy KZP                                                                              92,-

            - abonament RTV                                                                               173,-

            - legalizacja gaonic                                                                               44,-

            - transport ?wiru                                                                                  51,-

           

rozdz. 85446   Dokszta3canie i doskonalenie nauczycieli      1.273,-          620,-48,7%

 

§ 4300  zakup us3ug pozosta3ych                                             1.273,-          620,-

 

         Dofinansowano nauczycielom do kursu.

 

rozdz. 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  44.068,-  19.043,-43,2%

                      dzieci i m3odzie?y szkolnej

 

§  3020  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do                 1.500,-          0,-

              wynagrodzen

§  4110  sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne                                  270,-          0,-

§  4120  sk3adki na   Fundusz   Pracy                                               40,-          0,-

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                                       800,-      237,-                                             

§  4220  zakup orodków ?ywnooci                                             23.000,-    6.201,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                              18.458,-  12.605,-

 

         Placówki zorganizowa3y m.in. Dzien  Dziecka :

- Szk. P. Doruchów          1.624,-

- Szk. P. Morawin               295,-

- Szk. P. Torzeniec              275,-

- Szk. P. Przytocznica          330,-

         Natomiast Gimnazjum przeznaczy3o na obóz w Przesieka kwote 13.940],- dla

30 uczestników obozu.

Kwote 324,- Szk.P. Doruchów dofinansowa3a do obozu w Bieszczadach.

                                                            -------------------------------------------------------

                                                            Razem  dz. 854   659.050,- 281.853,-42,8%

                                                            ============================ ===

Dz. 900  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ORODOWISKA

 

rozdz. 90001  Gospodarka ociekowa  i ochrona  wód   1.722.300,-  430.267,- 25%

 

§  4210  zakup materia3ów i  wyposa?enia                              9.200,-           5.102,-                                                                                                  

§  4260  zakup energii                                                           44.000,-         26.103,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                         3.000,-           1.232,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                          10.100,-           2.297,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                               52.000,-         17.303,-

§  6050  wydatki inwestycyjne jednostek bud?et.                 815.524,-       378.230,-

§  6052  wspó3finansowanie programów realizowanych       788.476,-                  0,-

             ze orodków bezzwrotnych pochodz1cych z

             fundusz SAPARD

 

  w/w orodki  wykorzystano na :

 -     5.102,-    zakup materia3ów i wyposa?enia ;.

                       - rury wipro                                                                                     1.958,-

                       - zakup pompy                                                                                2.641,-

                       - orodki czystooci i inne drobne materia3y                                          503,-                                                    

 -      1.232,-    zakup us3ug remontowych:

                     - praca koparki i beczkowozu przy usuwaniu awarii                             477,-

                     - remont pompy                                                                                    755,-

  -     2.297,-   zakup us3ug pozosta3ych w tym:

                     - op3ata za pobór prób do analizy                                                      1.313,-

                     - telefon                                                                                               155,-

                   -   praca beczkowozu, czyszczenie stawów i osadnika                           674,-

                   -   przegl1d gaonic, us3ugi kominiarskie                                                    99,-

                   -   transport                                                                                              56,-

   -    17.303,-    podatek od nieruchomooci 13.747 , ubezp.mienia  568,- op3ata za emisje

                        zanieczyszczen  2.988,-

W ramach inwestycji wydatkowano kwote 378.230,- za3o?ono kanalizacje wraz z

przykanalikami  na terenie Doruchowa .

 

rozdz. 90002  Gospodarka odpadami                                 18.900,-    7.964,-42,1%

 

§  4210  zakup  materia3ów i wyposa?enia                               1.200,-      131,-

§  4260  zakup energii                                                              1.700,-      635,-

§  4300  zakup us3ug pozosta3ych                                          11.500,-    5.177,-

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                                 4.500,-    2.021,-

 

W ramach wydatkowanych orodków  zakupiono orodki czystooci i tablice informacyjne 131,- dokonano op3.za badanie wody i ocieków 5.155,- przegl1d gaonic 22,- ubezpieczenie mienia 234,- , op3ata za emisje zanieczyszczen 1.787,-.

 

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu       3.000,-      1.062,-35,4%  

 

§  4430  ró?ne op3aty i sk3adki                                                 3.000,-     1.062,-

 

rozdz.  90015    Oowietlenie ulic, placów i dróg                 181.115,-  73.189,-40,4%

§  4210  zakup materia3ów i wyposa?enia                               30.000,-             0,-

§  4260  zakup energii                                                             96.391,-        55.828,-

§  4270  zakup us3ug remontowych                                         54.724,-         17.361,-

 

                                                        ------------------------------------------------------------

                                                       Razem  dz.  900   1.925.315,-  512.482,-26.6%

                                                       ===================================

 

Dz.  921   KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO

 

rozdz. 92109  Domy i oorodki kultury, owietlice i kluby  101.965,-__41.979,-41,2%_

 

§  2550  dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji         101.965,-     41.979,-

              kultury

rozdz. 92116   Biblioteki                                                      42.300,-__24.675,-58,3%

 

§  2550  dotacja podmiotowa z bud?etu dla instytucji            42.300,-    24.675,-

              kultury

                                                              --------------------------------------------------

                                                            Razem  dz.921      144.265,-66.654,-46,2%

                                                              =============================

 

Dz.  926  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT                            

rozdz.  92695   Pozosta3a   dzia3alnooa                                  40.873,-  18.514,- 45,3%

    

§  3030  ró?ne wydatki na rzecz osób  fizycznych                   3.500,-      2.835,-

§  4110  sk3adki na ubezpieczenie spo3eczne                            1.073,-            0,-

§  4210  zakup materia3ów i  wyposa?enia                             10.800,-     4.823,-

§  4260  zakup energii                                                              3.000,-     1.178,-

§  4270  zakup  us3ug remontowych                                         2.000,-        950,-

§  4300  zakup us3ug  pozosta3ych                                          18.000,-     7.968,-

§  4430  ró?ne op3aty  i sk3adki                                                2.500,-        760,-

                                                                 ------------------------------------------------------

                                                                Razem   dz. 926       40.873,-    18.514,-45,3%

                                                                 ===============================

Orodki wydatkowano na :

 

-    2.835,-  wyp3acono nagrody  zawodnikom

-    4.823,- zakup materia3ów i wyposa?enia w tym:

                - zakup opa3u                                                                                        651,-

                - zakup sprzetu sportowego                                                               2.705,-

                - orodki opatrunkowe oraz orodki czystooci                                           360,-

                - oocie?nice                                                                                            65,-

                - odznaczenia sportowe                                                                         171,-

                - farba do malowania                                                                             488,-

                - materia3y elektryczne                                                                            77,-

                - profil zamkniety                                                                                  161,-

                - inne drobne materia3y                                                                          145, - 

-    950,-   - zakup us3ug remontowych:/za3o?ono wodomierz w Pawilonie Sportowym/

                  

-  7.968,-  zakup us3ug pozosta3ych w tym :

                 - us3ugi kominiarskie                                                                             71,-

                 - wyp3ata wynagrodzenia za sedziowanie                                          1.958,-

                 - wynagrodzenie trenera                                                                    2.881,-

                 - przewóz zawodników                                                                     3.058,-

 

-    760,-    - op3ata za zg3oszenie dru?yn, ubezpieczenie, oraz sk3adka cz3onkowska

 

RAZEM  WYKONANE  WYDATKI  BUD—ETU  GMINY  NA 2003 rok

 

                                  plan     8.408.651,-  wyk.    3.440.341,- tj.  40,9%

w  tym:

                -       wydatki na zadania zlecone        417.869,-   wyk.  230.155 tj. 55,1%

             

                          

      Ogó3em wydatki zrealizowano w 40,9 % . Niskie wykonanie wydatków, zwi1zane

jest z tym, ?e gmina w I pó3roczu  realizowa3a budowe kanalizacji która mia3a bya

zakonczona  do 15 lipca br. i sfinansowana ,w zwi1zku z powy?szym nie by3y

realizowane inne zadania.

Zadanie zosta3o w terminie zrealizowane, wykonawca otrzyma3 zap3ate za  wykonane

prace w  m- cu  lipcu. Gmina oczekuje na dotacje na ten cel z AR i MR z funduszu SAPARD.

 

SPRAWOZDANIE  O ORODKACH  POZABUD—ETOWYCH       

 

GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ORODOWISKA

 

 

Stan orodków na pocz1tek roku                              17.500,-                    18.430,-

 Przychody                                                             12.200,-                      8.732.-

                                    

                                  Ogó3em przychody               29.700,-                   27.162,-

 

Na przychody sk3ada sie :

 

              - dotacje z Urzedu Wojewodzkiego         8.732,-

 

Rozchody - orodki  w wysokooci  1.071,-wydatkowano na pokrycie  kosztów

zwi1zanych z ochron1 orodowiska .

 

Stan orodków na 30.06.2003 r wynosi 26.091,-

 

 

Doruchów, dnia 25.08.2003 r.           

           

Metadane

Źródło informacji:Anna Morawska
Data utworzenia:2009-10-07 10:23:45
Wprowadził do systemu:Anna Morawska
Data wprowadzenia:2009-10-07 10:24:39
Opublikował:Anna Morawska
Data publikacji:2009-10-07 10:24:47
Ostatnia zmiana:2009-10-07 10:34:28
Ilość wyświetleń:2858

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij