SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DORUCHÓW ZA 2005Budżet Gminy Doruchów na 2005 r został uchwalony w dniu 30 grudnia 2004 r Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/106/2004 w wysokości:

- dochody 8.411.891,-

- wydatki 8.713.211,-


Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12.2005 r zamyka się kwotami:


- DOCHODY - 9.649.904,-

- WYDATKI - 9.412.452,-


w tym: - zadania zlecone :dochody - 1.347.237,-

wydatki - 1.347.237,-

- zadania na oodstawie porozumień:

dochody - 14.476,-

wydatki - 14.476,-

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 296.350,- wykonano 296.350,-.
D O C H O D YRealizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:Dz. 020 LEŚNICTWO


rozdz. 02095 Pozostała działalność 2.200,- 2.494,- 113,4 %

§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.200,- 2.494,-


---------------------------------------------------------------

Razem dz. 020 2.200,- 2.494,- 113,4 %

_____________________________________
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ


rozdz. 40002 Dostarczanie wody 215.000,- 237.326,- 110,4%

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 309,-

§ 0830 wpływy z usług 215.000,- 234.870,-

§ 0920 pozostałe odsetki - 2.147,-

--------------------------------------------------------

Razem dz.400 215.000,- 237.326,- 110,4 % __________________________________


Zaległości wynoszą 28.600,- , nadpłaty 184,- .


Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 593.335,- 593.335,- 100%


§ 6291 Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin 593.335,- 593.335,-

(związkow gmin),powiatów (związków powiatów),

samorządow województw,pozyskane z innych źródeł

-----------------------------------------------------------

Razem dz. 600 593.335,- 593.335,- 100%

==================================

Sa to środki które gmina otrzymała z AR i MR z funduszu „ SAPARD” za wykonaną drógę Tokarzew -Rudniczysko.


Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 142.412 141.920,- 99,7%


§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomościami 2.107,- 1.727,-

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 9,-

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników 120.000,- 119.791,-

majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 14.905,- 14.905,-

własności nieruchomości

§ 0920 pozostałe odsetki 5.400,- 5.488,-


-------------------------------------------------------------

Razem dz. 700 142.412,- 141.920,- 99,7 %

____________________________________


Główne źródła dochodów:


- 1.727,- wieczyste użytkowanie gruntów

- 9,- zwrot kosztów egzek.

- 119.791,- wpływy z najmu i dzierżawy

- 14.905,- spłaty rat za sprzedaż mieszkań i pozost .mienia

- 5.488,- odsetki od wpłat po terminie


Zaległości wynoszą 18.956,- w tym: 3.095,-odsetki od zaległości .Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


rozdz. 71035 Cmentarze 5.000,- 5.000,- 100 %

§2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gmine 5.000,- 5.000,-

na podstawie porozumień z organami admin.

rządowej.

----------------------------------------------------

Razem dz.710 5.000,- 5.000,- 100 %

==============================


Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Z a d a n i a z l e c o n e


rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.100,- 45.100,- 100%


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 45.100,- 45.100,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamiZ a d a n i a w ł a s n e


rozdz. 75023 Urzędy Gmin 13.450,- 16.253,- 120,8%


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 1.099,-

§ 0830 wpływy z usług 12.000,- 10.223,-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1.000,- 4.163,-

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego 450,- 768,-

związane z ralizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

-------------------------------------------------------------

Razem dz. 750 58.550,- 61.353,- 104,8%

____________________________________


Z a d a n i a z l e c o n eDz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWArozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. 760,- 760,- 100%

kontroli i ochrony prawa

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 760,- 760,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administ.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 16.855,- 16.855,- 100 %

Polskiej§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.855,- 16.855,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administ.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamirozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10.764,- 10.764,- 100 %


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10.764,- 10.764,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administ.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami--------------------------------------------------------------

Razem dz. 751 28.379,- 28.379,- 100 %

______________________________________


Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA


rozdz. 75414 Obrona cywilna 2.900,- 2.900,- 100 %

§ 2010 dotacje cel. przekazane z budżetu państwa na 2.900,- 2.900,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/związkom gmin/ ustawami

----------------------------------------------------------

Razem dz. 754 2.900,- 2.900,- 100 %

___________________________________

Z a d a n i a w ł a s n e


Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB

FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz. 12.000,- 6.205,- 51,7%


§ 0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. 12.000,- 6.198,-

opłacany w formie karty podatkowej

§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat - 7,-


rozdz. 75615 Wpłwy z pod. rolnego,podatku leśnego 488.240,- 463.647,- 95%

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnychod osób prwanych

i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 podatek od nieruchomości 444.930,- 418.199,-

§ 0320 podatek rolny 160,- 160,-

§ 0330 podatek leśny 40.700,- 43.290,-

§ 0340 podatek od środków transportowych 1.450,- 1.445,-

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,- -

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 17,-

§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 536,-


rozdz. 75616 Wpłwy z pod. rolnego,podatku leśnego, 494.090,- 533.474,- 108%

podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych


§ 0310 podatek od nieruchomości 261.400,- 273.215,-

§ 0320 podatek rolny 97.840,- 97.826,-

§ 0330 podatek leśny 6.300,- 7.662,-

§ 0340 podatek od środków transportowych 76.550,- 86.287,-

§ 0360 podatek od spadków i darowizn 2.250,- 2.900,-

§ 0370 podatek od posiadania psów 300,- 160,-

§ 0430 wpływy z opłaty targowej 13.800,- 13.352,-

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 3.000,- 3.600,-

urzędowe

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.150,- 7.222,-

§ 0490 wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych 5.500,- 6.582,-

przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 23.000,- 29.550,-

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 880,-

§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 4.238,-
rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. 92.000.- 89.007,-96,7 %

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw


§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej 22.000,- 16.806,-

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 70.000,- 72.164,-

alkoholu

§ 0910 odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat - 37,-


rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 531.275 551.299,- 103,8 %

dochód budżetu państwa


§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 529.475,- 549.043,-

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1.800,- 2.256,- -------------------------------------------------------

Razem dz. 756 1.617.605,- 1.643.632,- 101,6 %

================================


Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 101,6 %

Najniżej wykonane podatki: podatek opłacany w formie karty podatkowej - 51,7 %.

Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz.756.


Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 79.960,-

z tego:

- 4.517,- podatek płacony w formie karty podatkowej,

- 18.804,- podatek od nieruchomości

- 20.564,- podatek rolny

- 86,- podatek leśny,

- 11.151,- podatek od środków transportowych

- 3.859,- wzrost wartości nieruchomości

- 20.979,- odsetki od wpłat po terminie.


Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 260.558,-

w tym:

- w podatku od nieruchomości 237.102,-

- w podatku od środków transportowych - 23.201,-

- w podatku od posiadania psów 255,-

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń zwolnień wynoszą 35.668,- odroczeń - 5.308,-Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA


rozdz.75801Część oświatowa subwencji ogólnej 3.340.740,- 3.340.740,- 100 %

dla jednostek samorządu terytorialnego


§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 3.340.740,- 3.340.740,-
rozdz.75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.881.375,- 1.881.375,- 100 %

dla gmin


§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1.881.375,- 1.881.375,-


rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 24.000,- 31.142,-129,8%


§ 0920 pozostałe odsetki 24.000,- 31.142,-

--------------------------------------------------------------

Razem dz.758 5.246.115,- 5.253.257,- 100,1%

_____________________________________
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE


rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe 11.254,- 11.467,- 101,9 %

§ 0830 wpływy z usług 6.600,- 6.322,-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 491,-

§ 2020 dotacje cellowe przekazane z budżetu

państwa na zadania na podst.porozumień 1.818,- 1.818,-

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 2.836,- 2.836,-

(wyprawki szkolne)


rozdz. 80195 Pozostała działalność 200,- 200,- 100 %


§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 200,- 200,-

(wyprawki szkolne)


rozdz. 80104 – Przedszkola 74.500,- 71.554,- 96 %

§ 0830 wpływy z usług 74.500,- 71.554,-


--------------------------------------------------------

Razem dz. 801 85.954,- 83.221,- 96,8 %

================================

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA


z a d a n i a z l e c o n e


rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz skladki na 1.251.458,- 1.202.939,- 96,1 %

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państawa na 1.251.458,- 1.202.797,-

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami


§2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego - 142,-

związane z ralizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawamirozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za 3.200,- 3.096,- 96,8 %

osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.200,- 3.096,-

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/związkom gmin/ ustawami


rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 66.240,- 59.233,- 89,4

ubezpieczenia emerytalne i rentowe


§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.200,- 15.993,-

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 50.040,- 43.240,-rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46.800,- 47.420,- 101,3 %

§ 0830 wpływy z usług - 192,-

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 428,-

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 46.800,- 46.800,-


Z a d a n i a w ł a s n e


rozdz. 85228 usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze 2.000,- 2.331,- 116,6 %


§ 0830 wpływy z usług 2.000,- 2.331,-

rozdz. 85295 Pozostała działalność 25.085 25.085,- 100 %

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25.085,- 25.085,-

realizację własnych zadań bieżących gmin

-----------------------------------------------------------

Razem dz.852 1.394.783,- 1.340.104,- 96,1 %

___________________________________


Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych dla gminy wynosza 15.283,-


W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na :


- 1.202.797,-dotacje na świadczenia rodzinne

- 142,- zwrot zaliczki alimentyacyjnej

- 3.096,- ubezpieczenia zdrowotne

- 15.993,- zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone

- 43.240 dotacja na zasiłki okresowe

- 46.800,- na utrzymanie GOPS

- 25.085,- dotacja na żywienie dzieci

- 2.331,- wpływy z usług opiekuńczych

- 620,- pozostałe dochodyDz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


rozdz. 85401 Świetlice szkolne 120.001,- 121.287,- 101,01%

§ 083 wpływy z usług 120.001,- 121.287,-


rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37.612,- 37.612,- 100 %

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin 37.612,- 37.612,-

----------------------------------------------------------

Razem dz.854 157.613,- 158.899,- 188,8%

____________________________________


Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKArozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80.000,- 70.700,- 88,4 %


§ 0690 wpływy z różnych opłat - 105,-

§ 0830 wpływy z usług 80.000,- 70.473,-

§ 0920 pozostałe odsetki - 122,-
rozdz.90002 Gospodarka odpadami 1.200,- 1.323,- 110,3 %


§ 0830 wpływy z usług 1.200,- 1.323,-rozdz. 90020 wpływy z opłat produ ktowych - 512,-

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej - 512,-rozdz. 90095 Pozostała działalność 11.200,- 7.727,- 69 %

§ 0690 wpływy z różnych opłat 1.200,- 567,-

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 10.000,- 7.160,-

gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane

z innych źródeł

------- ----------------------------------------- ----------

Razem dz. 900 92.400,- 80.262,- 86,9%

_______________________________________

Główne źródła dochodów:


- 70.473,- odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji

- 122,- odsetki od wpłat po terminie

- 105,- zwrot kosztow egzek.

- 1.323,- za korzystanie z wysypiska odpadów

- 512,- opłata produktowa

- 567,- za przyłącza wodociągowe

- 7.160,- wpłaty mieszkańców Doruchowa na budowę kanalizacji


Zaległości w tym dziale wynoszą 3.941,- nadpłaty 144,-.


Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


rozdz.92116 Biblioteki 7.658,- 7.658,- 100 %


§2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gmine 7.658,- 7.658,-

na podstawie porozumień z organami admin.

rządowej.

--------------------------------------------------

Razem dz. 921 7.658,- 7.658,- 100 %

==============================Dz.926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT


rozdz. 92695 Pozostała działalność - 226,-


§ 0830 Wpływy z usług - 226,-

--------------------------------------------------------------

Razem dz. 926 - 226,-

====================================


Razem zaległości całego budżetu gminy wynoszą 146.817,-nadpłaty 6.200,--, zaległości stanowią 1,52 % ogółu wykonanych dochodów.


Należności długoterminowe z tyt. sprzedaży mienia wynoszą 60.994,-.


Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 746.260,-

RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2005 r.


9.649.904,- 9.639.966,- 99,9 %

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1.347.237,- 1.298.265,- 96,4 %

- dotacje na zadania realizowane

na podstawie porozumień 14.476,- 14.476,- 100 %Struktura dochodów przedstawia się następująco:


- 593.335,- środki z funduszu SAPARD

- 5.000,- dotacja na utrzymanie cmentarzy (Izba Pamięci)

- 3.636,- dotacja na internet

- 2.836,- dotacja na wyprawki szkolne

- 5.840,- dotacja na zakup książek

- 5.222.115,- subwencje

- 1.298.265,- dodacje na zadania zlecone

43.240,- dotacja na zasi3ki okresowe

- 46.800,- dotacja na utrzymanie GOPS

- 25.085,- dotacja do ?ywienia

- 37.612,- pomoc materialna dla uczniów

- 200,- dotacja na pokrycie kosztów awansu zaw.nauczycieli

------------------------------------------------------

7.283.964,- Razem subwencje i dotacje

================================

Subwencje i dotacje stanowi1 75,6 % ogó3u wykonanych dochodów.Wykonanie dochodów na 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej wynosi :


Dz. 750 - Administracja publiczna Plan 9.000 ,- wykonanie 15.360,-


rozdz. - 75011 - Urzędy wojewódzkie 9.000.- 15.360,-

§ 0690 wpływy z różnych opłat 9.000,- 15.360,-W Y D A T K IDz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 47.082,- 46.909,- 99,6%

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.082,- 46.909,-

W ramach inwestycji wybudowano wodociąg w miejscowości Doruchów od ulicy Kaliskiej do Dąbrówki o długości 1040 m na wartość 41.327-, oraz opracowano dokumentację na budowę wodociągu Torzeniec-Stary Pan na kwotę 5.582,-

rozdz. 01030 Izby Rolnicze 2.500,- 1.964,- 78,6%_

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2.500,- 1.964,-

w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego

----------------------------------------------------------------

Razem dz.010 49.582,- 48.873,- 98,6 %

===== ================================


Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ


rozdz. 40002 Dostarczanie wody 154.823,- 125.496,- 81,1%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.000,- 8.642,-

§ 4260 zakup energii 59.000,- 52.718,-

§ 4270 zakup usług remontowych 31.850, - 10.419,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 4.700 ,- 3.742,-

§ 4430 różne opłaty i składki 13.563,- 13.563,-

§ 4480 podatek od nieruchomości 33.860,- 33.832,-

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 2.850,- 2.580,-

jednostek budżetowych

---------------------------------------------------------------------------

Razem dz. 400 154.823,- 125.496,- 81,1%

===========================================

Kwotę 125.496,- wydatkowano na utrzymanie wodociągów, w tym:

- 8.642,- zakupiono materiały;

- materiały do usuwania awarii 3.464,-

- chlor 223,-

- środki czystości 33,-

- materiały elektr.m.in.przekaźnik kontroli zasilającej, 1.456,-

materiały do wykonania skuteczności uzerowania

- olej napędowy,benzyna 1.038,-

- mater.do remontu zbiornika wody pitnej 109,-

- tablice informacyjne 300,-

- akumlatory 2 szt. 711,-

- hydranty 245,-

- wodomierz 396,-

- opał 467,-

- inne drobne materiały 200,-

- 52.718,- - zapłata za energię elektryczną

- 10.419,- - usługi remontowe :

- praca beczkowozu i koparki przy usuwaniu awarii 6.629,-

na sieci wodociągowej

- remont sprężaki /hydrofornia Doruchów/ 1.290,-

- naprawa wodomierzy 803,-

- prace elektryczne 1.697,-

- 3.742,- - zapłata za telefon 343-, usługi kominiarskie 72-, przegląd gaśnic 38,-,

ogłoszenie w prasie 295,- badanie techniczne sprężarki 348,-koszenie trawy

22,- pełnienie nadzoru nad remontem zbiorników wody pitnej 1.490,-,

wykonanie pomiarów elektycznych 1.134,-

- 13.563,- - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód z wodociągu 13.140,-

ubezpieczenia mienia 361,- pozostałe opłaty 62,-

- 33.832,- przelew podatku od nieruchomości

W ramach środków inwstycyjnych zakupiono agregat sprężarkowy na kwotę 2.580.-


Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że zlecono remont zbiorników wody

pitnej od którego wykonawca odstąpił od ich wykonania.


Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000 ,- 30.000,-100%

§ 6300 wydatki na pomoc finansową udzielaną 30.000,- 30.000,-

między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i

zakupów inwestycyjnych


W ramach środków inwestycyjnych dofinansowano do budowy II etapu chodnika w

miejscowości Przytocznica.


rodz.60016 Drogi publiczne gminne 70.521,- 68.001,- 96,4 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.900,- 8.726,-

§ 4270 zakup usług remontowych 45.800,- 45.637,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 11.200,- 9.017,-

§ 4430 różne opłaty i składki 1.121,- 1.121,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 3.500,- 3.500,-


rozdz.60095 Pozostała działalność 16.000,- 8.254,-51,9%

§ 6050 wydatki inwestycyjne

W ramach wydatów inwestycyjnych wybudowano chodnik na ul.Ostrzeszowskiej

na kwotę 7.954,- oraz wykonano mapy na budowę chodnika ul.Powst.Wlkp.

na kwotę 300,-

---------------------------------------------------------------------

Razem dz.600 116.521 ,- 106.255,- 91,2 %

========================================

Środki w wysokości 68.001 ,- wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych :


8.726,- zakup materiałów i wyposażenia ;

- zakupino rury wipro na przepust drogowy w miejscowości Przytocznica 1.505,-

- materiały do montażu znaków drogowych 1.292,-

- tablicę /lustro/ w miejscowości Kuźnica Stara / zakupu dokonano 1.886,-

dwukrotnie, gdyż zostało skaradzionie a drugi raz uszkodzone/

- pojemniki na piasek w ilości 6 szt. 4.026,-


45.637,- zakup usług remontowych;

- transport szlaki na drogi gminne 19.215,-

- wykonanie przepustu drogowego/Skarydzew/ 1.409,-

- remont mostu na rzece Prośnie 10.022,-

- profilowanie dróg gminnych 6.953,-

- remont cząstkowy dróg 7.343,-

- szklenie przystanków 695,-

9.017,- zakup usług pozostałych;

- koszenie poboczy 2.067,-

- zimowe utrzymanie dróg 6.804,-

- usługi transportowe 146,-

1.121- ubezpieczenie mienia

3.500,- w ramach inwestycji wykonano mapy,oraz dokumentację techniczną na

budowę drogi w miejscowości Doruchów ul.Rzemieślnicza


Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA


rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105.120,- 85.157,- 81,0%_

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.800,- 14.336,-

§ 4260 zakup energii 7.010,- 7.002,-

§ 4270 zakup usług remontowych 65.010,- 53.552,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 8.800,- 8.571,-

§ 4430 różne opłaty i składki 2.500,- 1.696,-


---------------------------------------------------------------------

Razem dz.700 105.120,- 85.157,- 81,0%

=========================================

Kwotę 85.157,- wydatkowano na:


- 14.336,- zakupiono następujące materiały:

- zakup opału /Dworzec,budynek PFZ park/ 8.704,-

- worki na odpady, oraz 5 szt.stojaków do worków na odpady 1.110,-

- mater.do wykonania opłotowania /budynek Wrzosy/ 804,-

m.in.cement,słupki.siatkę

- farby do malowania klatek schodowych w budynkach 1.191,-

komunalnych

- środki czystości Dworzec 163,-

- matriały do wykonania szamba Przytocznica 356,-

- dmuchawa do pieca CO 185,-

- inne drobne materiały do bieżącego remontu 1.823,-

budynków komunalnych

- 7.002,- - zapłata za energię elektryczną

-53.552,- zakup usług remontowych;

- naprawiono urządzenia sanitarne w budynku dworca autobusowego 150,-

- wykonano prace elektryczne w bud.komunalnych 910,-

- remont budynku Wrzosy / wykonanie pokrycia dachowego,remont 35.823,-

elewacji zewnętrznej poprzez uzupełnienie tynku i pomalowanie

farbą emulsyjną oraz wymiana 2 szt.okien /

- montaż okien / 4 szt.Morawin, 3 szt.PFZ Przytocznica -po byłej 10.526,-

Szkole,5 szt Godziętowy,oraz dwoje drzwi wejściowych Morawin /

- przebudowa kominów w budynkach komunalnych Doruchów 6.143,-

ul.Kępińska ,Kuźnica Stara

- 8.571,- - usługi pozostałe :

- usługi kominiarskie 3.710,-

- wywóz nieczystości /beczkowóz/ 2.182,-

- ogłoszenie w gazecie 153,-

- prace geodezyjne /podział i wycena nieruchomości / 2.300,-

- inne drobne usługi 226,-

- 1.696,- środki wydatkowano na: ubezpieczenie mienia 851,-składka

melioracyjna 193,-opłata za wyłączenie gruntu 652,-


Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.001,- 10.001,- 100 %

rozdz.71035 Cmentarze

4210 zakup usług remontowych 8.078 ,- 8.078,-

4300 zakup usług pozostałych 1.923,- 1.923,-


W/w środki wydatkowano za zakup i transport materiałów do wykonania remontu obeliska

upamiętniajcego ofiary II wojny światowej w miejscowości Torzeniec.


Dz 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 45.100,-_ 45.100,- 100 %

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 37.685,- 37.685,-

§ 4110 skł. na ubezpieczenia społeczne 6.492,- 6.492,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 923,- 923,-

Z a d a n i a w ł a s n e

rozdz. 75022 Rady Gmin 60.340,- 59.432,- 98,5%_


§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56.040,- 56.040, -

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500,- 3.392,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 300,- -

§ 4410 podróże służbowe krajowe 500,- -


rozdz. 75023 Urzędy Gmin 922.417,- 913.838,- 99,1%_

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane 3.000,- 2.672,-

do wynagrodzeń

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 498.767,- 498.734,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.145,- 37.145,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 90.343,- 89.327,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 14.186 ,- 14.146,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.680,- 3.678,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 71.712,- 70.127,-

§ 4260 zakup energii 8.525,- 8.525,-

§ 4270 zakup usług remontowych 57.982,- 56.891,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 78.344,- 76.516,-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7.100,- 5.536-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 15.000,- 14.267,-

§ 4430 różne opłaty i składki 4.000 ,- 3.822,-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc. 20.533,- 20.533,-

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne 12.100,- 11.919,-

jednostek budżetowych


rozdz. 75095 Pozostała działalność 28.200,-_ 27.871,- 98.8%_

§ 3030 różne opłaty na rzecz osób fizycznych 19.200,- 19.200,-

§ 4430 różne opłaty i składki 9.000,- 8.671,-

----------------------------------------------------------------------

Razem dz. 750 1.056.057,- 1.046.241,- 99,1 %

=========================================

Ogółem wydatki wykonano 99,1 % na :

- 45.100,- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone

- 59.432,- działalność rady gminy w tym diety ; 56.040,-

- 913.838,- działalność urzędu gminy w tym;

- 2.672,- odzież ochronna, środki bhp

- 70.127,- materiały i wyposażenie w tym ; ważniejsze wydatki rzeczowe:

- zakup opału 16.050,-

- prasa i przepisy prawne 7.268,-

- druki 2.308,-

- materiały biurowe 16.602,-

- środki czystości 1.225,-

- materiały do naprawy serwera,koputera 1.601,-

- materiały elektryczne 645,-

- pieczątki 475,-

- części do samochodu 352,-

- mater.do wyposażenia biura /meble,wykładziny podłogowe,farby/ 14.345,-

- paliwo do samochodu 2.411,-

- odkurzacz ,taczka 481,-

- tabliczki informacyjne 856,-

- zakup materiałów na nagrody 1.243,-

- kwiaty i wieńce na imprezy okolicznościowe 3.671,-

- inne drobne materiały 594,-


- 8.525,- zapłata za energię elektryczną

- 56.891,- usługi remontowe z tego;

- prace remontowe Urzędu / wymiana okien,położnie wykładziny 48.478,-

na korytarzach,wymiana grzejnika,malowanie ścian w Kancelarii

Tajnej /

- prace elektryczne 930,-

- naprawa i konserwacja ksera 4.507,-

- konserwacja telefonu 2.049,-

- naprawa odkurzacza i drukarek 471,-

- naprawa samochodu „Żuk” 200,-

- inne drobne remonty 256,-


- 76.516,- pozostałe usługi z tego ;

- telefony 12.776,-

- przesyłki pocztowe 6.998,-

- serwis oprogramowania komputerów ,usługi inf. 26.227,-

- opłaty bankowe 2.809,-

- abonament radio 682,-

- partycypacja kosztów KZP 592,-

- usługi transportowe /wywóz odpadów/ 178,-

- szkolenia pracowników 4.135,-

- usługi kominiarskie 228,-

- badania lekarskie 2.117,-

- usługi prawnicze 12.444,-

- usługi introligatorskie 1.581,-

- koszty postępowania sądowego 2.739,-

- wykonanie przedmiarów oraz pomiarow elektr. 2.274,-

- opracowanie ekspertyzy meterologicznej 305,-

- inne usługi 428,-

- 3.822,- ubezpieczenie mienia

- 11.919,- zakupiono 2 zestawy komputerowe ,oraz programy komp.

- 27.871,- pozostała działalność

w tym:

- diety sołtysów 19.200,-

- składka na rzecz Zw.Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 2.042,-

- -”- WOKISS 5.460,-

- -”- Związek Gmin Wiejskich 1.169,-


Z a d a n i a z l e c o n e


Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA


rozdz. 75101 Urzędy naczelnych org. władzy państwowej 760,-_ 760,- 100%

kontroli i ochrony prawa


§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110,- 110,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 15,- 15,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 635,- 635,-


rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 16.855,- 16.855,- 100%

Polskiej

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.080,- 10.080,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 440,- 440,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 63,- 63,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.606,- 2.606,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.740,- 2.740,-

§ 4260 zakup energii 35,- 35,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 308,- 308,-

§ 4410 podróże krajowe służbowe 583,- 583,-


rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10.764,- 10.764,-100%


§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.120,- 6.120,-

§ 4110 składki na ubezpiecznia społeczne 291,- 291,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 41,- 41,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.688,- 1.688,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.640,- 1.640,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 504,- 504,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 480,- 480,-

----------------------------------------------------- -------

Razem dz.751 28.379,- 28.379- 100 %

====================================

Z a d a n i a w ł a s n e

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA


rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 42.000,- 39.728,- 94,6 %

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.760,- 6.352,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,- 1.000,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.440,- 16.340,-

§ 4260 zakup energii 6.075,- 6.072,-

§ 4270 zakup usług remontowych 4.500,- 4.470,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 2.425,- 1.764,-

§ 4430 różne opłaty i składki 4.800,- 3.730,-


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz.75414 Obrona Cywilna 2.900,-_ 2.900,- 100 %

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.900,- 2.900,-

--------------------------------------------------------------------

Razem dz.754 44.900,- 42.628,- 94,9%

=======================================


Na działalność OSP wydatkowano kwotę 39.728,- tj.94,6 %

w tym:

- 6.352 ,- różne wydatki na rzecz osób fiz.;

- ryczałt komendanta OSP 2.640,-

- ekwiwalent za udział w pożarach i wypadkach drogowych 3.712,-

oraz szkoleniach bhp

- 16.340,- materiały i wyposażenie:

- paliwo do motopomp i sam.strażackich 4.345,-

- nagrody na gminne zawody strażackie i konkursy wiedzy 1.583-

pożarniczej

- prenumerata czasopisma 384,-

- farba do malowania budynków OSP/Przytocznica 996,-Tokarzew 1.751,-

755,-/

- części do motopomp, samochodów 3.146,-

- dresy dla jednostki OSP Godziętowy /10 kompl.mundury 3 kompl. 2.546,-

węże 4szt.noszaki 4 szt.

- blacha, cement, wapno/budynek socjalny przy jedn.OSP Tokarzew/ 280,-

- zakup pilarki/ OSP Doruchów/ 1.569,-

- opał 456,-

- inne drobne materialy 280,-

- 4.470,- usługi remontowe ;

- wykonanie bramy / bud.jedn.OSP Doruchów/ 3.000,-

- regeneracja zbiornika paliwa i trójnika,chłodnicy 1.128,-

- mantaż,strojenie,zaprogramowanie radiotelefonu 342,-

- 1.764,- w ramach usług pozostałych dokonano; przeglądu technicznego samochodów,

gaśnic,motopomp 487 ,- przeprowadzono badania lekarskie członków zawodów

pożarniczych ,kierowców 1.270,- inne usługi 7,-

- 3.730,- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków


Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


rozdz.75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych 33.750,- 31.043,- 91,9%_

należności budżetowych

§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18.000,- 16.761,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 800,- 580,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 130,- 82,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- 1.036,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.820,- 12.584,-

---------------- --------------------------------------------

Razem dz.756 33.750,- 31.043,- 91,9 %

====================================

W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano m.in.na :

wypłacono prowizję za opłatę targową,oraz prowizję od poboru podatków 16.761,-oraz pochodne, zakupiono materiały biurowe oraz druki 1.036,- koszty korespondencji 4.304,- opłaty bankowe 7.660,- opłaty sądowe 400,- szkolenie 220,-.dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość. ,kredytów 95.000,- 88.865,- 93,5%

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 95.000,- 88.865,-

papierów wartościowych oraz od krajowych

pożyczek i kredytów

----------------------------------------------------------------------

Razem dz.757 95.000,- 88.865,- 93,5%

=========================================
Plan Wykonanie

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rodz.80101- Szkoły Podstawowe 2.229.633,- 2.203.150, 98,8%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 115.175,- 113.667,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 3260 Wyprawki szkolne 2.836,- 2.836,-

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.401.780,- 1.388.026,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105.544,- 105.542,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 298.193,- 293.850,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.205,- 40.269,-

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.931,- 1.876,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84.427,- 83.581,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, 8.788,- 8.697,-

dydaktycznych i książek

§ 4260 Zakup energii 23.920,- 22.057,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 10.927,- 10.911,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21.287,- 19.763,-

§ 4350 Zakup usług internetowych 2.679,- 2.144,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 4.100,- 3.383,-

§ 4430 Rożne opłaty i składki 5.271,- 4.978,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 87.770,- 87.770,-

socjalnych

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.800,- 13.800,-


§ 3020–113.667,- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)


56.998,- Szkoła Podstawowa Doruchów

 • wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 52.034,-

 • wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 1.657,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 1.482,-

 • zakup mleka palaczom 229,-

 • wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 216,-

 • zakup odzieży nauczycielom i pracownikom obsługi 1.380,-


18.679,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 17.278,-

 • wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 667,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 560,-

 • zakup mleka dla palacza 66,-

 • wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 108,-


19.353,- Szkoła Podstawowa Morawin

 • wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 17.965,-

 • wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 642,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 496,-

 • zakup mleka dla palacza 92,-

 • wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 158,-


18.637,- Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycielom 17.217,-

 • wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 635,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 492,-

 • wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 108,-

 • zakup odzieży roboczej 185,-


§ 3260 – 2.836,- inne formy pomocy dla uczniów 2.836,-


§ 4010 –1.388.026,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Doruchów 653.800,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 254.238,-

Szkoła Podstawowa Morawian 241.478,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 238.510,-


§ 4040 – 105.542,- dodatkowe wynagrodzenia roczne

Szkoła Podstawowa Doruchów 49.682,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 19.503,-

Szkoła Podstawowa Morawian 18.175,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 18.182,-


§ 4110 – 293.850,- składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Doruchów 139.303,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 54.462,-

Szkoła Podstawowa Morawian 48.570,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 51.515,-


§ 4120 – 40.269,- składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Doruchów 19.077,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 7.394,-

Szkoła Podstawowa Morawian 6.764,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 7.034,-


§ 4170 – 1.876,- wynagrodzenie bezosobowe

Szkoła Podstawowa Morawian

 • wynagrodzenie za palenie 1.876,-


§ 4210 – 83.581,- zakup materiałów i wyposażenia


38.710,- Szkoła Podstawowa Doruchów

 • zakup opału 19.376,-

 • zakup środków czystości 1.957,-

 • zakup materiałów biurowych, druki szkolne, tusz, 3.965,-

atrament do kserokopiarki

 • zakup czasopism 529,-

 • zakup mebli (stoliki pod komputer 10szt., krzesła obrotowe 14 szt, 5.246,-

biurko nauczycielskie i krzesła obrotowe nauczycielskie 2 szt.)

 • zakup faxu 580,-

 • zakup materiałów gospodarczych do drobnych napraw 1.639,-

bieżących (remont pomieszczenia po sklepiku szkolnym)

 • zakup drabiny 204,-

 • zakupiono świetlówki, oprawy i przewód 1.660,-

 • zakup pieczątek 55,-

 • wyposażenie apteczki 182,-

 • zakup taczki 125,-

 • zakup zestawu do odbioru Internetu 1.818,-

 • materiały hydrauliczne do naprawy pieca w budynku nr 1 245,-

 • zakup firan 437,-

 • zakup farb do malowania izby pamięci 237,-

 • zakup karniszy 192,-

 • zakup szlifierki 263,-


10.633,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • zakup opału i drewna 6.762,-

 • zakup środków czystości 350,-

 • zakup materiałów biurowych i druków szkolnych 840,-

 • prenumerata czasopism 610,-

 • zakupiono stoliki i krzesła 694,-

 • zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw 448,-

 • zakup paneli podłogowych 929,-


12.083,- Szkoła Podstawowa Morawian

 • zakup opału 5.513,-

 • zakupiono środki czystości 1.669,-

 • zakup materiałów biurowych i druków szkolnych 1.167,-

 • prenumerata czasopism 322,-

 • zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw 2.124,-

(farby do malowania sali nr 10)

 • zakup karniszy + szyny i rolety 705,-

 • zakupiono krzesła i stół 437,-

 • zakupiono termosy 146,-


22.155,- Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • zakupiono olej do ogrzewania 11.900,-

 • zakupiono środki czystości 1.108,-

 • prenumerata czasopisma 309,-

 • zakup materiałów biurowych, szkolnych, druków 1.984,-

 • zakup materiałów gospodarczych do drobnych napraw 1.431,-

 • zakup mebli (zakup stołu i szafy do pokoju nauczycielskiego, regały 5.423,-

do pokoju nauczycielskiego i biblioteki 9 szt, krzesła szkolne 11 szt,

ławki na korytarz 8 szt)


§ 4240 – 8.697,- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.998,- Szkoła Podstawowa Doruchów

 • zakupiono książki, tablice, programy nauczania dla 3.998,-

dzieci, siatki do siatkówki, pomoce do ćwiczeń sportowych, pomoce naukowe


1.406,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • zakupiono pomoce naukowe, piłkę, encyklopedię, książki 1.406,-


2.176,- Szkoła Podstawowa Morawian

 • zakupiono drukarkę 230,-

 • zakupiono blok startowy 370,-

 • zakupiono książki do biblioteki, pomoce naukowe 1.576,-


1.117,- Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • zakupiono książki, pomoce naukowe, tablice 1.117,-


§ 4260 – 22.057,- zakup energii

Szkoła Podstawowa Doruchów

 • zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 11.610,-


Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 4.239,-


Szkoła Podstawowa Morawian

 • zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 2.407,-


Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • zapłata za zużycie energii, wody, odprowadzenie ścieków 3.801,-


§ 4270 – 10.911,- zakup usług remontowych


7.135,- Szkoła Podstawowa Doruchów

 • prace malarskie oraz elektryczne w budynku nr 2 , malowanie 2 klas, 5.800,-

okien, drzwi, grzejników, demontaż lamp oświetleniowych, montaż nowych

 • naprawa drzwi 50,-

 • naprawa monitora komputerowego 385,-

 • naprawa pieca c.o. 500,-

 • zainstalowanie sieci komputerowej 400,-


2.292,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

-wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2.292,-


1.200,- Szkoła Podstawowa Morawian

 • naprawa RTV 80,-

 • usługi stolarskie 262,-

 • naprawa kserokopiarki 650,-

 • usługi remontowe 208,-


284,- Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • naprawa drukarki 284,-


§ 4300 – 19.763,- Zakup usług pozostałych

7.396,- Szkoła Podstawowa Doruchów

 • opłata abonamentowa RTV 184,-

 • usługi telefoniczne 4.480,-

 • usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwacja ksera 1.101,-

 • badania okresowe pracowników 143,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków, opłaty przesyłek 1.050,-

 • szkolenie pracowników bhp 438,-


5.577,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • opłata RTV 184,-

 • usługi telefoniczne 2.523,-

 • usługi kominiarskie,przegląd gaśnic,usługi transportowe,wykonanie tablic 266,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, opłaty przesyłek 388,-

 • szkolenie pracowników bhp 152,-

 • wynagrodzenie za kort 1.512,-

 • badanie pracowników 552,-

3.362,- Szkoła Podstawowa Morawian

 • opłata RTV 184,-

 • usługi telefoniczne 1.013,-

 • wynagrodzenie 489,-

 • szkolenie pracowników bhp 135,-

 • badanie pracowników 153,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, opłaty przesyłek 1.045,-

 • usługi kominiarskie 343,-


3.428,- Szkoła Podstawowa Torzeniec

 • opłata abonamentowa 184,-

 • usługi telefoniczne 991,-

 • szkolenie pracowników 118,-

 • badania pracowników 424,-

 • opłaty bankowe, koszty przesyłki 1.175,-

 • usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 536,-


§ 4350 – 2.144,- Zakup usług dostępu do sieci internetowej


Szkoła Podstawowa Doruchów 1.210,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 483,-

Szkoła Podstawowa Morawian 168,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 283,-


§ 4410 – 3.383,- Podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.139,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 873,-

Szkoła Podstawowa Morawian 885,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 486,-


§ 4430 –4.978,- Rożne opłaty i składki


Szkoła Podstawowa Doruchów 1.953,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.411,-

Szkoła Podstawowa Morawian 606,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.008,-


§ 4440 – 87.770,- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych


Szkoła Podstawowa Doruchów 42.601,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 14.187,-

Szkoła Podstawowa Morawian 15.526,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 15.456,-


§ 6060 – 13.800,- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.800,- Szkoła Podstawowa Przytocznica

 • zakupiono piec do c.o. 12.600,-

 • usługa za zamontowanie 1.200,-rozdz. 80 103 –Oddziały przedszkolne 150.157,- 148.641,- 99,0% przy szkołach podstawowych


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 8.953,- 8.951,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.585,- 93.634,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.850,- 6.707,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20.986,- 20.888,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.876,- 2.840,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.960,- 4.960,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.079,- 3.072,-

§ 4260 Zakup energii 929,- 840,-

§ 4300 Zakup pozostałych usług 600,- 538,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 150,- 22,-

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.189,- 6.189,-

§ 3020 – 8.951,- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń


3.096,- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.953,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 52,-

 • wypłacono zapomogę zdrowotną 91,-


2.927,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.786,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 52,-

 • wypłacono zapomogę zdrowotną 89,-


2.928,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.786,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 52,-

 • wypłacono zapomogę zdrowotną 90,-


§ 4010 –93.634,- wynagrodzenia osobowe pracowników


Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 35.803,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 28.922,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 28.909,-


§ 4040 – 6.707,- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego


Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.283,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.190,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.234,-


§ 4110 – 20.888,- składki na ubezpieczenie społeczne

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 8.104,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 6.289,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 6.495,-


§ 4120 – 2.840- składki na Fundusz Pracy

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 1.120,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 856,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 864,-


§ 4210 – 4.960,- zakup materiałów i wyposażenia:


1.540,- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

 • zakup wykładziny i kleju, materiałów malarskich, karnisza 894,-

 • zakup stolików i krzeseł 500,-

 • zakup zabawek 146,-


1.420,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

 • zakup krzeseł 1.420,-


2.000,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

 • zakupiono radiomagnetofon 299,-

 • zakupiono dywan 293,-

 • zakup mebli 1.408,-


§ 4240 – 3.072,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

900,- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

 • zakup regałów na książki 207,-

 • zakup zabawek 454,-

 • zakup pomocy naukowych 239,-


1.272,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

 • zakup zabawek i pomocy naukowych 1.272,-


900,- Oddział Przedszkolny przy SP Toczeniec

 • zakup zabawek i pomocy naukowych 900,-


§ 4260 – 840- zakup energii

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 108,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 221,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 511,-


§ 4300 - 538,- zakup usług pozostałych:


200,- Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica

 • opłaty bankowe, koszty KZP 183,-

 • szkolenie bhp 17,-


200,- Oddział Przedszkolny przy SP Morawin

 • opłaty bankowe, koszty KZP 183,-

 • szkolenie bhp 17,-


138,- Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec

 • opłaty bankowe, koszty KZP 121,-

 • szkolenie bhp 17,-


§ 4410 – 22,- podróże służbowe krajowe


Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 22,-


§ 4440 – 6.189,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica 2.063,-

Oddział Przedszkolny przy SP Morawin 2.063,-

Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec 2.063,-


rozdz. 80 104 –Przedszkola 444.993,- 428.616,- 96,3%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 16.109,- 14.525,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250.398,- 244.257,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.478,- 18.382,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49.719,- 46.638,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.050,- 6.613,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.780,- 29.766,-

§ 4220 Zakup środków żywnościowych 35.000,- 32.042,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 2.500,- 2.496,-

§ 4260 Zakup energii 10.300,- 9.439,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 4.000,- 4.000,-

§ 4300 Zakup pozostałych usług 4.660,- 4.473,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 400,- 386,-

§ 4430 Różne opłaty i składki 765,- 765,-

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 14.834,- 14.834,-

socjalnych


§ 3020 – 14.525,- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.365,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 633,-

 • refundacja za wyżywienie personelu w przedszkolu 694,-

 • zakupiono mleko dla palacza 91,-

 • wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 324,-

 • wypłacono zapomogi zdrowotne nauczycielom 418,-


§ 4010 –244.257,- wynagrodzenia osobowe pracowników 244.257,-


§ 4040 – 18.382,- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 18.382,-


§ 4110 – 46.638,- składki na ubezpieczenie społeczne 46.638,-


§ 4120 – 6.613- składki na Fundusz Pracy 6.613,-


§ 4210 – 29.766,- zakup materiałów i wyposażenia:

 • zakup opału 7.749,-

 • zakup środków czystości 1.479,-

 • zakup materiałów biurowych, tuszu do kserokopiarki, 2.833,-

materiałów do zajęć z dziećmi

 • zakup prenumeraty 728,-

 • zakup naczyń kuchennych 997,-

 • zakup chłodziarki do przechowywania próbek żywnościowych 499,-

 • zakup 1 szt drzwi awaryjnych 686,-

 • remont dachu na przedszkolu (wymiana ekranu), zakup blachy, 9.461,-

desek, tarcicy papy

 • zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego 1.006,-

 • zakup kalkulatora 62,-

 • zakup płytek podłogowych do 2 łazienek dla dzieci i łazienki personelu 1.488,-

 • zakup grzejników do Sali nr 3, zakup umywalek do łazienki personelu 1.421,-

 • zakup materiałów gospodarczych (farby do pomalowania opierzenia na 1.357,- budynku, do pomalowania sufitów w Sali nr 1 , zakup kosza,

wieszaka, opony do wózka, materiałów hydraulicznych do drobnych napraw)


§ 422032.042 Zakup środków żywnościowych 32.042,-


§ 4240 - 2.496,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.496,-


§ 4260 – 9.439,- zakup energii

 • zapłata za energie,zużycie wody,odprowadzanie ścieków,zakup gazu 9.439,-


§ 4270 – 4.000,- zakup usług remontowych

 • montaż i demontaż bojlera 130,-

 • usługa dekarska –wymiana ekranu z blachy trapezowej i płaskiej 2.900,-

 • wymiana zabezpieczenia elektrycznego 140,-

 • wymiana sługi-montaż garażu 316,-

 • wykonanie 1 pary drzwi awaryjnych 514,-


§ 4300 - 4.473,- zakup usług pozostałych:

 • opłacono abonament RTV 184,-

 • usługi telefoniczne 1.057,-

 • usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 246,-

 • badania okresowe pracowników 388,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 1.780,-

 • legalizacja gaśnic, naprawa sprzetu kuchennego, naprawa ksera 633,-

 • szkolenie bhp 185,-


§ 4410 - 386,- podróże służbowe krajowe 386,-


§ 4430765,- różne opłaty i składki

 • ubezpieczenie komputera i mienia 765,-


§ 4440 – 14.834,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.834,-rozdz. 80 110 – Gimnazja 927.283,- 922.223,- 99,5%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 45.270,- 44.694,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 565.588,- 564.206,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.077,- 41.638,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129.886,- 128.987,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.932,- 16.816,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50.527,- 49.026,-

§ 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek 10.000,- 9.997,-

§ 4260 Zakup energii 13.550,- 13.515,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 1.804,- 1.803,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.792,- 8.733,-

§ 4350 Zakup usług internetowych 500,- 491,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.700,- 1.660,-

§ 4430 Różne opłaty i składki 3.819,- 3.819,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 36.838,- 36.838,-

socjalnych§ 3020 - 44.694,- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 • wypłacono nauczycielom dodatki mieszkaniowe i wiejskie 41.048,-

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 1.314,-

 • wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 216,-

 • wypłata zapomóg zdrowotnych 1.466,-

 • zakup odzieży i obuwia dla nauczycieli wychowania fizycznego 650,-

§ 4010 - 564.206,- wynagrodzenia osobowe pracowników 564.206,-


§ 4040 - 41.638,- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 41.638,-


§ 4110 –128.987,- opłacono składki społeczne 128.987,-


§ 4120 – 16.816,- składki na Fundusz Pracy 16.816,-


§ 421049.026- zakup materiałów i wyposażenia:

 • zakup opału 33.051,-

 • zakup środków czystości 3.747,-

 • zakup druków szkolnych, materiałów biurowych, dyplomy 3.211,-

 • opłacono prenumeratę czasopisma 1.182,-

 • zakup tonera i tuszu do drukarek 1.206,-

 • zakup bębna 1.487,-

 • zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw 1.150,-

 • zakup mebli (biurka pod komputer -3 szt, gablota na regały na książki- 2.862,-

2 szt, krzesła – 5 szt, ławki na korytarz- 4szt

 • zakup żaluzji 590,-

 • zakup materiałów malarskich 242,-

 • wyposażenie apteczki szkolnej 99,-

 • zakup materiałów do instalacji gazowej 199,-


§ 4240 - 9.997,- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.997,-


§ 4260 – 13.515,- zakup energii

 • zapłata za energie, zużycie wody, odprowadzanie ścieków 13.515,-


§ 4270 – 1.803,- zakup usług remontowych

 • zapłacono za naprawę drzwi 50,-

 • naprawa komputera 200,-

 • naprawa kserokopiarki 753,-

 • naprawy spawalnicze 100,-

 • montaż punktów gniazdkowych 700,-


§ 4300 - 8.733,- zakup usług pozostałych:

 • opłacono abonament RTV 184,-

 • usługi telefoniczne 3.457,-

 • usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przewóz 1.048,-

 • opłaty bankowe, koszty wysyłki ,za obsługę KZP, zakup znaczków 1.492,-

 • opłacono szkolenie pracowników bhp 792,-

 • naprawa ksera, przegląd gaśnic 806,-

 • badania okresowe pracowników 954,-


§ 4350491,- Zakup usług dostępu do sieci internetowej 491,-


§ 4410 – 1.660,- podróże służbowe krajowe 1.660,-


§ 4430 - 3.819,- różne opłaty i składki

 • ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego 3.819,-


§ 4440 - 36.838,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.838,-rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 62.000,- 61.751,- 99,6%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 62.000,- 61.751,-


61.751,- pokryto koszty dojazdu uczniów do szkół:


SP Doruchów - 16.555,-

SP Morawin - 1.941,-

Gimnazjum - 41.619,-

Publiczne Przedszkole - 1.636,-


rozdz.80114 –Zespoły ekonomiczno-administracyjne 134.558,- 133.281,- 99,1%

szkół


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 180,- 173,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86.949,- 86.762,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.045,- 5.711,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.522,- 18.438,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.382,- 2.382,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.900,- 5.704,-

§ 4270 Zakup usług remontowych - -

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.483,- 7.145,-

§ 4350 Zakup usług internetowych - -

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200,- 1.198,-

§ 4430 Różne opłaty i składki 101,- 100,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.796, 2.796,-

socjalnych

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000,- 2.872,-


§ 3020 - 173,- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

 • zakupiono środki bhp dla pracowników 173,-

§ 4010 - 86.762,- wypłata pracownikom wynagrodzenia 86.762,-


§ 4040 – 5.711,- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5.711,-


§ 4110 – 18.438,- składki na ubezpieczenie społeczne 18.438,-

§ 41202.382,- składki na Fundusz Pracy 2.382,-


§ 42105.704,- zakup materiałów i wyposażenia:

 • zakupiono druki, czasopisma 2.837,-

 • zakup toner, tusz 2.084,-

 • zakupiono program stypendialny i kapitał początkowy 783,-


§ 4300 – 7.145,- zakup pozostałych usług:

 • opłaty bankowe, koszty przesyłki, zakup znaczków, obsług KZP, zakup prenumeraty 1.759, -

 • opłaty za szkolenia pracowników, usługi informatyczne 5.166,-

 • wykonanie tabliczek 220,-

§ 4410 - 1.198,- podróże służbowe krajowe 1.198,-


§ 4430 – 100,- różne opłaty i składki

 • ubezpieczenie sprzętu komputerowego 100,-


§ 4440 - 2.796,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.796,-


§ 6060 – 2.872,- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 • zakupiono komputer 2.320,-

 • zakupiono terminal 552,-rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.267,- 13.948,- 72,4%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 14.489,- 10.449,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 4.778,- 3.499,-


§ 4300 – 10.449,- zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.044,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 1.539,-

Szkoła Podstawowa Morawian 934,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 1.294,-

Gimnazjum 5.044,-

Publiczne Przedszkole 594,-


§ 4410 – 3.499,- Podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Doruchów 997,-

Szkoła Podstawowa Przytocznica 811,-

Szkoła Podstawowa Morawian 511,-

Szkoła Podstawowa Torzeniec 620,-

Gimnazjum 193,-

Publiczne Przedszkole 367,-


rozdz. 80195 – Pozostała działalność 22.787,- 22.014,- 96,6%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 5.629,- 5.256,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki 400,- -

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16.758,- 16.758,-

socjalnych


§ 4300 – 5.256,- zakup usług pozostałych

 • koszty przejazdu i diet dla młodzieży szkolnej biorących udział w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa

SP Doruchów 2.393,-

SP Przytocznica 374,-

SP Morawin 520,-

SP Torzeniec 541,-

Gimnazjum 1.428,-


§ 4440 – 16.758,- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów:

SP Doruchów 8.778,-

SP Przytocznica 3.990,-

SP Morawin 798,-

SP Torzeniec 798,-

Publiczne Przedszkole 2.394,-----------------------------------------------------------------------------

RAZEM Dz.801 3.990.678,- 3.933.624,- 98,6%


Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA


rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.489,- 72.211,- 86,5%

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 19.100,- 15.165,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.048,- 21.368,-

§ 4260 zakup energii 800,- 302,-

§ 4270 zakup usług remontowych 331,- 330,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 36.850,- 34.762,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 760,- -

§ 4430 różne opłaty i składki 600,- 284,-

--------------------------------------------------------------------

Razem dz. 851 83.489,- 72.211,- 86,5 %

========================================

Powyższe środki wydatkowano na :

- 15.165,- wynagrodzenia bezosobowe; wypłacono wynagrodzenia

nauczycielom za prowadzenie zajęć profilaktycznych 13.915,- ,oraz diety

dla członków komisji alkoholowej 1.250,-

- 21.368,- zakup materiałów i wyposażenia m.in.

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach 2.985,-

profilaktycznych, oraz upominków świątecznych

- meble /krzesła,stoliki zakupiono dla świetlic dziecięcych przy Szkołach 10.738,-

podstawowych w Morawinie,Torzeńcu,Przytocznicy/

- wykładzina podłogowa na korytarz dla Punktu 343,-

Konsultacyjnego w Doruchowie

- drzwi wejściowe,oraz 3 okna Punkt Konsultacyjny 4.300,-

- materiały biurowe 541,-

- buty sportowe ,sprzęt sportowy 1.511,-

- środki czystości oraz inne drobne materiały 950,-

330,- w ramach usług remontowych dokonano montażu drzwi oraz naprawy

urządzeń hydraulicznych


- 34.762,- zakup usług pozostałych w tym:

- przeprowadzenie programów profilaktycznych 3.900,-

- występy spektakli teatralnych 2.900,-

- dofinansowanie do obozów profilaktycznych/ Międzyzdroje 18.474,-

15.000,- , Sulinowie 400,-, Bukowinie Tatrzańskej 400,-

Rewal.810,- wycieczka Krotoszyn 1864,- /

- szkolenia dla członków komisji terapeut. 2.250,-

- opłata autorska za program komputerowy/koncesje alkoholowe/ 427,-

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego porady ter.w punkcie 4.590,-

konsultacyjnym

- przeprowadzenie zajęć psychologicznych w Gimnazjum 350,-

- ogłoszenie w gazecie 948,-

- usługi transportowe 121,-

- badania osób z problemem alkoholowym 793,-

- inne drobne usługi 9,-


Środków nie wydatkowano z tych względów, że program został zrealizowany tańszym

kosztem.


Dz.852 POMOC SPOŁECZNA


Z a d a n i a z l e c o n e

rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. 1.251.458,- 1.202.797,-96,1 %

emer.rent.z ubezp.społecznego


§ 3110 świadczenia społeczne 1.199.927,- 1.152.839,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 17.214,- 17.214,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 447,- 446,-

§ 4110 składka na ubezp.społeczne 18.282,- 18.280,-

§ 4120 składka na Fundusz Pracy 431,- 431,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.023,- 4.022,-

§ 4270 zakup usług remontowych 500,- 500,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 9.500,- 8.013,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 400,- 318,-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych 734,- 734,-


Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.152.839,-

z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 514 rodzin na kwotę 1.123.485,-

- zaliczka alimentacyjna wypłacona dla 20 rodzin tj.179 świadczeń na kwotę 29.354,-

- składki ZUS od świadczeń 15.080,-

Pozostałe wydatki w kwocie 34.878,- związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych

wydatkowano m.in. na ;

- 21.291- wynagrodzenia i pochodne

- 4.022,- matariały w wyposażenie;

- niszczarka 580,-

- materiały biurowe i druki 2.261,-

- materiały do wyposażenia biura /szafka,wykładzina podłogowa/ 1.181,-

- 500,- w ramach usług remontowych pomalowano biuro

- 8.013,- usługi pozostałe:

- koszty korespondencji,opłaty przesyłek pocztowych 5.385,-

- telefon 452,-

- szkolenie 950,-

- licencja na oprogramowania na zasiłki rodzinne 1.226,-
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za 3.200,-3.096,-96,8%

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


§ 4130 składki na ubezepieczenia zdrowotne 3.200,- 3.096,-


rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 141.006,- 133.999,- 95,0%

§ 3110 świadczenia społeczne 141.006,- 133.999,-


rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 43.000,- 41.168,- 95,7%


§ 3110 świadczenia społeczne 43000.- 41.168,-

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 131.522,-126.873,-96,5%


§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.009,- 2.008,-

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 75.286,- 75.285,-

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.749,- 5.739,-

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14.267,- 14.167,-

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.922,- 1.898,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.287,- 9.638,-

§ 4260 zakup energii 100,- 74,-

§ 4270 zakup usług remontowych 5.180,- 5.172,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 7.820,- 6.114,-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 940,- 799,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.750,- 3.387,-

§ 4430 różne opłaty i składki 1.012,- 392,-

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2.200,- 2.200,-


rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 13.833,- 11.385,-82,3%

usługi opiekuńcze

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.033,- 1.321,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.800,- 10.064,-


rozdz. 85295 Pozostała działalność 86.600,- 86.172,-99,5%

żywienie

zad.własne § 3110 świadczenia społeczne 81.100,- 80.684,-

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 5.500,- 5.488,-

jednostek budżetowych

------------------------------------------------------------------------ Razem dz. 852 1.670.619,- 1.605.490,-96,1%

==========================================


Realizacja zadań zleconych- zasiłki


rozdz.85213 § 4130


Składka na ubezpieczenie zdrowotne została zapłacona na kwotę 3.096,-

rozdz.85214 zad. zl. - 15.993,-


- zasiłek stały otrzymało 6 rodzin na kwotę 15.993,-


rozdz.85214 zad.własne - ogółem wypłacono - 118.006,-


- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 119 rodzin na kwotę 63.317,- w tym ;zasiłki celowe specjalne otrzymało 11 rodzin tj.18 świadczeń na kwotę 5.208,-z przeznaczeniem na zakup żywności ,odzieży ,obuwia ,kosztów leczenia opłaty za energię elektyczną,czynsz,gaz,

oraz dofinansowanie do zakupu opału,/

- zasiłki okresowe otrzymało 77rodzin tj . 296 .świadczeń na kwotę 54.689,-


rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe

kwota wypłaconych dodatków stanowi - 41.168,- z tego:

użytkownikom mieszkań komunalnych - 22.048,-

-”- -”- spółdzielczych - 12.277,-

-” „ - ‘- zakładowych i innych - 6.843,-


rozdz.85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 126.873,-


Powyższe środki poza wynagrodzeniem i pochodnymi wydatkowano m.in. na :

- 2.008,- - wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież ochronną,oraz

zakupiono środki bhp

- 9.638,- - zakupiono następujące materiały;

- materiały biurowe,druki 1.783,-

- przepisy prawne,prasa 1.233,-

- tabliczki informacyjne 259,-

- aparat telefoniczny 530,-

- torby dla pracownic 3szt. 239,-

- materiały do wyposażenia biura /krzesła,szafkę,firany,wykładzinę 2.474,-

podłogową,karnisze/

- czajnik 67,-

- art.spożywcze na przygotowanie wigili dla podopiecznych 600,-

- materiały do naprawy ksera 1.954,-

- inne drobne materiały 229,-


- 5.172 ,- w ramach usług remontowych wydatkowano min.na:

- naprawa i konserewacja ksera oraz drukarki 2.529,-

- wymiana opraw świetlnych,naprawa instalacji elektycznej 520,-

- malowanie biur 2.123,-

- 6.114,- - zakup usług pozostałych w tym:

- opłata za lokal 2.017,-

- telefon 1.844,-

- zakup znaczków pocztowych 683,-

- abonament radiowy 170,-

- aktualizacja abonamentu 620,-

- usługi komputerowe 500,-

- szkolenie 280,-


rozdz.85228 -Usługi opiekuńcze


Usługi opiekuńcze świadczone są dla 7 osób tj.1349 świadczeń na kwotę 11.385,- zł.


rozdz.85395 -dożywianie dzieci - 80.684,-


Z dożywiania skorzystało 327 dzieci, wydano 40 058 obiadów.

W ramach inwestycji w rodz.85295 zakupiono zmywarkę do Szkoły Podstawowej w

Doruchowie na kwotę 5.488,-DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 270.208,- 262.501,- 97,2%


§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 6.191,- 4.842,-

do wynagrodzeń (bez nagród)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.730,- 108.671,-

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.886,- 7.760,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23.218,- 22.783,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 3.192,- 3.042,-

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4.600,- 4.514,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.550,- 12.501,-

§ 4220 Zakup środków żywności 90.000,- 85.907,-

§ 4260 Zakup energii 2.456,- 2.233,-

§ 4270 Zakup usług remontowych 950,- 950,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.407,- 2.270,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 68,- 68,-

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6.960,- 6.960,-

socjalnych

§ 3020 – 4.842,- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.574,- Świetlica Doruchów

 • wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.797,-

 • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 180,-

 • środki bhp dla pracowników 165,-

 • wypłacono zapomogę zdrowotna 79,-

 • zakup odzieży ochronnej pracownikom obsługi kuchni 353,-


267,- Świetlica Morawin

 • wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 267,-


2.001,- Świetlica Gimnazjum

 • wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy 1.913,-

 • wypłata zapomóg zdrowotnych 88,-


§ 4010 – 108.671 ,- wynagrodzenia osobowe pracowników

Świetlica Doruchów 78.730,-

Świetlica Morawin 3.517,-

Świetlica Gimnazjum 26.424,-


§ 4040 – 7.760,- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Świetlica Doruchów 5.386,-

Świetlica Morawin 105,-

Świetlica Gimnazjum 2.269,-


§ 4110 – 22.783,- Składki na ubezpieczenia społeczne


Świetlica Doruchów 15.346,-

Świetlica Morawin 777,-

Świetlica Gimnazjum 6.660,-


§ 4120 – 3.042,- Składki na Fundusz Pracy

Świetlica Doruchów 2.135,-

Świetlica Morawin 99,-

Świetlica Gimnazjum 808,-


§ 4170 – 4.514,- Wynagrodzenie bezosobowe


Świetlica Doruchów 4.514,-


§ 4210 – 12.501,- Zakup materiałów i wyposażenia


11.944,- Świetlica Doruchów

 • zakup odkurzacza 899,-

 • zakup opału 1.468,-

 • zakup środków czystości 1.468,-

 • zakup firany Morawian karniszy 952,-

 • zakup materiałów biurowych 405,-

 • zakup talerzy Morawian sztućców 1.708,-

 • zakupiono materiały gospodarcze, blachy 666,-

do remontu pieca Morawian kuchni

 • zakup wykładziny 158,-

 • zakup farb do pomalowania stołówki 953,-

 • zakup jarzyniarki 3.267,-

557,- Świetlica Gimnazjum

 • zakup radiomagnetofonu 340,-

 • zakup materiałów do zajęć z dziećmi 217,-


§ 4220 – 85.907,- zakup środków żywności

Świetlica Doruchów 85.907,-
§ 4260 – 2.233,- zakup energii

Świetlica Doruchów

 • zużycie energii, zakup gazu 2.233,-


§ 4270 – 950,- zakup usług remontowych

Świetlica Doruchów

 • remont pieca c.o. 950,-


§ 4300 – 2.270,- zakup usług pozostałych

2.070,- Świetlica Doruchów

 • badania lekarskie pracowników 627,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP 1.172,-

 • szkolenie bhp 111,-

 • wykonanie tabliczek 160,-


200,- Świetlica Gimnazjum

 • opłaty bankowe 200,-


§ 4410 – 68,- podróże służbowe krajowe

Świetlica Doruchów 68,-


§ 4440 – 6.960,- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Świetlica Doruchów 4.294,-

Świetlica Morawin 253,-

Świetlica Gimnazjum 2.413,-


rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy 13.446,- 13.099,- 97,4% wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - -

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - -

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 300,- 1.300,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.450,- 4.349,-

§ 4220 Zakup środków żywności 4.320,- 4.319,-

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.376,- 3.131,-


3.785,- Placówki zorganizowały Dzień Dziecka oraz Szkoła Podstawowa w Doruchowie zorganizowała 2 turnusy „Zielone Wakacje” w terminach od 11.07.2005 r.-15.07.2005 r., 18.07.2005 r. - 22.07.2005 r.rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 37.612,- 37.612,- 100%


§ 3240 Stypendia dla uczniów 37.612,- 37.612,-


Wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, których dochód w rodzinie nie przekroczył netto 316 zł na osobę.

Stypendium socjalne wypłacono w trzech transzach na ogólną kwotę 37.612,00.

W roku 2005 stypendium socjalne otrzymało 397 uczniów.


----------------------------------------------------------------------------

RAZEM Dz.854 321.266,- 313.212,- 97,5%


Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156.969,- 138.305,- 88,1%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.000,- 6.662,-

§ 4260 zakup energii 61.000,- 59.256,-

§ 4270 zakup usług remontowych 7.000,- 2.485,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.200,- 7.971,-

§ 4430 różne opłaty i składki 4.000,- 3.162,-

§ 4480 podatek od nieruchomości 58.532,- 58.532,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 237,- 237,-


w/w środki wykorzystano na :

- 6.662,- zakup materiałów i wyposażenia ;

- worki na odpady,zapinki 4.135,-

- środki czystości 159,-

- farby do malowania pomieszczeń 248,-

- podchloryn 358,-

- rozdrabniacz 213,-

- materiały do wkonania zasieku na worki 478,-

- materiały do naprawy inst.elektrycznej 437,-

- sprzęt ochronny 210,-

- inne materiały do bieżącego utrzymania/ paliwo,żarówki,paski/ 424,-

- 2.485,- zakup usług remontowych:

w ramach usług remontowych dokonano remontu sprężarki 150,-

przewinięcie silnika 434,- , naprawy sita 375,-praca beczkowozu przy

usuwaniu awarii 619,- naprawa podnośnika osadu 300,- prace elektryczne

/wykonanie uzerowania/ 460,- inne drobne remonty 147,-.


- 7.971,- zakup usług pozostałych w tym:

- telefon 273,-

- wywóz odpadów 3.532,-

- wykonanie analizy ścieków 1.800,-

- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie 116,-

- koszenie trawy 234,-

- analiza techniczna 147,-

- wykonanie pomiarów elektrycznych 1.584,-

- usługi transportowe oraz inne drobne usługi 285,-


- 3.162,- ubezp.mienia 676,- opłata za odprowadzanie ścieków 2.163,-

opłata stała za korzystanie ze środowiska 323,-

- 58.532,- podatek od nieruchomości


W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 237,- za wykonanie map do opracowania projektu na budowę kanalizacji w Doruchowie.


rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 16.781,- 16.145,- 96,2%


§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,- 100,-

§ 4260 zakup energii 1.800,- 1.404,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 10.900,- 10.861,-

§ 4430 różne opłaty i składki 3.781,- 3.780,-

W ramach wydatkowanych środków zakupiono środki czystości oraz środki dezynfekcyjne 100- ,zapłata za energię 1.404,- dokonano przeglądu gaśnic 83,-opracowano plan gospodarki odpadami 3.100-, dokonano analizy wód podziemnych 5.568,- praca spycharki

2.000,- ,opłata za umieszczenie odpadów 3.780,-


rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27.425,- 25.276,- 92,2%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.800,- 2.520,-

§ 4270 zakup usług remontowych 2.000,- 487,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 600,- 244,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22.025,- 22.025,-


W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy

zakupiono kwiatki , paliwo,części do kosiarki , oraz środki do ich pielęgnacji.

Kwota 22.025,- dotyczy wydatków inwestycyjnych która została wykorzystana na wybudowanie oświetlenia w paku w Doruchowie.


rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosfery. i klimatu 1.776,- 1.775,-100,0 %


§ 4430 różne opłaty i składki 1.776,- 1.775,-

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza.rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 205.000,- 184.333,- 89,9%


§ 4260 zakup energii 125.000,- 123.863,-

§ 4270 zakup usług remontowych 80.000 ,- 60.470,-


--------------------------------------------------------------------------

Razem dz. 900 407.951,- 365.834,- 89,7%

===========================================

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 101.651,-101.651 ,-100 %_


§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 101.651,-101.651,-

kultury

rozdz. 92116 Biblioteki 56.958,- 56.958,-100 %


§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 56.958,- 56.958,-

kultury

-----------------------------------------------------------------

Razem dz.921 158.609,- 158.609,- 100%

======================================


Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 Pozostała działalność 1.085.707,- 744.035,- 68,5%

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.900,- 6.861,-

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12.350,- 11.132,-

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15.000,- 14.837,-

§ 4260 zakup energii 1.700,- 1.608,-

§ 4270 zakup usług remontowych 1.900,- 1.741,-

§ 4300 zakup usług pozostałych 9.050,- 8.536,-

§ 4430 różne opłaty i składki 2.800,- 2.017,-

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1.036.007,- 697.303,-

--------------------------------------------------------------

Razem dz. 926 1.085.707,- 744.035,-68,5 %

====================================

Środki wydatkowano na :

- 6.861,- wypłacono nagrody zawodnikom

- 11.132,- wypłacono wynagrodzenie trenera 7.000,- oraz wynagr. za sędziowanie

4.132,-

- 14.837,- zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup opału 2.451,-

- materiały do konserwacji dachu 2.130,-

- zakup sprzętu sportowego m.in. buty piłkarskie 7.055,-

- matriały do przebudowy chodnika 130,-

- środki czystości ,środki do wyposażenia apteczki 624,-

- farba do malowania pomieszczeń w Pawilonie Sportowym 638,-

- odznaczenia sportowe /dyplomy,puchary/ 644,-

- materiały elektryczne do napr.oświetlenia 227,-

- parapet do okna 215,-

- nawóz, wapno 440,-

- mater. hydrauliczne 96,-

- inne drobne materiały 187,-

- 1.741,- - zakup usług remontowych:

naprawa instalcji elektrycznej 70,- naprawa pieca CO 90,- naprawa pralki 82,-

wykonano konserwacje pokrycia dachowego na Pawilonie Sportowym 1500,-

- 8.536,- zakup usług pozostałych w tym :

- usługi kominiarskie 87,-

- przewóz zawodników 7.413,-

- demontaż linii elektrycznej w związku z wycinką drzew 466,-

- wywóz nieczystości 88,-

- koszenie trawy 382,-

- opracowanie warunków przył.do sieci gazowej 100,-

- 2.017,- - opłata za zgłoszenie drużyn, ubezpieczenie zawodników


W ramach środków inwestycyjnych prowadzona jest budowa Sali Sportowej w Doruchowie na którą wydatkowano w br. kwotę 697.303,-


RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2005 rok


plan 9.412.452,- wyk. 8.805.953,- tj. 93,6%

w tym:

Plan Wyk. %

- wydatki bieżące 8.220.351,- 7.961.066,- 96,8%

- wydatki majątkowe 1.192.101,- 844.887,- 70,9%


Wydatki na zadania zlecone wykonano 1.347.237,- 1.298.265- 96,4%

- ‘’ - na zadania realizowanie na 14.476,- 14.476,- 100%

podstawie porozumień

Ogółem wydatki zrealizowano w 93,6 % . Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,8% ,wydatki majątkowe 70,9%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że prace budowlane przy rozpoczętej inwestycji tj. budowie Sali Sportowej w Doruchowie zostały wykonane w mniejszm stopniu niż zaplanowane co było podyktowane warunkami atmosferycznymi które przyczyniły się do spowolnienia prac.

Ponadto odstąpiono od realizacji dwóch inwestycji z uwagi na bardzo wysokie koszty

wykonania- wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu.


SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH


GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan Wykonanie


Stan środków na początek roku 25.200,- 26.053,-

Przychody 18.100,- 11.053,-

Ogółem przychody 43.300,- 37.106,-


Na przychody składa się :

- dotacje z Urzędu Wojewodzkiego 9.816,-

- odsetki bankowe 725,-

- mylna wpłata 512,-

Rozchody - środki w wysokości 185,- wydatkowano na opłaty bankowe,35.892,- wykonano

oświetlenie w parku w Doruchowie, natomiast kwota 512,- stanowi

zobowiązanie.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2005 r wynosi 1.029,-.


Wykonanie wydatków zadań zleconych zrealizowano w wysokości otrzymanych na ten cel

dotacji. Zwrotu nie wykorzystanych dotacji dokonano tylko na kwotę 3.602,-.


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ

INSTYTUCJI KULTURY


Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Gminny Ośrodek Kultury w DoruchowiePrzychody

Planowane Wykonanie113.168,- 113.168,-

100%

Stan środków na początek roku

237,- 237,-


Dotacja z Urzędu Gminy

101.651,- 101.651,-


Dochody własne:


Wpłata za aerobik

2.692,- 2.692,-


Wynajem sali, wpłata czynszu TP

8.390,- 8.390,-


Naliczono odsetki

198,- 198,-Rozchody

Plan

Wykonanie113.168,-

113.159,-

100 %

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród)

513,-

512,-


§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

47.547,-

47.547,-


§ 4040 – dodatkowa premia roczna

3.859,-

3.859,-


§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

9.203,-

9.202,-


§ 4120 – składki na Fundusz Pracy

1.240,-

1.239,-


§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

6.501,-

6.500,-


§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie

21.254,-

21.252,-


§ 4260 – zakup energii

6.181,-

6.180,-


§ 4270 – zakup usług remontowych

8.499,-

8.498,-


§ 4300 – zakup usług pozostałych

5.368,-

5.368,-


§ 4410 – podróże służbowe krajowe

595,-

595,-


§ 4430 – różne opłaty i składki

§ 4440–odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

574,-

1.834,-

574,-

1.833,-


Razem rozchody

113 168,-

113 159,-

100%


Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:


§ 3020 – 512,00 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzenia (bez nagród)

 • zakupiono środki bhp dla pracowników

172,-

 • mleko dla palacza

128,-

 • zakupiono odzież roboczą dla palacza

122,-

 • ekwiwalent za pranie odzieży

90,-


§ 4010 – 47 547,00 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom 45.547,-


§ 4040 – 3 859,00wypłacono premie pracownikom 3.859,-


§ 4110 – 9.202,00składki na ubezpieczenie społeczne 9.202,-


§ 4120 – 1.239,00 - składki na Fundusz Pracy 1.239,-


§ 4170 – 6.500,00 - wypłata wynagrodzeń 6.500,-


§ 4210 –21.252,00 - zakup materiałów i wyposażenie

 • zakupiono opał 7.268,-

 • opłata za prenumeratę 488,-

 • zakupiono materiały biurowe 259,-

 • zakupiono środki czystości 367,-

 • zakup mikrofonów 2 szt i materiał do zamontowania 487,-

 • zakupiono materiał do dekoracji z okazji Jubileuszu Zespołu

Doruchowianie” 281,-

 • zakupiono materiały gospodarcze (klej, zaprawę do układania glazury 745,-

w GOK, umywalkę którą zamontowano do bojlera w GOK, farby, lakiery

do pomalowania drzwi, boazerii w toaletach GOK oraz dach, materiały do

drobnych napraw hydraulicznych)

 • zakup akordeonu 600,-

 • zakup boazerii do hollu 210,-

 • zakup pucharu 30,-

 • zakup sztuccy, które przekazano do DL Toczeniec 550,-

 • zakupiono papę blachy do remontu dachu w GOK 1.340,-

 • zakup płyty CD 30,-


8.597,- Dom Ludowy – Torzeniec

 • zakupiono płyty laminatowe na wykonanie blatów na nowe stoły

w Domu Ludowym w Torzeńcu 460,-

 • zakupiono rurę czarną, płaskownik oraz profile zamknięte 1 835,-

do wykonania konstrukcji altanty przy sali Domu Ludowego w Torzeńcu

 • zakup wykładziny 753,-

 • komplet elementów drewnianych (30 szt ławek ) 3 660,-

 • zakup blachy, płyt poliweglan na wykonanie altanki 871,-

 • zakup płyt i słupków na zbudowanie pomieszczenia gospodarczego 653,-

o wymiarze 4x6 m

 • zakup kontówki do wykonania konstrukcji na pomieszczeniu 365,-

gospodarczym


§ 4260 – 6.180,00 - zużycie energii, wody, odprowadzanie ścieków 6.180,-


§ 4270 – 8.498,00 - zakup usług remontowych

 • montaż i demontaż WC i umywalki oraz za założenie 980,-

płytek podłogowych i ściennych

 • założenie boazerii 338,-

 • demontaż papy, konstrukcja podłoża, położenie papy termozgrzewalnej,

podkładowej i wierzchniego krycia, obróbka blacharska 6.360,-

 • cięcie płyt laminowanych na blaty do stołów DL Toczeniec 635,-

 • usługi hydrauliczne 185,-


§ 4300 – 5.368,00 - zakup usług pozostałych

 • opłata abonamentowa RTV 58,-

 • usługi telefoniczne 1.575,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków, przegląd gaśnic 433,-

 • opłata za kurs palacza 250,-

 • usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 1.009,-

 • badania lekarskie pracowników 44,-

 • wymiana lasera w odtwarzaczu płyt CD 189,-

 • przewóz i akredytacja Zespołu „Doruchowianie” 667,-

 • wykonanie konstrukcji stołów do DL Torzeniec 683,-

 • akredytacja zespołu 260,-

 • opracowanie przyłącza do gazu 200,-


§ 4410 – 595,00 – podróże służbowe i krajowe 595,-


§ 4430 – 574,00 – ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego 574,-


§ 4440 – 1.833,00 – świadczenie urlopowe 1.833,-


---------------------------------------------------------

RAZEM Dz.921 Rozdz.92109 113.159,-

=======================================


Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Biblioteka Publiczna Gminy Doruchów

Plan Wykonanie

Przychody

64.553,-

7.367,-

64.553,-

7.367,-

100%

Stan środków na początku roku


Dotacja z Urzędu Gminy

56.958,-

56.958,-


Dochody z roku ubiegłego 2004

228,-

228,-


Rozchody

Plan

Wykonanie64.553,-

60.523,-

93,8%

§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

46,-

46,-


§ 4010 – wynagrodzenie osobowe

21 839,-

21 839,-


§ 4040 – premia roczna

1 675,-

1 675,-


§ 4110 – składki ZUS

4 280,-

4 280,-


§ 4120 – składki na FP

577,-

576,-


§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

1 424,-

1 424,-


§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie

11 665,-

7 640,-


§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 945,-

9 944,-


§ 4260 – zakup energii elektrycznej

1 206,-

1 205,-


§ 4270 – zakup usług remontowych

1 355,-

1 354,-


§ 4300 – zakup usług pozostałych

2 301,-

2 300,-


§ 4350 - Zakup usług internetowych

3 147,-

3 147,-


§ 4410 – podróże służbowe krajowe

§ 4430 – różne opłaty i składki

138,-

100,-

138,-

100,-


§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

733,-


4 122,-


733,-


4 122,-


Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:


§ 3020 – 46,00nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród) 46,-


§ 4010– 21.839,00 - wypłacono wynagrodzenia 21.839,-


§ 4040 –1 675,00 - wypłacono premie roczną 1.675,-


§ 4110 –4.280,00 składki na ubezpieczenie społeczne 4.280,-


§ 4120 – 576,00 - składki na Fundusz Pracy 576,-


§ 4170 –1.424,00 - wypłacano wynagrodzenia 1.424,-


§ 4210 – 7.640,00 - zakup materiałów i wyposażenie

 • zakup opału 3 271,-

 • opłacono prenumeratę 1.484,-

 • zakup materiałów biurowych 127,-

 • zakup książek (na nagrody) 114,-

 • zakup biurka 630,-

 • zakup środków czystości 367,-

 • zakup materiałów gospodarczych (zakupiono materiał do

okratowania okien, drzwi, zamki, kłódki i elementy mocujące) 1.647,-


§ 4240– 9.944,00 - zakup książek 9.944,-


§ 4260 –1.205,00 - zużycie energii 1.205,-


§ 4270 –1.354,00 - zakup usług remontowych

 • montaż zamków, prace elektryczne 470,-

 • okratowanie okna i drzwi 884


§ 4300 –2.300,00 -zakup usług pozostałych

 • opłaty RTV 58,-

 • rozmowy telefoniczne 984,-

 • opłaty bankowe, koszty KZP, zakup znaczków 974,-

 • wywóz nieczystości 86,-

 • szkolenie 198,-


§ 4350 – 3.147,00 - opłata abonamentu internetowego

 • podłączenie do Internetu 1.818,-

 • opłaty abonamentowe 1.329,-


§ 4410 – 138,00 - podróże służbowe krajowe 138,-


§ 4430 – 100,00 - ubezpieczenie komputera 100,-


§ 4440 – 733,00 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733,-


§ 6060 –4 122,00 – zakup sprzętu komputerowego 4 122,-

komputer 1 szt - 1 920,-

monitor 1 szt - 860,-

drukarka 1 szt - 670,-

oprogramowanie 1 szt - 672,-


--------------------------------------------------------

RAZEM Dz.921 Rozdz.92116 60 523,-

======================================
Doruchów, dnia 14.03.2006 r.