Wykaz uchwał Rady Gminy Doruchów
Kadencja 2002 - 2006
  

Lp.

Numer uchwały

Data

Zakres

1

I/1/2002

14.11.2002

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

2

I/2/2002

14.11.2002

W sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących rady

3

I/3/2002

14.11.2002

W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady

4

II/4/2002

29.11.2002

W sprawie składu liczebnego komisji

5

II/5/2002

29.11.2002

W sprawie powołania Przewodniczącego komisji rewizyjnej

6

II/6/2002

29.11.2002

W sprawie odwołania Sekretarza Gminy

7

II/7/2002

29.11.2002

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2002

8

III/8/2002

13.12.2002

W sprawie powołania Sekretarza Gminy

9

III/9/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy

10

III/10/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r.

11

III/11/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

12

III/12/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

13

III/13/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

14

III/14/2002

13.12.2002

W sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego i leśnego

15

III/15/2002

13.12.2002

W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 r.

16

III/16/2002

13.12.2002

W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

oraz zasad usytuowania miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

17

IV/17/2002

30.12.2002

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2002 r.

18

IV/18/2002

30.12.2002

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

19

IV/19/2002

30.12.2002

W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej na 2003 r.

20

IV/20/2002

30.12.2002

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Doruchowie

21

IV/21/2002

30.12.2002

W sprawie uchylenia uchwały dotyczącej stawek opłaty administracyjnej

22

V/22/2003

21.01.203

W sprawie uchwalenia statutów sołectw

23

V/23/2003

21.01.2003

W sprawie wyborów organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Doruchów

24

V/24/2003

21.01.2003

W sprawie  ustalenia stawek podatku od posiadania psów

25

V/25/2003

21.01.2003

W sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Doruchów

26

VI/26/2003

25.02.2003

W sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy w Doruchowie

27

VI/27/2003

25.02.2003

W sprawie diet sołtysów gminy Doruchów

28

VI/28/2003

25.02.2003

W sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2003 r.

29

VII/29/2003

28.03.2003

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002

30

VII/30/2003

28.03.2003

W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

31

VII/31/2003

28.03.2003

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.

32

VII/32/2003

28.03.2003

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Doruchowie

33

VIII/33/2003

29.04.2003

W sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie

34

IX/34/2003

06.06.2003

W sprawie sprzedaży nieruchomości

35

IX/35/2003

06.06.2003

W sprawie objęcia kolejnych udziałów przez Gminę Doruchów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

36

X/36/2003

27.06.2003

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Doruchów

37

X/37/2003

27.06.2003

W sprawie uchwalenia programu rozwoju lokalnego Gminy Doruchów na lata 2003-2010

38

X/38/2003

27.06.2003

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003

39

XI/39/2003

10.09.2003

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.

40

XI/40/2003

10.09.2003

W sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników

41

XII/41/2003

27.10.2003

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie

42

XII/42/2003

27.10.2003

W sprawie Regulaminu korzystania z parku w Doruchowie

43

XII/43/2003

27.10.2003

W sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych na lata 2004-2006

44

XII/44/2003

27.10.2003

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.

45

XIII/45/2003

05.12.2003

W sprawie stawek podatku od nieruchomości

46

XIII/46/2003

5.12.2003

W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

47

XIII/47/2003

05.12.2003

W sprawie określania wzorów  formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

48

XII/48/2003

05.12.2003

W sprawie ustalenia stawek od środków transportowych

49

XIII/49/2003

05.12.2003

W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004

50

XIII/50/2003

05.12.2003

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/185/98 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 19.06.1998 roku

51

XIII/51/2003

05.12.2003

W sprawie uchwalenia Regulaminu o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

52

XIII/52/2003

05.12.2003

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.

53

XIII/53/2003

05.12.2003

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/2003 z 28 marca 2003r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej

54

XIII/54/2003

05.12.2003

W sprawie wykopu gruntu

55

XIII/55/2003

05.12.2003

W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Wielkopolskiego

56

XIII/56/2003

05.12.2003

W sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty prowadzonych przez Gminę Doruchów

57

XIV/57/2003

29.12.2003

W sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i komisji na 2004r.

58

XIV/58/2003

29.12.2003

W sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Doruchów

59

XIV/59/2003

29.12.2003

W sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Gminy Doruchów

60

XIV/60/2003

29.12.2003

W sprawie zmiany Statutu Gminy Ziemi Ostrzeszowskiej

61

XIV/61/2003

29.12.2003

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003r.

62

XV/62/2004

06.02.2004

W sprawie Gminnego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2004-2009

63

XV/62/2004

06.02.2004

W sprawie obniżenia wskaźników procentowych służących do ustalenia  wysokości dodatku mieszkaniowego

64

XV/64/204

06.02.2004

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/185/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia odpłatności za przyłącza wodociągowe do wodociągów stanowiących własność Gminy Doruchów

65

XVI/65/2004

24.03.2004

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

66

XVI/66/2004

24.03.2004

W sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Doruchów na lata 2004-2008

67

XVI/67/2004

24.03.2004

W sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie

68

XVI/68/2004

24.03.2004

W sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Doruchów

69

XVII/69/2004

29.04.2004

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Doruchów za 2003r.

70

XVII/70/2004

29.04.2004

W sprawie objęcia kolejnych udziałów przez Gminę Doruchów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

71

XVII/71/2004

29.04.2004

W sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Doruchów

72

XVIII/72/2004

28.05.2004

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Doruchowie

73

XVIII/73/2004

28.05.2004

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

74

XVIII/74/2004

28.05.2004

W sprawie przeznaczania części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskowej i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

75

XVIII/75/2004

28.05.2004

W sprawie udzielenia pomocy finansowej

76

XVIII/76/2004

28.05.2004

W sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Ostrzeszowie-Rewiru

77

XVIII/77/2004

21.06.2004

W sprawie zobowiązania Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi na skargę  Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

78

XIX/78/2004

21.06.2004

W sprawie zmiany administracyjnej sołtysa

79

XIX/79/2004

21.06.2004

W sprawie zmian budżetu i  w budżecie gminy na 2004r.

80

XIX/80/2004

21.06.2004

W sprawie uznania terenów na użytki ekologiczne

81

XX/81/2004

06.09.2004

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

82

XX/82/2004

06.09.2004

W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

83

XX/83/2004

06.09.2004

W prawie szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz  szczegółowych warunków częściowego  lub całkowitego od opłat oraz trybu ich pobierania

84

XX/84/2005

06.09.2004

W sprawie udzielenia pomocy finansowej

85

XX/85/2004

06.09.2004

W sprawie zmiany budżetowej i w budowie gminy na 2004r.

86

XX/86/2004

06.09.2004

W sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/74/2004 z dnia 28 maja 2004r.

87

XX/87/2004

06.09.2004

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego do kredytu w rachunku bieżącym

88

XX/88/2004

06.09.2004

W sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

89

XX/89/2004

06.09.2004

W sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ”Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”

90

XXI/90/.2004

15.10.2004

W sprawie uchwalenia programu gospodarczego np. „Program Odnowy Sołectwa Doruchów I”

91

XXI/91/2004

15.10.2004

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 r.

92

XXI/92/2004

15.10.2004

W sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIII/176? 2002 Rady Gminy

Doruchów dnia 27.03.2002r.

93

XXI/93/2004

15.10.2004

W sprawie wprowadzenia zmian uchwały Nr XVI/67/2004 z dnia 24.02.2004r. w sprawie odpłatności za  świadczenia w Doruchowie

94

XXI/94/2004

15.10.2004

W sprawie zmiany Nr XIII/56/2003 Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 05 grudnia 2003r. i załącznika w postaci regulaminu wynagrodzenia  i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach  oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów

95

XXI/95/2004

15.10.2004

W sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Doruchów

96

XXII/96/2004

25.11.2004

W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok

97

XXII/97/2004

25.11.2004

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

98

XXII/98/2004

25.11.2004

W sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

99

XXII/99/2004

25.11.2004

W sprawie stawek podatku od środków transportowych

100

XXII/100/2004

25.11.2004

W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

101

XXII/101/2004

25.11.2004

W sprawie stawek opłaty targowej

102

XXII/102/2004

25.11.2004

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

103

XXIII/103/2004

22.12.2004

W sprawie zaciągnięcia kredytu

104

XXIII/104/2004

22.12.2004

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004r.

105

XXIV/105/2004

30.12.2004

W prawie udzielenia pomocy finansowej

106

XXIV/106/2004

30.12.2004

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005

107

XXIV/107/2004

30.12.2004

W sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Doruchów

108

XXIV/108/2004

30.12.2004

W sprawie zatwierdzenia programu współpracy Gminy Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

109

XXV/109/2005

17.02.2005

W sprawie uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Doruchów

110

XXV/110/2005

17.02.2005

W sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Doruchów

111

XXV/111/2005

17.02.2005

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w w ode i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.06.2005 r. do 31.05.2006r

112

XXV/112/2005

17.02.2005

W sprawie przyjęcia planów pracy Rady i komisji na 2005r.

113

XXV/113/2005

17.02.2005

W sprawie sprzedaży nieruchomości

114

XXVI/114/2005

30.03.2005

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r.

115

XXVI/115/2005

30.03.2005

W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

116

XXVI/116/2005

30.03.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

117

XXVI/117/2005

30.03.2005

W sprawie odpłatności za świadczenia w publicznym Przedszkolu w Doruchowie

118

XXVI/118/2005

30.03.205

W sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Doruchów

119

XXVII/119/2005

28.04.2005

W sprawie aktualizacji Wieloletniego Plany Inwestycyjnego Gminy Doruchów

120

XXVII/120/2005

28.04.2005

W sprawie zmiany uchwały NR XXI/89/2004 dnia 15.10.2004 dotyczącej Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014

121

XXVII/121/2005

28.04.2005

W sprawie uchwalenia „Planu rozwoju miejscowości Doruchów”

122

XXVII/122/2005

28.04.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

123

XXIX/123/2005

30.06.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

124

XXX/123/2005

11.09.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy 20 2005r.

125

XXX/125/2005

22.09.2005

W sprawie zmiany uchwały NR XXVII/119/2005 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28.04.2005 w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Doruchów

126

XXX/126/2005

22.09.2005

W sprawie zmiany uchwały NR XXVII/121/2005 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28.04.2005 w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju miejscowości Doruchów I”

127

XXXI/127/2005

03.11.2005

W sprawie ustalenia herbu i flagi Gminy Doruchów

128

XXXI/128/2005

03.11.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

129

XXXI/129/2005

03.11.2005

W sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji

130

XXXI/130/2005

03.11.2005

W sprawie zmiany w gminnym programie i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

131

XXXII/131/2005

05.12.2005

W sprawie programu profilaktyki i problemów alkoholowych na 2006r.

132

XXXII/132/2005

05.12.2005

W sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006r.

133

XXXII/133/2005

05.12.2005

W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

134

XXXIII/134/205

05.12.2005

W sprawie podatku od środków transportowych na 2006r.

135

XXXII/135/2005

05.12.2005

W sprawie odpłatności za usługi świadczone w dziennym domu pomocy społecznej

136

XXXIII/137/2005

28.12.2008

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

137

XXXIII/137/2005

28.12.2005

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2005r.

138

XXXIII/138/2005

28.12.2005

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/134/2005 z dnia 5.12.2005 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

139

XXXIII/139/2005

28.12.2005

W sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminie Doruchów

140

XXXIII/140/2005

28.12.2005

W sprawie przyjęcia planów pracy Rady i komisji na 2006r.

141

XXXIV/141/2006

17.02.2006

W sprawie przyjęcia programu współpracy z Gminą Doruchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

142

XXXVV/142/2006

17.03.2006

W sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

143

XXXV/143/20006

17.03.2006

W sprawie sprzedaży nieruchomości

144

XXXV/143/2006

17.03.2006

W sprawie odpłatność  za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie

145

XXXV/145/2006

17.03.2006

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Doruchów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

146

XXXV/146/2006

17.03.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

147

XXXVI/147/2006

27.04.2006

W sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r.

148

XXXVI/148/2006

27.04.2006

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

149

XXVI/149/2006

27.04.2006

W sprawie zmiany uchwały Nr XX/86/2005 z dnia 06.09.2004

150

XXXVI/150/2006

27.04.2006

W sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę sali sportowej w Doruchowie

151

XXXVI/151/2006

24.05.2006

W sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej

152

XXXVI/152/2006

27.04.2006

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

153

XXXVI/153/2006

27.04.2006

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/127/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie ustanowienia flagi i herbu Gminy Doruchów

154

XXXVI/154/2006

27.04.2006

W sprawie przystąpienia Gminy Doruchów do Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

155

XXXVI/155/2006

27.04.2006

W sprawie zmiany Statutu Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej

156

XXXVI/156/2006

27.04.2006

W sprawie ustanowienia flagi i herbu Gminy Doruchów

157

XXXVI/157/2006

19.05.2006

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/2004 z dnia 15.10.2004 dotyczącej  „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”

158

XXXVIII/158/2006

24.05.2006

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

159

XXXVIII/158/2006

24.05.2006

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

160

XXXVIII/159/2006

24.05.2006

W sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

161

XXXIX/161/2006

30.06.2006

W sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

162

XXXIX/162/2006

30.06.2006

W sprawie zabezpieczenia „weksla in blanco”

163

XXXIX/163/2006

30.06.2006

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie za 2005r.

164

XXXIX/164/2006

30.06.2006

W sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie

165

XXXIX/165/2006

30.06.2006

W sprawie aktualizacji WPI Gminy Doruchów

 

166

XXXIX/166/2006

30.06.2006

W sprawie ustalenia nagród dla zawodników drużyny piłkarskiej seniorów LZS Doruchów

167

XXXIX/167/2006

30.06.2006

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

168

XL/168/2006

16.08.2006

W sprawie zmiany granic stałych okręgów Nr 3 i Nr 4

169

XL/169/2006

16.08.2006

W sprawie zmian granic stałych obwodów głosowania Nr 1 i Nr 2

170

XL/170/2006

16.08.2006

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/176/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 27.03.2002

171

XLO/171/2006

25.09.2006

W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/89/2004 z dnia 15.10.2004r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego p.n. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004-2014”

172

XLI/172/2006

25.09.2006

W sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na obszarze gminy Doruchów na lata 2006-2013

173

XLI/173/2006

25.09.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.

174

XLII/174/2006

26.10.2006

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu ostrzeszowskiego

175

XLII/175/2006

26.10.2006

W sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2006r.