Symbol:


Wydział:
Sekretariat

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007 r. z późn. zm.).

Opłaty:
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1726 z 2007 r.
Za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką - infomacja w załączniku.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu i działalnosci gospodarczej

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutejszego urzędu) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia licencji na stronie. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi:
Odbiór licencji odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z licencji, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.

Licenjcji udziela się na czas nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Dokumenty
  • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na obszar gminy Doruchów

  • Do wniosku nalezy dołaczyc następujące załaczniki:

  • aktualny wydruk z CEIDG

  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy wykonujacego osobiście przewozy oraz zatrudnionych przez przedsiebiorców kierowców

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem lub wykazania się 5 letnią praktyką w wykonywaniu tego transportu

  • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej

  • kserokopia legalizacji taksometru

  • badania lekarskie i psychologiczne

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie licencji na konto Urzędu Gminy w Doruchowie 68 1090 1173 0000 0000 1700 5755