Symbol:


Wydział:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Podstawa prawna:
1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), z późn. zm.),
2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) ,
3. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.


Opłaty:
1. Od wydania zezwolenia wynosi 30 zł.,
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpi-su, wypisu lub kopii wynosi 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skar-bowej).
Opłatę skarbowa można wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy w Doruchowie lub dokonać wpła-ty na konto Gminy Doruchów .


Termin odpowiedzi:
do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 9)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Kaliszu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Doruchów.

Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geode-zyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabie-ranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka mako-wego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowa-nia wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdz

Zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w razie naruszenia warunków uprawy maku, określonych w decyzji.


Dokumenty