Symbol:


Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze. zm.)

Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Numer PESEL jest nadawany w terminie około 10 dni od dnia zameldowania (rejestracji urodzenia).
Udostępnienie nr PESEL następuje niezwłocznie po złożeniu niezbędnych dokumentów poprzez wpisanie nr na skróconym akcie urodzenia (nowonarodzone dzieci) lub na poświadczeniu zameldowania.


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.

Nadanie nr ewidencyjnego PESEL w innych przypadkach następuje na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych, polskiego konsula lub samego zainteresowanego bezpośrednio skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych.


Dokumenty
  • Numer ewidencyjny PESEL nadawany jest za pośrednictwem tut. Urzędu dla osób, które zameldowały się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące. Numer ewidencyjny PESEL udostępniany jest rodzicom małoletniego dziecka lub osobie pełnoletniej, dla której ten numer został nadany.

  • Dla nowonarodzonych dzieci:

  • - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

  • - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość rodzica dziecka.

  • Dla osób, którym nadano nr PESEL w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesięcy:

  • - poświadczenie zameldowania,

  • - dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość.

  • W przypadku załatwienia sprawy przez pełnomocnika dodatkowo:

  • - pisemne pełnomocnictwo do odbioru nr PESEL;

  • - dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;