UCHWALA Nr XX /81/ 2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 06 września 2004r

w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Oorodka Pomocy Społecznej w Doruchowie

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6,art.18 ust.1,art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorz1dzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 ze zm./ oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy spo3ecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm./Rada Gminy u ch w a l a , co nastepuje:

§ 1


Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXIV/137/2001 z dnia 30 marca 2001r.

w sprawie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do wiadomooci w sposób zwyczajowo przyjety.


 


UZASADNIENIE

Uchwały Nr XX / 81 /2004

Rady Gminy Doruchów

z dnia 06 września 2004rw sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie


W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz.U.Nr 64,poz.593 ze zm./,traci moc dotychczasowa ustawa

z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej /tekst jednolity: z 1998r Dz.U. Nr 64,poz.414 ze zmianami/. Zachodzi więc konieczność zmiany tekstu Statutu.

Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.Załącznik do uchwały Nr XX/81/ 2004

Rady Gminy Doruchów

z dnia 06 września 2004r.

S T A T U T

G M I N N E G O O Ś R O D K A

P O MO C Y S P O Ł E C Z N E J

w D O R U C H O W I E

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powołaną Uchwałą NrXI/58/90 Gminnej Rady Narodowej w Doruchowie z dnia 16 lutego 1990r.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1/.ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64poz. 593 z póź.zm./

2/.ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z póź.zm./

3/.ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 2003rNr 15,poz.148 z póź.zm./

4/.ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych /Dz.U.z 2003r Nr 228,poz.2255 z póź.zm./

5/.innych aktów prawnych dla potrzeb pomocy społecznej

6/.niniejszego statutu.

§ 2.

1.O środek jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy w Doruchowie.

2.Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący Gminę Doruchów.

3.Siedzibą Ośrodka jest Urząd Gminy Doruchów.

4.Kontrolę nad działalnością Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej sprawuje Rada Gminy Doruchów,która zapewnia środki niezbędne do jego utrzymania oraz prowadzenia działalności statutowej.

5.Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

§ 3.

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§4

1.Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem Ośrodka.

2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może używać nazwy skróconej „ GOPS ”.

ROZDZIAŁ II

Cel i zakres działania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 5

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbęnych potrzeb,umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenia ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

§ 6

1.Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizacja i wykonywanie zadań Gminy Doruchów w zakresie pomocy społecznej.

2.Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

a/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

b/ praca socjalna,rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających temu celowi,

c/ przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,ustawą o świadczeniach rodzinnych,

d/ udzielanie schronienia,posiłku,niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,w tym osobom bezdomnym,

e/ świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

f/ opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

g/ opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby określone w ustawie o pomocy społecznej,

h/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatnosci za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

i/ realizacja zadań wynikajacych z rządowych programów pomocy społecznej,mająca na celu ochronę poziomu życia osób,rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

j/ realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

k/ rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

l/ podejmowanie innych działań przewidzianych w odrębnych ustawach.

§ 7

Zadania określone w § 6 Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych i zleconych.

§ 8

W realizacji swych zadań Ośrodek współdziała z:

1. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

3.Powiatowym Urzędem Pracy

4.Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

5.Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie

6.Sądami,jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego,szkołami podstawowymi i gimnazjum.

7.Organizacjami społecznymi i pozarządowymi,Kościołem Katolickim i innymi Kościołami,fundacjami,stowarzyszeniami,
pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi ,

ROZDZIAŁ III

Organy Zarządzające

§ 9

1.Ośrodkiem zarządza Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Doruchów,który w szczególności odpowiedzialny jest za:

- ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,

- ustalanie planów i realizację polityki kadrowej Ośrodka,

zatrudnianie,awansowanie,zwalnianie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniajac przepisy Kodeksu Pracy i przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

- zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

- sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników Ośrodka,

- składanie corocznych sprawozdań Radzie Gminy z działalności Ośrodka Pomocy Spolecznej,

2.Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej jest Wójt Gminy.

3.Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Wójt Gminy.

4.Szczegółową strukturę organizacyjną,szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

5.Kierownik zarządza Ośrodkiem przy pomocy samodzielnych stanowisk pracy.

6.Kierownik jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy.

Decyzje możę również wydać inna osoba upoważniona przez Wójta Gminy na wniosek Kierownika Ośrodka.

7.Kierownika w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik socjalny.

§ 10

Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Doruchowie regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka Finansowa

§ 11

1.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiada za gospodarkę finansową jednostki, zarządza powierzonym mu mieniem,zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

2.Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan finansowy.

3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie stosuje zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

4.Ośrodek Pomocy Społecznej jest finansowany z budżetu Gminy.

5.Obsługę finansowo- księgową Ośrodka zapenia Urząd Gminy w Doruchowie.

6. Zasady działalności finansowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej regulują przepisy:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64,poz.593,z póź.zm/,

- ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości /tekst jednolity: Dz.U.z 2002r Nr 76,poz.694,z póź.zm./,

- ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2003r Nr 15,poz.148 z póź.zm./,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19, poz.177/,

- porozumienia w sprawie realizacji zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej zawartego pomiędzy Gminą Doruchów a Wojewodą Wielkopolskim.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy wymienione w treści Statutu.

§ 13

Zmiany do statutu wymagają formy przewidzianej dla jego uchwalenia.