U C H W A Ł A Nr XXI / 93 /2004

R A D Y G M I N Y W D O R U C H O W I E

z dnia 1 5 p a ź d z i e r n i k a 2004r.w sprawie : wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/67/2004 z dnia 24.03.2004r.w sprawie odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie.Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) w związku z art.14 ust.5 ustawy z dnia 07 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z póź. zm.) Rada Gminy u c h w a l a , co następuje :


§ 1


W uchwale Rady Gminy Nr XVI/67/2004 z dnia 24 marca 2004r. w sprawie

odpłatności za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie

zmienia się w § 3 punkt 5, który otrzymuje brzmienie:

" Obniża się o 50 % opłatę stałą miesięczną dla osób wychowujących dzieci

uczęszczające do Przedszkola będące niepełnosprawnymi oraz chore na

cukrzycę i chorobę nowotworową po przedłożeniu zaświadczenia lekarza

specjalisty".§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 września 2004r.
 
                                              Przewodniczaca Rady Gminy
                                                 Joanna Blewąska