UCHWAŁA NR XXII / 99 /2004

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 25 listopada 2004 r

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ jednolity tekst: Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Stawka podatku od jednego środka transportowego wynosi rocznie:


1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej


a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i.nowszych 529,- zł

      • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 555,- zł.


b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

-dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 636,- zł

-dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 668,- zł


c/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 741,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 779,- zł

d/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do uchwały2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 1270,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1334,- złb/ równej i wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do uchwały


3.Od autobusów:

a/ o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych. 1059,- zł

- dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1111,- zł


b/ o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

- dla pojazdów wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 1500- zł

        • dla pojazdów wyprodukowanych do 2000 r. 1550,- zł


- 2 -4. Od przyczep, naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masą całkowitą:

a/ od 7 ton i poniżej 12 ton

- wyprodukowanych w 2000 r. i nowszych 106,- zł

- wyprodukowanych do 2000 r. 111,- zł

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatku rolnego.

b/ równą i wyższą niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do uchwały,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2003 r.

Nr XIII/48/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                           Joanna Blewąska
   
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/99/2004

Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004r

w sprawie stawek podatku od środków transportowych.Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 1 lit.d


Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita ( w tonach)STAWKA PODATKU


nie mniej


mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

13

1.046,-zł

1.162,-zł

13

14

1.066,-zł

1.184,-zł

14

15

1.087,-zł

1.207,-zł

15


1.283,-zł

1.424,-zł

TRZY OSIE

12

17

1.066,-zł

1.184,-zł

17

19

1.087,-zł

1.207,-zł

19

21

1.109,-zł

1.231,-zł

21

23

1.129,-zł

1.252,-zł

23

25

1.149,-zł

1.576,31,-zł

25


1.170,-zł

1.576,31,-zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1.129,-zł

1.252,-zł

25

27

1.149,-zł

1.276,-zł

27

29

1.170,-zł

1.653,68-zł

29

31

1.653,68,-zł

2.452,80,-zł

31


1.653,68,-zł

2.452,80,-zł


Załącznik Nr 2 do uchwały NrXXII/99/2004 Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.
Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 2 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy+ przyczepa/w tonach/
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

1.334,-zł

1.481,-zł

18

25

1.437,-zł

1.595,-zł

25

31

1.539,-zł

1.708,-zł

31


1.693-zł

1.937,76zł

1.889.06

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.539,-zł

1.722,97zł

40


2.000-zł

2.548,64zł

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/99/2004

Rady Gminy Doruchów z dnia 25 listopada 2004r w sprawie stawek podatku od środków t transportowych.


Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 4 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

JEDNA OŚ

12

18

154,-zł

170,-zł

18

25

257,-zł

319,88,-zł

25


410,-

561,24,-

DWIE OSIE

12

28

246,-zł

309,49,-zł

28

33

667,-zł

849,94,-zł

33


38


1.129,-

1.291,07 zł

38


1.385,- zł

1.699,87 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ


12

38

728,- zł

942,32 zł

38


1.117,- zł

1.280,68 zł