UCHWAŁA NR XXII/ 101/ 2004
RADY GMINY DORUCHÓW
z dnia 25 listopada 2004r


w sprawie : stawek opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. Z 2002r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


UstaUstala się      się dzienne     stawki opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych

dokonujących sprzedaży w wysokości 8,-zł. od każdego stoiska.


§ 2


 


Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

Inkasentem opłaty targowej jest Urząd Gminy.


§ 3


Traci moc uchwała z dnia 13 grudnia 2002 r. Nr III/ 11/ 2002

Rady Gminy Doruchów w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r..Przewodnicząca Rady Gminy
Joanna Blewąska