Uchwała Nr XXVI/118/2005
                                       Rady Gminy Doruchów
                                      z dnia 30 m a r c a 2005r.


w
sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Gminy Doruchów.


                       Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm. )Rada Gminy Doruchów uchwala co następuje:


                                                                                             § 1


Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się :


  1. w przypadkachprzewidzianych ustawą,

  2. w ważnych sprawach dla gminy dotyczących ogółu lub części mieszkańców np. sołectwa lub wsi.

§ 2


W konsultacjach społecznych mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy gminy.§ 3


W konsultacjach społecznych osoby o których mowa w § 2 wypowiadają swoje opinie, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.


§ 4


1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w sprawach dotyczących gminy jeżeli :

a/ organ gminy zwróci się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być przedmiotem ich rozstrzygnięcia,

b/ złożony zostanie wniosek co najmniej 20 % mieszkańców gminy lub 20 %

mieszkańców z terenu jednostek pomocniczych,jeżeli wnioskowany do

konsultacji temat dotyczy tylko części terenu gminy.

2. Wnioski mieszkańców o których mowa w pkt 1bpowinny zawierać ich imiona,

nazwiska, adresy zamieszkania, nr PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy.

3. Ilość mieszkańców o których mowa w pkt 1b ustala się na dzień 31 grudnia roku  poprzedzającego konsultacje.

  1. Organem uprawnionym do przeprowadzenia konsultacji jest Wójt Gminy, który zarządza przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy własnej lub na wniosek.


§ 5


O przeprowadzeniu konsultacji bądź odmowie przeprowadzenia konsultacji w sytuacji określonej w § 1 decyduje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 6


W przypadku nie uwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, Wójt Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców podając również informację natablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy Doruchów.


§ 7


Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji , co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod konsultacje.


§ 8


1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomości  publicznej w szczególności :

a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia;

b) terytorialny zasięg konsultacji ;

c) sposób oraz tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

d) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

e)sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.

2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób .

3. Konsultacje przeprowadza się na koszt gminy.

4. Z przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami sporządza się protokół .


§ 9


1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłaszane w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.

2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji przez ogłoszenie jego treść na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, właściwych jednostek pomocniczych  gminy oraz na stronie internetowej Gminy Doruchów.


§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                   Joanna Blewąska