UCHWAŁA Nr XXXII/131 /2005

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 05 grudnia 2005r.

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 .03. 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 147,poz.1591 ze zm.)
oraz art.1,2,4 ze znaczkiem 1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
                                                               § 1

Przyjmuje się "Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006" w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006r. i zostanie podana do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                   Joanna Blewąska

Załącznik do uchwały Nr. XXXII / 131/ 2005 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 05 grudnia 2005 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Wprowadzenie

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ma na celu realizowanie działań profilaktycznych
i naprawczych zmierzających do :

- ograniczenia spożywania napojów alkoholowych,

- przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu ,

- wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu

spożywania tych napojów.

- edukacji w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej, szkolnej, oraz

skutków zażywania narkotyków.

Na terenie naszej Gminy działa Punkt Informacyjno Konsultacyjny, a przy nim utworzona została grupa wsparcia dla osób
szukających umocnienia w kontynuowaniu leczenia jak również osób których współmałżonek jest uzależniony od alkoholu.
Grupa spotyka się raz w tygodniu w liczbie 7 osób.

Informacji i pomocy można szukać też w Poradni Lecznictwa Odwykowego I Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i grupach
samopomocowych w Ostrzeszowie.

Z pomocy społecznej w 2005r.(30. IX) korzystało 10 rodzin tj. 53 osoby w których występuje problem nadużywania alkoholu.

W roku bieżącym do 31.10. Policja przeprowadziła 34 interwencje domowe, których przyczyną były osoby nietrzeźwe,
w dwóch rodzinach ( 10 osób) ujawniono stosowanie przemocy wobec siebie, zatrzymano 12 nietrzeźwych kierowców.
W roku 2004 nietrzeźwych kierowców zatrzymano 19 ,interwencji domowych było 20.

Planuje się wpływy środków finansowych w kwocie 70.000,- zł. za korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Całość wpływów zostanie przeznaczona na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 r.

Ogólne założenia i program działania

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

od alkoholu

1) Pokrywanie kosztów związanych z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ostrzeszowie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie oraz kosztów przeprowadzanych badań lekarskich.
2) Porady psychologiczne w punkcie informacyjno konsultacyjnym udzielane osobom uzależniony i członkom ich rodzin .

3) Prowadzenie grupy wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych przy

punkcie informacyjno konsultacyjnym

4) Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych.

II. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe pomocy posychospołecznei i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

1) Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w Punkcie

Informacyjno konsultacyjnym:

- gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielenia pomocy

ofiarom przemocy domowej i osobom uzależnionym, podejmowanie działań

interwencyjnych

- zakup środków czystości,

- zakup drzwi wewnętrznych

2) Porady lekarza psychologa.

III . Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych
i socjalterapeutycznych

1) 1) Wspomaganie działalności Świetlicy Socjalterapeutycznej poprzez:

- umożliwienie korzystania z porad psychologa dla dzieci potrzebujących pomocy, ,

- finansowanie zakupu dla uczestników artykułów żywnościowych

- zakup środków higienicznych i czystości, opłacanie abonamentu internetowego

2) Przeprowadzenie programu" IIl elementarz czyli program 7 kroków" dla uczniów kl.VI

szkół podstawowych .

3) Szkolenia dla uczniów Gimnazjum i ich rodziców oraz organizacja spotkań z

pracownikami Poradni Uzależnień w Ostrzeszowie.

4) Przeprowadzenie programu profilaktycznego "ODLOT" dla uczniów Gimnazjum kL./lI( tematyka narkomanii)

5) Wystawienie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury sztuki teatralnej

przedstawiającej problematykę uzależnienia .

6) Opłacanie opiekunów prowadzących zajęcia sportowe w Szkołach Podstawowych

i Gimnazjum (3 godz./tyg.).

7) Finansowanie zajęć sportowych prowadzonych z młodzieżową drużyną piłkarską.

8) Opłacanie instruktora sprawującego nadzór nad osobami korzystającymi

z sali ćwiczeń ogólnorozwojowych. ( 7 m-cy w roku)

9) Zorganizowanie w okresie letnim jednej półkolonii profilaktycznej dla dzieci

z rodzin z problemem alkoholowym.

10) Sfinansowanie jednego wyjazd u (wycieczki) dla dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, organizowanej
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie.

11) Warsztaty dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród

młodzieży w szkole i w domu

12 ) Zakup paczek żywnościowych dla dzieci z okazji świąt tj. Wielkanocy i Bożego

Narodzenia

13) Zorganizowanie imprezy mającej odniesienie profilaktyczne

14) Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania

ustawy o wychowaniu w trzeźwości .

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Uczestnictwo w propagowaniu i realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych powiatowych,
wojewódzkich i krajowych.

V. W przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakazu

promocji lub reklamy poinformowane zostaną właściwe organy.

VI. Odpłatność dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- za udział w posiedzeniu Komisji przysługuje dieta w wysokości 60,-zł.

 

Preliminarz kosztów

1. Wydatki bezosobowe 17.180,-

11.400, - opłacanie opiekunów w szkołach prowadzących zajęcia sportowe

(3godz.tygod. Stawka godzinowa 19 zł. 5 osób x 10m-cy = 11400)

3.400,- opłacanie trenera prowadzącego zajęcia sportowe z młodzieżowa

drużyną piłkarską (340zł. X 10 m-cy)

2.380,- nadzór nad salą ćwiczeń (340zł. X 7 m-cy)

2. Zakup materiałów i wyposażenie 10.192.

1.200,- zakup materiałów informacyjno edukacyjnych dla szkół

1.592,- na działalność punktu konsultacyjno informacyjnego

800,- zakup nagród dla uczestników festynu dla dzieci

3.000,- paczki z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia

1.500,- dofinansowanie dla Świetlicy Socjalterapeutycznej (zakup art. żywnościowych,

środków czystości, opłacanie abonamentu internetowego )

1.100,- zakup butów piłkarskich i strojów sportowych

1.000,- zakup drzwi wewnętrznych do punktu konsultacyjno informacyjnego

3. Zakup usług pozostałych 38.828,-

6.528,- dyżury w punkcie informacyjno konsultacyjnym - porady psychologiczne

( 4godz.tyg., 32 zł/godz. X 51 tyg.)

1.000,- aktualizacja programu "Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych"

3.400,- program profilaktyczny" Trzeci elementarz"

600,- program "ODLOT"

400,- spektakl teatralny

800,- badanie osób uzależnionych

14.000,- zorganizowanie półkolonii profilaktycznej w okresie letnim d/a dzieci ( 40 dzieci na pobyt 6 dniowy )

2.100,- wyjazd organizowany przez GOPS

1.000,- dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoh.

4.500,- zorganizowanie imprezy mającej odniesienie profilaktyczne

1.200,- szkolenia dla uczniów Gimnazjum, ich rodziców z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

i narkomani

500,- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

600,- warsztaty dla nauczycieli na temat przeciwdziałania przemocy

100,- telefony

600- opracowanie strategii gminnej integracji i polityki społecznej, prorodzinnej , ochrony zdrowia,
programu budownictwa socjalnego i edukacji publicznej

1.500,- zajęcia z uczniami prowadzone przez psychologa (P.Gorzelany) oraz diagnozowanie

stanów rodzinnych i osobowych dla potrzeb GOPS-u

4. Zakup usług remontowych 300.

- zamontowanie drzwi wewnętrznych w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym

5. Podróże służbowe krajowe 300 ,

6. Różne opłaty i składki 600.- (ubezpieczenie wycieczki GOPS)

7. Wydatki na rzecz osób fizycznych 1.800.

- wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozw.Problemów Alk. za udział
w posiedzeniach (5 osób x 60 zł. x 6 posiedzeń)

8.Energia elektryczna - 800.-zł

                                                                                                    R a z e m 70.000,-


-