U C H W A Ł A Nr XXXII /132//2005
R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W
z dnia 5 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r.z późniejszymi zmianami / i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz.84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami Dz.U.z 2002r Nr 200, poz.1683, z 2003r Nr 96,poz.874, Nr 110,poz.1039, Nr 188,poz. 1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 , poz. 959 , Nr 123 , poz. 1291 i Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130 poz. 1087 , Nr 143 poz. 1199 , Nr 164 poz. 1365 , Nr 167 poz. 1399 i Nr 169 poz. 1419, nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484 Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :

1.od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,51zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -12,36zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,34 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,61zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,19zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,55zł od 1 m2  powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
- 3,26 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- 0,11zł 0d 1 m2 powierzchni,

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XXII/ 97 / 2004 w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

                                                                 Przewodniczaca Rady Gminy
                                                                  Joanna Blewąska