UCHWAŁA NR XXXIII/ 138 /2005

RADY GMINY DORUCHÓW


z dnia 28 grudnia 2005r.


w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXII/134/2005 Rady Gminy Doruchów

z dnia 5 grudnia 2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ jednolity tekst: Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami Dz.U z 2002 r Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874 Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840,Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966 z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884 Nr 96 poz.959,Nr 123 poz. 1291 i Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 r.Nr 130poz. 1087,Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399 i Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz.1462 i Nr 179 poz. 1484 Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


W § 1 pkt.2 lit.b wprowadza się zmianę w ten sposób , że załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomośzi w sposób zwyczajowo przyjęty z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                Joanna Blewąska

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/138/2005

Rady Gminy Doruchów z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany do uchwały NR XXXII/134/2005

z dnia 05-12-2005r w sprawie stawek podatku od

środków transportowych.Stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 ust. 2 lit.bLiczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa , ciągnik balastowy+ przyczepa/w tonach/
STAWKA PODATKUnie mniejmniej niż


Oś jezdna (osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

1.347,30

1.495,80

18

25

1.451,40

1.611,00

25

31

1.554,40

1.725,10

31


1.709,90

1.936,00TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

40

1.554,40

1.740,20

40


2.020,00

2.505,00
                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                    Joanna Blewąska