uchwała Nr XXXII/135/2005
Rady Gminy Doruchów
z dnia 05 grudnia 2005r.

w sprawie : zasad odpłatności za usługi świadczone w dziennym domu pomocy społecznej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art.97 ust.5 w zwiazku z art.51 ust.1,2,4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/Dz.U.Nr 64, poz.593 z póź.zm./ uchwala się , co następuje :
                                                            § 1.