U C H W A Ł A Nr XXXVI / 156 /2006

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 27 kwietnia 2006 rok


w sprawie : ustanowienia herbu oraz flagi Gminy Doruchów.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1

Ustanawia się herb Gminy Doruchów.

Herb ma kształt tarczy hiszpańskiej dwudzielnej w słup. W polu prawym połowa tarczy herbu „NIESOBIA” dwudzielnej w pas. W polu pierwszym – czerwonym połowa rogociny białej, zakończonej w polu żółtym z połową orlego ogona w kolorze czarnym. W polu lewym białym trzy płomienie heraldyczne koloru czerwonego.  Wzór graficzny herbu oraz opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały


§ 2


Ustanawia się flagę gminy Doruchów .Flaga Gminy Doruchów jest to prostokątny płat tkaniny o barwach : czerwonej, białej, żółtej i czarnej. Wzór flagi oraz opis określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/156/2006 z dnia 27- 04 -2006r

Opis herbu Gminy Doruchów.


Herb Gminy Doruchów stanowi tarcza hiszpańska w słup, bez hełmu z koroną – klejnotem i dodatkowych labr tj. upiększeń z epoki rycerskiej.


W polu prawym – tj. w części pierwszej czerwonej rogaciny białej, zakończona w części drugiej żółtej z połowa orlego ogona czarnego, jak w herbie protoplasty Wierzbiętów Doruchowskich.

W polu lewym białym trzy płomienie heraldyczne czerwone, symbolizują ostatni

w Polsce stos ofiary na którym w sierpniu 1775 roku stracono 11- cie kobiet mniemanych czarownic z rozkazu dziedzica Doruchowa / trzy inne kobiety zmarły wcześniej podczas tortur. Wzór płomieni w/w stosu opracowano na podstawie „Przeglądu Pożarniczego „ Nr 9 z 2005 roku str. 54 miesięcznika Komendy Głównej PSP.


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/ 156/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 27-04-200

Opis flagi Gminy Doruchów

Barwy flagi przeważnie, chociaż nie zawsze wywodzą się od barw herbowych. Flaga Gminy Doruchów wywodzi się ściśle od barw herbowych zaprojektowanego wcześniej herbu Gminy.


Pierwszy górny pas poziomy koloru czerwonego - symbolizuje tło połowy rogaciny

z pierwszego pola tarczy herbu „NIESOBIA” - Wierzbiętów Doruchowskich oraz trzy płomienie heraldyczne z lewego pola tarczy herbowej.


Drugi pas jest biały – to symbolika połowy rogaciny herbu „NIESOBIA” i tło lewego pola tarczy herbowej na której umiejscowione są płomienie heraldyczne- symbolizujące płonący stos z domniemanymi czarownicami.


Trzeci pas jest koloru czerwonego – symbol orlego ogona z pola drugiego herbu „NIESOBIA” Wierzbiętów Doruchowskich.


Trójkąt czeski flagi przy drzewcu jest koloru żółtego , symbolizuje kolor tła na którym znajduje się połowa czarnego orlego ogona z pola drugiego tarczy herbu „NIESOBIA” Wierzbiętów Doruchowskich .