Uchwała Nr XL/169 /2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 16 sierpnia 2006r.


w sprawie: zmian granic stałych obwodów głosowania Nr 1 i Nr 2.


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) uchwala się, co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXVI/181/2002 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 czerwca 2002 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Doruchów, wprowadza się następujące zmiany:


  1. w obwodzie głosowania Nr 1, w rubryce określającej granice obwodu głosowania, po wyrazie „Zalesie”, dodaje się wyraz „Gruszków”;


  1. w obwodzie głosowania Nr 2, w rubryce określającej granice obwodu głosowania, skreśla się wyraz „Gruszków”.


§ 2


Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, z uwzględnieniem zmian określonych w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                            Joanna Blewąska

Zał. do uchwały Nr XL/169/2006

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 16-08-2006r.


Gmina Doruchów


Nr obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Doruchów, Stara Kuźnica I,

Stara Kuźnica II, Wrzosy, Zalesie, Gruszków

Gminny Ośrodek Kultury Doruchów

ul. Sportowa 3


2

Mieleszówka, Morawin, Oświęcim, Plugawice, Skarydzew, Tonia,

Wygoda Plugawska


Szkoła Podstawowa

Morawin 18

3

Godziętowy, Pieczyska, Przytocznica,

Tokarzew, Wygoda Tokarska


Dom Ludowy

Godziętowy 1a

4

Rudniczysko, Torzeniec, Torzeniec PGR

Szkoła Podstawowa

Torzeniec 54U z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Doruchów Nr XL/169/2006 z dnia 16-08-2006
w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania Nr 1 i Nr 2Rada Gminy Doruchów w dniu 21-06-2004 roku podjęła uchwałę Nr XIX/78/2004 dokonując zmiany administracyjnej sołectwa. Zmiana ta polegała na tym, że do sołectwa Doruchów II przyłączono wieś Gruszków należącą do sołectwa Skarydzew.

W związku z wyborami samorządowymi zachodzi konieczność dokonania zmian granic stałych obwodów głosowania Nr 1 i Nr 2.

Wobec powyższego podjęcie uchwały Nr XL/169/2006 jest uzasadnione.


                                                           Przewodnicząca Rady Gminy
                                                               Joanna Blewąska