U C H W A Ł A Nr V / 28 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 30 marca 2007


 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit . i ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )uchwala się ,co następuje :


§ 1W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007,


wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 16.217,-

do kwoty - 12.102.479,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 9.100,-

do kwoty - 2.292.481,-
2.W § 2 pkt 2 zwiększa się wydatki o kwotę - 368.154,-

do kwoty - 13.375.487,-


w tym: wydatki na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 9.100,-

do kwoty - 2.292.481,-

W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 112.118,-

Dz.600 rozdz 60016 § 0690 18.530,-

Dz.756 rozdz.75615 § 0310 60.000,-

Dz.756 rozdz.76516 § 0310 33.588,-


Zmniejsza się dochody o kwotę: 95.901,-


Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 9.999,-

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 74.502,-

Dz. 852 rozdz .85212 § 2010 6.200,-

Dz. 852 rozdz .85213 § 2010 1.500,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 1.400,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 2.300,-W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się wydatki o kwotę 379.554,-Dz. 700 rozdz 70005 § 6050 10.000,-


Dz. 750 rozdz. 75023 § 4170 11.400,-

§ 4300 29.280.-

§ 4570 165,-


Dz. 754 rozdz. 75411 § 6620 5.000,-

Dz. 754 rozdz. 75495 § 2820 100.000,-


Dz 851 rozdz. 85153 § 4300 1.200,-

Dz 851 rozdz. 85154 § 4170 2.186,-

§ 4210 8.023,-

§ 4300 1.200,-

§ 4740 100,-


Dz. 900 rozdz. 90002 § 4430 9.000,-


Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 22.000,-

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 110.000,-

§ 6050 70.000,-


Zmniejsza się wydatki o kwotę 11.400,-

Dz. 852 rozdz .85212 § 3110 zad. zlecone 6.200,-

Dz. 852 rozdz .85213 § 4130 zad. zlecone 1.500,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zad. zlecone 1.400,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 2.300,-

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)


Zmniejsza się wydatki o kwotę 20.125,-


Dz. 750 rozdz.75023 § 6060 2.000,-

Dz. 852 rozdz.85212 § 4300 zad. zlecone 13.057,-

rozdz.85219 § 4300 700,-

rozdz 85295 § 3110 4.368,-


Zwiększa się wydatki o kwotę 20.125,-


Dz. 750 rozdz.75023 § 4750 2.000,-

Dz. 852 rozdz.85212 § 4010 8.700,-

§ 4110 1.583,-

§ 4120 zad.zlecone 213,-

§ 4400 1.111,-

§ 4750 1.450,-

rozdz.85219 § 4750 700,-

rozdz.85295 § 4300 4.368,-§ 2

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 30.000,- udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2007.

§ 3

Załącznik Nr 5 dotyczący wykazu zadań majątkowych realizowanych na terenie gminy na 2007 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4

Załącznik nr 6 dotyczący przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem budżetu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5

Załącznik Nr 7 dotyczący wykazu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.Załącznik Nr 2.

do Uchwały Nr V /28 /2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 30 marca 2007
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETUPRZYCHODY952 Przychody z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym 1.290.000,-


955 Przychody z innych rozliczeń krajowych 381.937,-

-----------------------

RAZEM 1.671.937,-

=============ROZCHODY


991 Udzielone pożyczki kredyty 30.000,-


dla: Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania 30.000,-


992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów

na:

   1. - budowę kanalizacji 52.500,-


- budowę gimnazjum 71.429,-


- budowa kanalizacji 20.000,-

  - budowę hali sportowej 225.000,-

  ------------------------

RAZEM 368.929,-


==============RAZEM ROZCHODY 398.929,-

==============Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy

Nr V/ 28 /2007

z dnia 30 marca 2007


WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2007

L.p Nazwa zadania

Klasyfikacja

budżetowa

Kwota

1.

Modernizacja stacji uzdatniania Wody w Doruchowie wraz z odwiertem studni

Dz.010

Rozdz. 01010

§ 6050

100.000,-

2.

Budowa dróg:

- Mieleszówka Brzeziny

- Godziętowy osiedle

- Doruchów ul. Parkowa

- Doruchów ul:

Nowa,Spokojna,Zielona,Polna


Opracowanie dokumentacji na budowę dróg:

 1. Torzeniec – Rudniczysko

 2. Stara Kuźnica Las

 3. Stara Kużnica Przytocznica

 4. Torzeniec Babiniec


Dz. 600

Rozdz. 60016

§ 6050


Dz. 600

Rozdz.60016

§ 6050


640.000,-

195.000,-

315.000,-


435.000,-
10.000,-

10.000,-

20.000,-

8.000,-

3.

Opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050

10.000,-

4.

Dotacja dla powiatu ostrzeszowskiego na zakup samochodu średniego gaśniczego przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej

Dz. 754 rozdz.754 11

§ 6620

5.000,-

5.

Zakup komputerów i programów

komputerowych

Dz. 750

Rozdz.75023

6060

28.000

6.

Termo modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Doruchowie- opracowanie dokumentacji


Dz. 801

Rozdz.80101

§ 6050

30.000,-

7.

Zakup do Przedszkola zmywarki

z funkcją wyparzacza
Dz.801

Rozdz.80104

§ 6060

4.900,-

8.

Budowa kanalizacji:

 1. Dąbrówka – Zalesie

 2. Doruchów ul. Leśna


Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji:

 1. Doruchów Emilianów


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050


Dz.900

Rozdz.90001

§ 6050

390.000,-

30.000,-10.000,-

9.

Budowa Hali Sportowej wraz z zapleczem w Doruchowie

Dz. 926

Rozdz. 92695

6050

804.800,-

10.

Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej

Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

12.000,-

11.

Zakup maszyny szorująco- zbierającej do sprzątania hali sportowej


Dz. 926

Rozdz.92695

§ 6060

11.000,-

12.

Parking przy Hali Sportowej

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050

70.000,-


R A Z E M


3.138.700,- 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Gminy

nr V / 28 /2007

z dnia 30 marca 2007
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW


GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

w 2007 r


Przychody Wydatki


Wpływy z opłat i kar za składnie

i magazynowanie odpadów ,oraz

korzystanie ze środowiska.


Dz.900 rozdz.90011§ 0690 10.300,-


Odpłatność za selektywną zbiórkę odpadów

Dz.900 rozdz. 90002 § 4300 10.000,-


Remont zbiornika wodnego

§ 4270 11.000,-

§ 4300 300,- --------------------------------------------

Planowany stan środków 11.000,-

na 01.01.2007 31.12.2007 -

--------------------------------------------

Razem 21.300,- 21.300,-=========================================


Uzasadnienie do uchwały Nr V/ 28 /2007 z dnia 30 marca 2007Ogółem budżet gminy zwiększa się: dochody o kwotę 16.217,- ( 112.118,- minus 95.901,-) i wydatki zwiększa się o kwotę 368.154,- ( 379.554,- minus 11.400,-).


Zwiększone zostały dochody z następujących tytułów:


 • 18.530,- za zajęcie pasa drogowego

 • 60.000,- podatek od nieruchomości os. Prawne

 • 33.588,- podatek od nieruchomości osoby fizyczne

-----------------

112.118,- razem

===========


Zmniejszenia dochodów dokonuje się na kwotę 95.901,- które wynikają ze zmniejszeń dotacji przez Urząd Wojewódzki jak również ze zmniejszeń subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów.Wprowadza się wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok ubiegły w wysokości 381.937,-.


Planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 30.000,- dla Stowarzyszenia

Ostrzeszowska Lokalna Grupa działania.


Zwiększa się wydatki o kwotę 379.554,- z przeznaczeniem na:

 • 10.000,- opracowanie dokumentacji na remont Pałacu w Doruchowie

 • 11.400,- wynagrodzenie dla informatyka

 • 29.280,- usługi doradcze w zakresie stałej pomocy w sprawie

  pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

 • 165,- zapłatę odsetek od PFRON

 • 5.000,- dotację dla powiatu na zakup samochodu

  przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej

 • 100.000,- zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP

  w DoruchowieNiewykorzystane środki - przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2006 wynoszą 12.709,- , które przeznacza się na:


 • 1.200,- szkolenie dla realizatorów programu przeciwdziałania narkomanii

 • 2.186,- dla animatora sportu – realizacja zajęć sportowych „Klub

  Giganciki” - 2.000,- i 186,- dla nowego członka Gminnej Komisji


 • 8.023,- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 7.023,- doposażenie

  świetlic w sprzęt, 1.000,- zorganizowanie festynu plenerowego dla

  dzieci i młodzieży

 • 1.200,- szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów

  alkoholowych

 • 100,- zakup papieru

  --------------

12.709,- razem


-9.000,- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za umieszczanie odpadów

na wysypisku odpadów

 • 22.000,- budowę Hali Sportowej

 • 110.000,- zakup sprzętu sportowego

 • 70.000,- budowę parkingu przy hali sportowej

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w dz. 852 pomoc społeczna na kwotę 11.400,- na zadania w których zostały zmniejszone dotacje przez Urząd Wojewódzki.


Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę 20.125,-


Z przeznaczeniem na:

- 2.000,- zakup akcesoriów komputerowych

 • 10.496,-wynagrodzenie i pochodne na zatrudnienie na czas określony

  drugiego pracownika

 • 1.111,- opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe

 • 1.450,- akcesoria komputerowe m.in. Licencje – świadczenia rodzinne

 • 700,- akcesoria komputerowe m.in. Licencje - dla GOPS

 • 4.368,- pokrycie kosztów dowozu posiłków na żywienie dzieci i młodzieży

w szkołach na ternie gminy

W załączniku dotyczącym przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skreśla się wydatki w dz. 900 rozdz.90011 § 6110 w kwocie 10.000,- a przeznacza sie te środki na odpłatność za selektywną zbiórkę odpadów – dz.900 rozdz. 90002 § 4300.