ZARZĄDZENIE Nr 18 /2007

WÓJTA GMINY w D O R U C H O W I E

z dnia 29 czerwca 2007
w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007Na podstawie art.188 ust.1 pkt .1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007, zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 , Uchwałą Rady Gminy

nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie

gminy na 2007 oraz Zarządzeniem Nr 14/2007 Wójta Gminy z dnia 17 maja 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007,

wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 13.479,-


do kwoty - 12.250.827,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 2.701,-

do kwoty - 2.355.226,-
2.W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę - 13.479,-

do kwoty - 13.523.835,-w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 2.701,-

do kwoty - 2.355.226,-W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się dochody o kwotę: 13.479,-


Dz .801 rozdz. 80195 § 2030 10.778,-

Dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 zad.zlecone 2.701,-W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:Zwiększa się wydatki o kwotę 13.479,-

z tego:


1. Na zadania zlecone 2.701,-


Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 2.701,-


2. Na zadania własne 10.778,-


Dz. 801 rozdz.80195 § 4300 10.778,-

Dokonuje się następujących zmian w budżecie (przeniesienia w planie wydatków)Zmniejsza się wydatki o kwotę 55.969,-

Dz 400 rozdz.40002 § 4210 61,-

Dz.750 rozdz.75023 § 4170 8.300,-

§ 4210 250,-

Dz. 801 rozdz 80101 § 4010 16.091,-

§ 4040 4.461,-

§ 4210 1.000,-


Dz.801 rozdz 80104 § 4170 615,-

Dz.801 rozdz 80110 § 4040 2.813,-

§ 4260 11.500,-

Dz.801 rozdz 80114 § 4210 460,-


Dz. 852 rozdz.85212 § 4010 zad.zlecone 8.400,-

Dz.854 rozdz 85401 § 4040 962,-

Dz.900 rozdz.90001 § 4210 46,-

Dz.900 rozdz.90002 § 4390 730,-

Dz 926 rozdz.92695 § 4210 280,-
Zwiększa się wydatki o kwotę 55.969,-Dz 400 rozdz.40002 § 4230 61,-

Dz.750 rozdz.75023 § 4230 250,- § 4300 8.300,-

Dz.801 rozdz. 80101 § 3020 16.091,-

§ 4270 4.461,-

§ 4750 1.000,-

Dz.801 rozdz 80113 § 4300 615,-

Dz.801 rozdz 80110 § 4210 12.313,-

§ 4750 2.000,-

Dz.801 rozdz 80114 § 4350 460,-

Dz.852 rozdz.85212 § 4170 zad. zlecone 8.400,-

Dz.854 rozdz 85401 § 4270 962,-

Dz.900 rozdz.90001 § 4230 46,-

Dz.900 rozdz.90002 § 4210 700,-

§ 4230 30,-

Dz 926 rozdz.92695 § 4230 280,-


§ 2


Zmienia się wysokość wydatków osobowych i pochodne od wynagrodzeń określonych w § 2 ust. 2 lit. a Uchwały Rady Gminy Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r do wysokości 4.301.477,-


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 18/2007 z dnia 29 czerwca 2007Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 13.479,- w tym na zadania zlecone o kwotę 2.701,-


Powyższe środki przeznacza sie na :

  • 10.778,- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

  • 2.701,- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej

    Zmiany w budżecie dokonuje się na kwotę 55.969,-

z przeznaczeniem na:


  • wydatki wyszczególnione w § § 4230 przeznacza się na zakup leków do apteczek,

  • 8.300,- na usługi informatyczne

  • 16.091,- odprawa pośmiertna dla pracownika – Szkoła Podstawowa Morawin

- 4.461,- zwiększa się na remont placu apelowego i chodnika do ul. Sportowej,

w związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych
w okresie od planowania budżetu i zwiększenia o 10% powierzchni

  • 1.000,- zakup akcesoriów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Doruchowie

- 615,- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających

    do Przedszkola

- 12.313,- zakup oleju do co w Gimnazjum

- 2.000,- zakup programów komputerowych i licencji

- 460,- opłata za usługi dostępu do sieci internetowej

- 8.400,- wynagrodzenie pracownika wykonujące obsługę świadczeń rodzinnych

- 962,- założenie chodnika przy świetlicy

- 700,- zakup farb i innych materiałów do malowania opłotowania wysypiska odpadów