UCHWAŁA NR XI/ 49/ 2007
RADY GMINY DORUCHÓW
 z dnia 28 listopada 2007 rw sprawie : stawek opłaty targowej.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami/ i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. Nr 121 poz. 844 /
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujacych

dokonsprzedaży  na targowiskach  w wysokości 10 zł od każdego stoiska.             § 2Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa .
Inkasen   Inkasentem opłaty targowej jest Urząd Gminy.


§ 3


Traci moc uchwała z dnia 25 listopada 2004 r. Nr XII/ 101/ 2004 Rady Gminy Doruchów w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.             § 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


                   § 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

Przewodnicząca Rady Gminy
    Joanna Blewąska