Wójt Gminy

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym, organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji: Statut Gminy

W kadencji 2018 - 2023 funkcję Wójta Gminy Doruchów pełni:
mgr Urszula Ewa Kowalińska

Skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy Doruchów są przyjmowane w każdy poniedziałek od godz. 9-ej do 17-tej.

tel. (062) 736 32 27