Symbol:
5023-1

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
art. 34-37 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 - tekst jednolity ze zmianami).

Opłaty:
1. zawiadomienie ( wniosek) - bez opłaty

2. załączniki - bez opłaty


Termin odpowiedzi:
1. Zawiadomienie o imprezie kulturalnej organizator powinien złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

2. W przypadku przyjęcia zawiadomienia bez zastrzeżeń - odpowiedzi nie udziela się.

3. Decyzję zakazującą odbycia imprezy doręcza się organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik USC

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Miejsce załatwienia sprawy to: Urząd Gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy.

2. Urząd Gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania techniczne obiektów w których impreza ma się odbyć.


Dokumenty
  • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej, które powinno zawierać:

  • a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę, siedzibę i adres do korespondencji,

  • b) rodzaj i charakter imprezy,

  • c) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,

  • d) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.

  • Urząd może zażądać załączenia zaświadczenia właściwych organów o spełnieniu warunków technicznych wymaganych prawem, pomieszczeń i obiektów w których ma się odbyć impreza kulturalna.