Uchwała Nr IV/24/2006

                                                                    Rady Gminy Doruchów z dnia 26.02.2007 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Doruchów .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128) w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r.
Nr 45, poz. 319) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:                                                     § 1.

Przyjmuje się Statut Urzędu Gminy Doruchów o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.


                                                      § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


                                                      § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                                     /-/  Joanna Blewąska


UZASADNIENIE
do uchwały Nr IV/24/2006
z dnia 26.02.2007 r.


Ustawa z dnia 30czerwca 2005 roku o finansach publicznych wprowadziła nakaz działania jednostki budżetowej na podstawie statutu – art.20 –

Art. 20. 1. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu,
a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio budżetu państwa, albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1-3.


2 Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej.

 1. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
  w ustawie.

 2. podstawa gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.


W związku z ty, iż Urząd Gminy Doruchów jest jednostką budżetową to zgodnie z art. 238 ust. 3 wymienionej ustawy powinien zostać nadany statut.


Art. 238 ust. 1. Statuty nadane jednostkom budżetowym na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy, z zastrzeżeniem ust.2


2. Organy, o których mowa w art. 21 ust. 1 dostosowują statuty jednostek budżetowych do przepisów niniejszej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Jednostkom budżetowym nieposiadajacym statutów, organy, o których mowa w art. 21 ust.1, nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


Ponadto z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że „przepis ten dotyczy, zarówno państwowych, jak i samorządowych jednostek budżetowych, niezależnie od trybu,
w jakim zostały utworzone”.


Mając na uwadze ww. przepisy prawa, konieczne staje się uchwalenie statutu dla Urzędu Gminy w Doruchowie.
                                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                                  /-/    Joanna Blewąska
 

Załącznik
do uchwały Nr IV/24/2006 Rady Gminy Doruchów z dnia 26.02.2007 r.
w sprawie przyjęcia  
S t a t u t u  Urzędu Gminy Doruchów


I. Postanowienia ogólne


§ 1

Urząd Gminy Doruchów, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu Gminy Doruchów oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Doruchów;

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Doruchów;

 3. Skarbniku – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Doruchów;

 4. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Doruchów;

 5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Doruchów;

 6. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Doruchów;§ 3

 1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji - organu wykonawczego gminy.

 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Doruchów.

 3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Doruchów.

 4. Urząd używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i z pełnym adresem siedziby.


§ 4

II. Zakres działania


Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z innych ustaw o ile nie zostały powierzone do wykonania innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

 2. zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych;

 3. zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej;

 4. zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia międzygminnego;

 5. zadań publicznych powierzonych Gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym,
  związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.


§ 5

Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach kompetencji, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności
  prawnych przez organy Gminy,

 2. przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań z jego wykonania,

 3. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres działania Gminy,

 4. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

 6. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i spotkań innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

 7. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c) przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwum;

§ 6

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt.

3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

4. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala regulamin wynagradzania.III. Organizacja i zarządzanie jednostką


§ 7

 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

 2. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego
  i efektywnego funkcjonowania.


§ 8

Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.§ 9

 1. W gminie działają również inne jednostki organizacyjne, które realizują zadania gminy.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych, których funkcjonowanie nadzorowane jest przez Wójta stanowi załącznik do niniejszego Statutu.


§ 10


Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika.


§ 11

Organizację, strukturę i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.


§ 12

Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa regulamin pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


IV. Gospodarka finansowa


§ 13

 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

 2. Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

 3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.


§ 14

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje Skarbnik Gminy.


§ 15


Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.V. Przepisy końcowe


§ 16

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Gminy Doruchów.


§ 17

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 

                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                                  /-/    Joanna Blewąska
Załącznik
do uchwały Nr IV/24/2006

Rady Gminy Doruchów

z dnia 26.02.2007 r.Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Doruchów, których funkcjonowanie jest nadzorowane przez Wójta Gminy


 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie,

 2. Zespół Oświatowo Administracyjny w Doruchowie

 3. Gminny Osrodek Kultury w Doruchowie

 4. Gimnazjum w Doruchowie,

 5. Szkoła Podstawowa w Doruchowie,

 6. Szkoła Podstawowa w Przytocznicy

 7. Szkoła Podstawowa w Torzeńcu

 8. Szkoła Podstawowa w Morawinie

 9. Publiczne Przedszkole w Doruchowie                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                               /-/         Joanna Blewąska