Uchwała Nr IV/25/2007
                                                                       Rady Gminy Doruchów
                                                                       z dnia 26 lutego 2007 roku


w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.


                                         Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (
Dz .U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Rada Gminy w Doruchowie ustala co następuje:

                                                                                       §1


Uchwala się nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Doruchów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


                                                                                     §2


                         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów

                                                                                      §3


Traci moc uchwała Nr XXVI/115/2005 Rady Gminy Doruchów z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

                                                                                      §4


 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                  /-/ Joanna Blewąska 
UZASADNIENIE


DO UCHWAŁY Nr IV/25/2007

RADY GMINY W DORUCHOWIE

Z DNIA. 26-02-2007r.


w sprawie:  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy DoruchówNa podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rada Gminy w Doruchowie określa regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Doruchów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                    /-/Joanna Blewąska                                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik do uchwały Nr IV/25/2007
                                                                                                                                          Rady Gminy Doruchów
                                                                                                                                            z dnia .26-02-2007r.REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Doruchów.Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin określa
 1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

 2. Formy udzielania stypendium szkolnego,

 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.


§ 2

 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniom:

 1. zamieszkałym na terenie gminy Doruchów

 2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych

 3. słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
  pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
  24 roku życia,

 4. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych,a także
  dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio
  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 5. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki,

 6. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu
  ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 1. bezrobocie,

 2. niepełnosprawność,

 3. ciężka lub długotrwała choroba,

 4. wielodzietność,

 5. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

 6. alkoholizm lub narkomania,

 7. niepełność rodziny,

 8. trudna sytuacja materialna z powodu zdarzenia losowego.
Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego


§ 3

 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym ustala się jako sumę kwoty wynikającej
  z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu okoliczności
  uzasadniających przyznanie pomocy określonych w § 3 pkt 5 regulaminu.

 2. Ustala się następujące grupy dochodowe:

 1. I grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie wyższy niż 40% kwoty,
  o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 2. II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 40% kwoty
  i nieprzekraczający 75% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
  społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 3. III grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 75% kwoty
  i nieprzekraczający 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 1. Stypendium w pełnej wysokości ustala sie na podstawie art 90d pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami i nie może przekraczać miesięcznie
  200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych
  (Dz.U.Nr 228, poz.2255 z 2003r. z późn.zm.).

 2. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej odpowiednio wynosi:

 1. przy grupie I – 80 %

 2. przy grupie II – 60 %

 3. przy III grupie – 40 %

kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz.2255 z 2003r. z późn.zm.).

 1. Ustala się maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia stypendium z tytułu sytuacji rodzinnej ucznia
  w wysokości 40 % kwoty, o której mowa w §3 pkt 3.

6. Kwoty, o których mowa w §3 ust. 4 i 5 zaokrągla się w górę do pełnego złotego.


§4

 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego ze względu na formę
  w okresach innych niż miesięcznego lub jednorazowo ustala się przy odpowiednio zastosowaniu §3.

 2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust.1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć kwoty
  o której mowa w §3 pkt.3, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
  nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotnej
  kwoty o której mowa w art 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopad 2003 r.o świadczeniach rodzinnych
  (Dz.U.Nr 228, poz.2255 z 2003r. z późn.zm.).

§5

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
  a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych
  pomocy naukowych,

 3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

 4. świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych.Rozdział III

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego


§ 6

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole Oświatowo-Administracyjnym
za potwierdzeniem odbioru.


§ 7

 1. Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana
  przez Wójta Gminy Doruchów.

 2. w skład Komisji wchodzą Przewodniczący i pozostali członkowie w liczbie 8 osób.

 3. przewodniczącego Komisji i pozostałych jej członków powołuje Wójt Gminy.

 4. Do zadań Komisji należy:

  1. sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej.

  2. wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

  3. ustalanie propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,

  4. negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,

  5. rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.

 5. Komisja odbywa posiedzenie w terminach ustalonych przez Przewodniczącego.

 6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

 7. Obsługę biurową prac Komisji zapewnia Urząd Gminy.


§ 8

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym z upoważnienia Wójta Gminy przyznaje
Dyrektor Zespołu Oświatowo – Administracyjnego.


§ 9

  1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1, realizowane jest poprzez zapłatę należności
   za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem
   na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.

  2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez
   dostarczanie uczniowi do rąk własnych poprzez dostarczanie za pośrednictwem
   szkół uczniom podręczników i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów
   i zaakceptowane przez szkoły.3.Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3, udzielane jest poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych
na dojazdy do szkół położonej poza miejscem zamieszkania ucznia szkół
ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania
w miejscowości położenia szkoły, sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą
stypendium.

4. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 pkt 2-3. może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio
zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednichrachunków potwierdzających poniesione wydatki,
w formie wypłaty gotówkowej w kasie Zespołu Oświatow-Administracyjnego lub przelewem na rachunek
oszczędnościowo rozliczeniowy rodzicow ucznia(prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia za pisemną zgoda wnioskodawcy.

5. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 wypłacane jest z góry do 10 dnia roboczego każdego miesiąca,
za który przysługuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy bądź gotówkowej w kasie Zespołu
Oświatowo-Administracyjnym.Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego


§ 10

Na zasiłki szkolne dla ucznia przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Doruchów w trybie
art. 90r ust.3 ustawy o systemie oświaty.


§ 11

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:

 1. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

 2. ciężki wypadek lub długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny,

 3. pożar powódź w wyniku, której uczeń utracił środki materialne niezbędne do kontynuowania nauki,

 4. inne zdarzenia np. okradzenie ucznia.


§ 12

 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego lub
  w formie pomocy rzeczowej.

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego regulaminu.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


  1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego składa się na formularzu według
   wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

  2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
   a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
   pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku.

  3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
   zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

  4. Stypendium szkole i zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialna ucznia indywidualnie.

  5. Stypendium szkole będzie przyznawane w zakresie posiadanych środków finansowych.

  6. Uczniowi pracującemu, uczącemu się w systemie wieczorowym lub zaocznym pomoc materialna
   nie przysługuje.

  7. W przypadku, gdy do osoby ubiegającej się o stypendium szkolne, zasiłek szkolny występują wątpliwości
   pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodów, a stanem majątkowym Komisja może zwrócić
   się do Ośrodka Pomocy społecznej o wydanie opinii o faktycznej sytuacji materialnej rodziny.

  8. W przypadku zmiany aktów wyższego rzędu wyżej wymieniony regulamin dostosowuje się z mocy prawa się
   do wymogów ustawowych.

                                                                                                   Przewodnicząca  Rady  Gminy 
                    
                                                                                                    /-/   Joanna Blewąska