U C H W A Ł A Nr IV/ 26 /2007

R a d y G m i n y Doruchów

z dnia 26 lutego 2007 roku
w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2007 rok.Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje :                                                § 1.


 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Gminy na 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

 2. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Doruchów stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały,

 3. Zatwierdza się plany pracy komisji rady będące załącznikiem nr 3,4, i 5 do uchwały.

                                              § 2.


Rada Gminy może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełniać plany pracy.


                                              § 3.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i Wójtowi Gminy.

                                              § 4.


                         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                  Joanna BlewąskaZałącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 26 /2007

Rady Gminy Doruchów z dnia 26-02-2007r.


                                                                                                       P L A N P R A C Y R A D Y G M I N Y

                                                                                                                     na 2007 rokTermin sesji

Tematyka

Przygotowujący materiał

Luty

1. Sprawy rolnictwa w tym:

           - funkcjonowanie Powiatowej ARi MR

            - funkcjonowanie Powiatowej Izby Rolniczej

            - funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

            - funkcjonowanie miejscowego Spółdzielczego Banku Ludowego

             - funkcjonowanie Gminnej Spółki Wodnej

2. Informacja Wójta Gminy w temacie budowy sali gimnastycznej

3. Informacja Wicemarszałka Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolskiego

Instytucje odpow. za sprawy rolnictwa

marzec

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w gminie.

2. Stan bezrobocia w gminie i powiecie.

3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury za 2006r.

Kier. Rewiru

Kier. Powiat. Biura Pracy

Dyrektor GOK

kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006 rok – absolutorium .

2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r.

3. Sprawozdanie Zespołu Oświatowo- Administracyjnego za 2006r.

Skarbnik Gminy


Kier. GOPS

Dyrektor ZOA

maj

1. Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w gminie.

2. Realizacja opłat adiacenckich.

3. Realizacja programu czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów.

Powiatowy i Wojewódzki . Zarząd Dróg

Ref. rolnictwa

czerwiec

1. Funkcjonowanie szkół i przedszkola na terenie gminy.

2. Realizacja działań w zakresie ubytków wody na wodociągach gminnych.

3. Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego .

Dyrektorzy Szkół i Przedszkola

Ref. Rolnictwa
wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I pół. 2007 roku

2. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy.

Skarbnik Gminy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

październik

1. Działalność jednostek OSP – stan bezpieczeństwa p.pożarowego w gminie.

2. Funkcjonowanie sportu w gminie.

Jednostki OSP


listopad

1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2008 rok.

2. Uchwalenie programu p. działania narkomanii na 2008 rok.

3. Uchwalenie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok.

Ref. Podatków

Insp.ds. działalności

gosp.


grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2008r.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy
                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                                                                     /-/ Joanna Blewąska
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ 26 /2007

Rady Gminy Doruchów z dnia 26-02-2007                                                                             P L A N     P R A C Y

                                                     K O M I S J I      R E W I Z Y J N E J      RADY GMINY DORUCHÓW   na 2007 rok.
       data (miesiąc)

                T e m a t y k a

Odpow.za przygot. materiałów

                luty

  1. Kontrola realizacji budowy sali gimnastycznej i przeprowadzonych postępowań przetargowych
      za   2006 rok.

           2. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za 2006 rok

Ref. RolnictwInsp. ds. obsługi rady

               marzec

           1. Opracowanie wniosku absolutoryjnego

           2. Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Skarbnik Gminy

Kierownik GOPS

             kwiecień                                        

           1. Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie.

Ref. rolnictwa

                maj

  1. Kontrola realizacji przyjętych działań w zakresie zmniejszenia ubytków wody na  
       wodociągach gminnych.

          2. Kontrola w zakresie udzielania pomocy socjalnej uczniom ( stypendia )

Ref. RolnictwaZOA

             czerwiec

  1. Kontrola kompleksowa wybranej placówki oświatowej.
  2. Kontrola dożywiania w szkołach.

Dyrektor danej Szkoły
                                                                                                                   - 2 -            

  

          data    (miesiąc)

                              tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

                wrzesień

         1. Kontrola wykonania budżetu gminy za I pół. 2007 roku.

          2. Kontrola ściągalności podatków i innych należności oraz udzielonych umorzeń.

Skarbnik Gminy

Ref. podatków

              październik

  1. Kontrola świetlicy terapeutycznej w Doruchowie.

  2. Kontrola realizacji programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu

        profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kierownik świetlicy

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoh.

            grudzień

           1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2008 rok.

           2. Podsumowanie pracy komisji oraz opracowanie planu pracy na 2008rok.

Skarbnik Gminy


Komisja będzie realizowała także kontrole zlecane w ciągu roku przez Radę Gminy.

                                                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                                                                     /-/ Joanna Blewąska