Uchwała Nr V/32/2007
Rady Gminy Doruchów
z dnia 30 marca 2007r.


w sprawie: złożenia oświadczenia lustracyjnego .               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art. 4 pkt.17, art. 8 pkt. 16 i art. 56 ust.2 ustawy  o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 Nr 218, poz.1592 ze zm.) Rada Gminy uchwala,co następuje :
§ 1Zawiadamia się Skarbnik Gminy Władysławę Lasota o obowiązku złożenia w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r do dnia 31 lipca 1990r.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                          Joanna Blewąska