U C H W A Ł A Nr VI / 35 /2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 26 kwietnia 2007r.


w sprawie : ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Doruchów oraz sołtysom w sołectwach Gminy Doruchów.


Na podstawie art.25 ust. 4 oraz art. 37 b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) Rada Gminy Doruchów, uchwala

co następuje :

§ 1


  Ustala się wysokość diet miesięcznych przysługujących:

  1. radnym Rady Gminy Doruchów :

a) przewodniczącemu Rady Gminy 1.020,-

b) wiceprzewodniczącemu Rady Gminy 430,-

  c) radnemu jednej komisji 260,-

  d) radnemu dwóch komisji 365,-

  e) radnemu przewodniczącemu komisji 290,-

  f) radnemu przewodniczącemu komisji i członka komisji 400,-


  2. sołtysowi w sołectwie Gminy Doruchów z tytułu wykonywania

  zadań określonych w statucie sołectwa 220,-

§ 2


Wypłaty diet dokonuje się w miesiącu za który przysługuje dieta.

§ 3


Wysokość diet będzie waloryzowana każdego roku średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.


§ 5


Traci moc uchwała Nr XIV/59/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diet Radnym Rady Gminy Doruchów oraz uchwała Nr VI/27/2003 z dnia 25 luty 2003 roku

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Doruchów.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 01 maja 2007 roku.


                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                      Joanna Blewąska