U C H W A Ł A Nr VI /36 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późń.zm. )

uchwala się ,co następuje :

               § 1
W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007,
zmienionym Uchwałą nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007  wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust.1 zwiększa się dochody gminy o kwotę - 64.541,- do kwoty - 12.167.020,-


w tym: dotacje na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 255,- do kwoty - 2.292.736,-
2.W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę - 64.541,-  do kwoty - 13.440.028,-w tym: wydatki na zadania zlecone zwiększa się o kwotę - 255,- do kwoty - 2.292.736,-
W załączniku nr 1 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się dochody o kwotę: 64.541,-


Dz. 010 rozdz. 01030 § 2010 255,-

Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 64.286,-

W załączniku nr 2 dokonuje się następujących zmian:


Zwiększa się wydatki o kwotę 64.541,-

z tego:


1. Na zadania zlecone 255,-


Dz.010 rozdz. 01030 § 4170213,-

§ 4110 37,-

§ 4120 5,-


2.Na zadania własne 64.286,-


Dz.854 rozdz.85415 § 3240 64.286,-

                § 2


 1. § 2 ust. 2 pkt.2 Uchwały Rady Gminy nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006

  w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r otrzymuje nowe brzmienie „ wydatki majątkowe w 2007 r w wysokości 3.138.700,- , zgodnie z załącznikiem nr 5 „

 2. § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 r otrzymuje nowe brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.273.008,- zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki

  z W.F.O.Ś i G.W, kredytu bankowego i nadwyżką wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 351.937,-.Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 30.000,- przeznacza się na pożyczkę dla Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania.”

  § 3

W Uchwale Rady Gminy nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy w § 1ust.2 , w załączniku nr 2 wyodrębnia się wydatki na zadania zlecone.

Dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 na kwotę 8.700

§ 4110 „ 1.583,-

§ 4120 „ 213,-

§ 4400 „ 1.111,-

§ 4750 „ 1.450,-

-------------------

razem 13.057,-

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         Joanna Blewąska
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr VI/36/2007 z dnia 26 kwietnia 2007


Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 64.541,- w tym na zadania zlecone o kwotę 255,-


Powyższe środki przeznacza sie na :


 • 64.286,- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

  socjalnym

 • 255,- na wypłatę wynagrodzenia i pochodne za sporządzenie spisów wyborców

  do przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych

Zmiany wyszczególnione w § 2 i 3 dotyczą uzupełnienia do Uchwały nr V/28/2007 z dnia 30 marca 2007 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2007.

W uchwale Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu budżetu na 2007 określone zostały poszczególne wielkości budżetu m. in. kwota Deficytu i wydatków majątkowych i przy każdej ich zmianie należy dokonywać zmian tych wielkości.

                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                   mgr Józef Wilkosz