Uchwała Nr VIII / 39 /2007
Rady Gminy Doruchów
z dnia 05 lipca 2007 roku
w
sprawie:  powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art.163 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz.1070 z póź. zm )

Rada Gminy w Doruchowie uchwala, co następuje :§ 1Powołuje się Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie w składzie:


1. Janina Przygoda - przewodnicząca zespołu

2. Stanisław Przybył - członek

3. Stefan Trzciński - członek
§ 2


Opinię o zgłoszonych kandydatach Przewodnicząca Zespołu przedstawi na sesji Rady Gminy

przed podjęciem uchwały o wyborze ławników.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.§ 4Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
            Przewodnicząca Rady Gminy
                /-/ Joanna Blewąska