U C H W A Ł A Nr VIII / 40 / 2007

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 05 lipca 2007 rokuw sprawie : uchwalenia „ Planu Odnowy Miejscowości Morawin ” na lata 2007-2013.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje :
§ 1Uchwala się do realizacji „ Plan Odnowy Miejscowości Morawin „ na 2007-2013

zawierający cele i kierunki działania , misję oraz wybrany wariant rozwoju wraz z ich monitorowaniem i wdrażaniem, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                        /-/ Joanna Blewąska