UCHWAŁA Nr X / 44 /2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie : gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na

2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591 ze zm.)
oraz art.1,2,4 ze znaczkiem 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ) Rada Gminy uchwala , co następuje:§ 1


Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008”

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku

i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                    
                                           Joanna Blewąska


 Załącznik do uchwały Nr X/ 44 /2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 25 października 2008 r.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

 Problemów Alkoholowych na rok 2008

W p r o w a d z en i e

Problem uzależnienia od alkoholu, mimo podejmowanych wysiłków mających na celu zwiększenie świadomości nt. konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych
oraz dostępności do świadczeń terapeutyczno - rehabilitacyjnych związanych z leczeniem uzależnień od tych substancji- stale utrzymuje tendencję wzrostową. Przemiany
społeczno-gospodarcze i związane z tym nawarstwianie się potrzeb warunkujących godną egzystencję i samorealizację oraz brak środków i zasobów umożliwiających
ich zaspokojenie przyczyniają się do nasilenia frustracji, których skutki najczęściej łagodzone są poprzez nadużywanie środków chemicznych stymulujących dobre
samopoczucie – w tym przez alkohol i narkotyki.

Problem ten jest znaczący zarówno w skali lokalnej , jak również całego kraju. Dlatego obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych został nałożony m. in. na gminę ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zapisem ustawy zawiera podstawowe zadania gminy ,które mają na celu realizowanie
działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do:

 • ograniczenia spożywania napojów alkoholowych,

 • ograniczenia dostępności do alkoholu ,

 • przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu,

 • wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów

 • edukacji w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy domowej i szkolnej .


Planuje się wpływy środków finansowych w kwocie 73.500,- za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację dwóch programów profilaktycznych z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii w 2008 roku. Programy te stanowią integralną część Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych na Obszarze Gminy Doruchów na lata 2006-2013 .


Diagnoza stanu problemów alkoholowych


Informacja powstała w oparciu o materiały pozyskane od :

- Komisariatu Policji w Grabowie /Prosną ,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie,

- Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień „Remedium” w Ostrzeszowie .


Negatywne zjawiska z zakresu naruszania porządku i bezpieczeństwa

Do września br odnotowano 92 interwencje , a w roku 2006 było 88 interwencji w tym:

 • 42 interwencje domowe a w roku 2006 było ich 61,

 • 23 interwencje wywołane przez nietrzeźwe osoby , a w roku 2006 było ich 36.


Funkcjonariusze Policji odnotowali w roku bieżącym :

 • 13 osób nietrzeźwych kierujących pojazdami - w roku 2006 zatrzymano 11,

 • 3 kolizje ,gdzie kierujący byli po spożyciu alkoholu- w roku 2006 kolizji było 9

 • 1 wypadek śmiertelny spowodowany przez nietrzeźwego pieszego – w roku 2006 zaistniało 9 wypadków drogowych,gdzie 3 kierujących było nietrzeźwych ,

 • 1 uszkodzenie mienia spowodowane przez nietrzeźwego – w roku 2006 nie było takiego przypadku

 • 1 przypadek znęcania się nad rodziną przez nietrzeźwego – w roku 2006 były 4 takie przypadki ,

 • 4 przypadki zakłócania ładu i porządku, gdzie sprawcami byli nietrzeźwi w tym jedna osoba nieletnia ,

 • zaistniały 2 kradzieże mienia z udziałem nieletnich, 1 pobicie i 1 zakłócenie ładu i porządku – w roku 2006 udział w tych przestępstwach brało 5 nieletnich.


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zgłoszonych 13 rodzin z problemem alkoholowym , korzystających z pomocy . W 3 rodzinach odnotowano przypadki przemocy domowej .


Do Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień w Ostrzeszowie na terapię zgłosiło się 20 osób . Są to osoby uzależnione i współuzależnione.


Ogólne założenia i program działania.


I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu.

 1. Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w punkcie

informacyjno konsultacyjnym .

Główne zadania Komisji to:

- gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy ofiarom

przemocy domowej i osobom uzależnionym oraz podejmowanie działań interwencyjnych,

- motywowanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia ,

- kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń (zgodnie z art.18 ust.8

ustawy) - kontrola sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

- opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych

 1. Porady terapeutyczne udzielane w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym w Doruchowie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

 1. Porady psychologa -dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym - współpraca z Gminnym

Ośrodkiem Pomocy Społecznej .


 1. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych.

 2. Udzielanie pomocy w organizacji i funkcjonowaniu grup wsparcia dla osób uzależnionych

(AA)

II. Udzielanie rodzinom, u których występują problemy alkoholowe , pomocy

psychologicznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie


 1. Pokrywanie kosztów związanych z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych w Ostrzeszowie osób uzależnionych od alkoholu na leczenie,

koszty badań lekarskich, koszty opłat sądowych ( opinie biegłych sądowych).


 1. Wspomaganie działalności Świetlicy Środowiskowej poprzez :

- umożliwienie dzieciom korzystania z porad psychologa,

- finansowanie zakupu artykułów żywnościowych

- finansowanie zakupu środków higienicznych i czystości, opłacanie abonamentu

internetowego.

3 . Udzielanie pomocy w organizacji i funkcjonowaniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych

(DDA ) .

4. Porady psychologa w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym - pomoc i przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie

III . Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjalterapeutycznych


1. Przeprowadzenie programu „Trzeci elementarz „ dla uczniów kl. V i VI szkół podstawowych.


2. Szkolenie dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z zakresu przeciwdziałania agresji.

3 . Prowadzenie zajęć z uczniami przez psychologa z zakresu profilaktyki alkoholowej.

4. Szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych


5. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu budowania szkolnego programu profilaktyki.

6. Szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych.

7. Opłacanie opiekunów prowadzących zajęcia sportowe w Szkołach Podstawowych

i Gimnazjum ( 3 godz./tyg )


8. Finansowanie zajęć sportowych prowadzonych z młodzieżową drużyną piłkarską ,

oraz zakup butów piłkarskich i strojów sportowych.


9. Prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu „Animator sportu”-

10. Zorganizowanie w okresie letnim kolonii profilaktycznej dla dzieci z rodzin

z problemem alkoholowym .


11. Sfinansowanie jednego wyjazdu (wycieczki) dla dzieci z rodzin objętych pomocą

społeczną , organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dofinansowanie

do wyjazdu integracyjnego osób niepełnosprawnych organizowanego przez Warsztaty Terapii

Zajęciowej.

12. Zakup paczek żywnościowych dla dzieci z okazji świat tj. Wielkanocy i Bożego Narodzenia .

13. Zorganizowanie imprezy mającej odniesienie profilaktyczne oraz festynu plenerowego z okazji

Dnia Dziecka .

13. Zakup materiałów edukacyjnych .

14. Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Morawinie i Wrzosach

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej

rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


1. Uczestnictwo w propagowaniu i realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych

powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Policją i Stowarzyszeniami

abstynenckimi.

3. Czynienie starań do pozyskania osób działających w wolontariacie.


V. W przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zakazu promocji

lub reklamy poinformowane zostaną właściwe organy .

VI. Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu lub narażonych na wystąpienie problemu
uzależnienia od alkoholu ,poprzez dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej


Wspieranie działań mających na celu odbudowanie bądź podtrzymanie przez wykluczone społecznie osoby, uzależnione
od alkoholu lub narażone na wystąpienie problemu uzależnienia od alkoholu umiejętności budowania pozytywnych relacji
interpersonalnych, odpowiedniego podejmowania ról społecznych, umiejętności zaspokajania potrzeb i konstruktywnego
kształtowania własnego życia – poprzez dofinansowanie działalności Centrów Integracji Społecznej w zakresie określonym
w ustawie z dnia 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r.Nr 122,poz.1143 ze zm.)VI. Odpłatność dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- za udział w posiedzeniu Komisji przysługuje wynagrodzenie w kwocie 62,-zł.

Preliminarz kosztów  udział w posiedzeniach ( 7 spotkań x 6 osób)

- 3.740,-opłacenie trenera prowadzącego zajęcia sportowe

z młodzieżową drużyną piłkarską 340 x 11 miesięcy

- 562,- nadzór nad salą ćwiczeń,

- 11.400,- opłacanie opiekunów w szkołach prowadzących zajęcia

sportowe( 3 godz. tyg, 19 zł X 5 osób x 10 m – cy)

- 2.000,- animator sportu (160 godz. treningów sportowych )


§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6.700 ,-

- 200,- zakup materiałów informacyjno edukacyjnych dla szkół

( broszurki, ulotki, plakaty )

- 600,- na działalność Punktu Informacyjno Konsultacyjnego ( zakup rolet okiennych )

- 400,- zakup nagród dla uczestników festynu dla dzieci

- 3.000,- paczki z okazji Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia

- 500,- dofinansowanie dla Świetlicy Środowiskowej

- 2.000,- zakup butów piłkarskich i strojów sportowych

§ 4260 zakup energii - 800,-

§ 4280 badania lekarskie - 800,- badania lekarskie młodzieżowej

drużyny piłkarskiej „ Giganciki „

§ 4300 zakup usług pozostałych - 36.564,-


- 6.864,- dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym-

parady terapeutyczne

- 1.300,- szkolenie dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z zakresu

przeciwdziałania agresji i alkoholizmowi

- 1.500,- szkolenie dla nauczycieli z zakresu budowania szkolnych programów profilaktycznych

- 5 -


- 1.500,- badanie osób uzależnionych ,opłaty sądowe od składanych wniosków

- 14.000,- zorganizowanie kolonii profilaktycznej w okresie letnim

dla dzieci z problemem alkoholowym


- 2.700,- sfinansowanie jednego wyjazdu (wycieczki) organizowanego

przez GOPS w Doruchowie dla dzieci z rodzin objętych

pomocą i WTZ dla osób niepełnosprawnych (500,-)

- 3.400,- program profilaktyczny „Trzeci Elementarz”

- 500,- festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka organizowany przez

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 4.000,- zorganizowanie koncertu –imprezy mającej

odniesienie profilaktyczne

- 200,- zajęcia z uczniami prowadzone przez psychologa oraz

diagnozowanie stanów rodzinnych i osobowych dla potrzeb

GOPS

- 600,- szkolenie dla członków Komisji


§ 4370 telefony stacjonarne 100,-

§ 4410 podróże służbowe krajowe ,również dla członków komisji nie będących pracownikami 400,-

§ 4430 różne opłaty i składki

– ubezpieczenie kolonii , wycieczki 300,-

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internetowej 390,-


§ 4750 akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 800,-

- 800,- aktualizacja programu „Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych „


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem 67.160,-


Zakup wyposażenia do placu zabaw dla dzieci w Morawinie i Wrzosach – kwota ok. 10.000,- środki zabezpiecza się z nadwyżki budżetową za 2007 r.