UCHWAŁA Nr X / 45 / 2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie : zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008.
Na podstawie art..18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 ze .zm. )
w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.Nr 179,poz.1485 z 2005 r. ze zm. ) uchwala się , co następuje:
§ 1Uchwala się „ Gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2008 „ w brzmieniu

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.§ 2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku

i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                Joanna Blewąska
Załącznik do Uchwały Nr X / 45 /2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 25 października 2007r.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Obowiązek przeciwdziałania narkomanii został nałożony na gminę ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii art.10 ust.3 ustawy .


Szczegółowe cele dla tworzenia programów przeciwdziałania narkomanii zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.06.2006r.
w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (Dz.U.Nr 143,poz.1033), wydanym na podstawie art.7 ust.5 ustawy,
o której mowa wyżej. Celem podstawowym jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych.
Ma on być realizowany w następujących obszarach :

- profilaktyka,

- leczenie ,rehabilitacja,ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna,

- ograniczanie podaży,

- współpraca międzynarodowa ,

- badania i monitoring.


Podstawowe zadania gminy będą realizowane poprzez :

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem .

 1. Prowadzenie porad dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz podejmowania działań motywujących do podjęcia leczenia
  – dyżury w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym .

 2. Porady psychologa raz w miesiącu po 3 godz.


 1. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej.


          1. Informowanie o formach pomocy , uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania  narkotyków .

   III.   Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
           w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo
            – wychowawczych i socjalterapeutycznych .


 1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży szkolnej i sporządzenie diagnozy problemów narkomanii i zażywania narkotyków.

 1. Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacji na temat szkodliwości używania narkotyków
  i innych środków psychoaktywnych  skierowanych do młodzieży gimnazjalnej pn. „Sobą być -dobrze żyć” - kl.I


    3.  Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii  dla uczniów Gimnazjum - Kl. III i rodziców


    4.  Zakup materiałów edukacyjnych.


 1. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.


 1. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.


 1. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem
  lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.


      1. Przeszkolenia pracowników socjalnych do podejmowania interwencji społecznej.


Preliminarz kosztów realizacji programu przeciwdziałania narkomanii

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 300,-

- zakup materiałów edukacyjnych


§ 4300 zakup usług pozostałych 6.040,-


- 1.440,- porady psychologa ,dyżury w punkcie konsultacyjnym

- 1.400,- szkolenie pn. „Sobą być – dobrze żyć” dla klas I

Gimnazjum ,nauczycieli i rodziców

- 1.500,- szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

narkomanii dla III klas uczniów Gimnazjum i rodziców

- 1.700 edukacja grup zawodowych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

-----------------------------

Razem 6.340,-