U C H W A Ł A Nr XI / 47 / 2007

R A D Y  G M I N Y  D O R U C H Ó W

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z póź. zm.
/ i art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006r./
Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1.


Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości :


1.od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

-13,35zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych – 3,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,35zł od 1 m2

powierzchni użytkowej,


2. od gruntów:


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60zł od 1 m2

powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
    - 3,50 zł od 1 ha powierzchni,

 

c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13zł od 1 m2 powierzchni


3. od budowli2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy w Doruchowie z dnia 5 grudnia 2006 r.

Nr II /6 / 2006 w sprawie ustalenia stawek podatków od nieruchomości.
§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2008r.                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                         Joanna Blewąska 


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XI/47/2007 Rady Gminy Doruchów

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

     Obowiązek ustalenia w/w podatku przez Radę Gminy wynika z art. 5 ust. 1ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ,

jednak
w granicach określonych ustawą.  Zaproponowane stawki mieszczą sie w granicach określonych stawką maksymalną. Stawki w 2008r wzrosły w stasunku

do 2007r o 2 %, - 3% i kierowano się interesami
gminy jak również możliwościami finansowymi podatników.

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                    Joanna Blewąska