U C H W A Ł A NR XI / 48 / 2007

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 29 listopada 2007 r.w sprawie : zwolnienia od podatku od nieruchomości.


                 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./
i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.Nr 121, poz .844 z 2006 r./ Rada Gminy uchwala co następuje :§ 1.


Zwalnia się od podatku od nieruchomości w 2008 roku grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi polne.§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 roku.

            
                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                     Joanna Blewąska