UCHWAŁA Nr XI / 51/ 2007

RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 29 listopada 2007rw sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm./oraz art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64,poz.593 ze zm. / Rada Gminy u ch w a l a , co następuje:


§ 1


Uchwała określa zasady zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze obejmujące:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację,

  • podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.


§ 2


Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunke zatrudnioną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doruchowie, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy.


§ 3Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz.593 z póź. zm./,

- osobie w rodzinie, w której dochody na osobę nie przekracza, kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz.593 z póź. zm./.


§ 4


1.Osobom nie spełniającym kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy może być przyznana pomoc pod warunkiem zwrotu w części lub całości wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w/g tabeli:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej wyrażony w %

Wysokość odpłatność liczona od kosztów usługi w

procentach

Osoby samotnej

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% - 150%

10%

15%

20%

151% - 200%

15%

20%

25%

201% - 300%

20%

25%

35%

301% - 400%

35%

40%

80%

401% - 500%

55%

60%

100%

powyżej - 501%

100%

100%

100%


2.Odpłatność za jedną godzinę ustala się w wysokości 9,42 zł /płaca plus pochodne/, od której naliczać się będzie odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze.

3.Opłaty za usługi opiekuńcze wpłacane są na konto wskazane przez GOPS w terminie do dnia 15-ego następnego miesiąca po miesiącu wykonania usługi.

§ 5


Stawka odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych ulega zmianie corocznie o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej ogłoszony w ustawie budżetowej na dany rok.


§ 6


1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub z urzędu może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności, zwłaszcza ze względu na:

- konieczność ponoszenia odpłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

- sytuację, gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych,

- znaczne, udokumentowane wydatki na leki i koszty leczenia wynikające z pogorszenia stanu zdrowia,

- zdarzenie losowe.

2.Okres na jaki osoba lub rodzina zwolniona jest z ponoszenia opłat określa w decyzji Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.§ 8

Traci moc uchwała Nr XX/83/2004 Rady Gminy w Doruchowie z dnia

06 września 2004r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 9


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r.

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                     Joanna Blewąska

 

                                                            UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI / 51/2007

Rady Gminy Doruchów

z dnia 29 listopada 2007r.


w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania


Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zm./, zobowiązuje Radę Gminy do podjęcia uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania.

W związku z potrzebą wprowadzenia nowych warunków i zasad odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze konieczna jest nowelizacja uchwały w tym zakresie.