U C H W A Ł A Nr XII/ 54 /2007

RADY GMINY w DORUCHOWIE

z dnia 20 grudnia 2007.


w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001r. z późń. zm. ) oraz art.165,166,166a,173,182,184,188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U.Nr 249,poz.2104 ze zm) Rada Gminy uchwala co następuje :


§ 1.


1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 11.392.000,- zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.385.500,-

- dochody majątkowe w kwocie 6.500,-

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały


3. Dochody , o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:


    • dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

adm. rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w z wysokości 2.135.203,- zł

zgodnie załącznikiem nr 3;


4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej wynosi 9.000,- Dz. 750 rozdz. 75011.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008

w wysokości 12.133.071,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.


2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki bieżące w wysokości 10.634.571,- zł,

w tym na:


    1. wydatki osobowe i pochodne od

wynagrodzeń 4.896.100,- zł


    1. dotacje 462.500,- zł


w tym:

- podmiotowe dla instytucji kultury - 462.500,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 4


c) wydatki na obsługę długu 79.942,- zł


2) wydatki majątkowe w 2008 r w wysokości 1.498.500,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 5


3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 2.135.203,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 :


§ 3.


1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 73.500,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości 67.160,- zł.


2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.340,- zł§ 4.1.Deficyt budżetu gminy w kwocie 741.071,- zostanie sfinansowany

przychodami tytułu pożyczki z W.F.O.Ś i GW, zwrotu udzielonej

pożyczki w 2007 r i kredytu bankowego.


2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.


§ 5.


Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000,- zł

na realizację zadań własnych wynikających

z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.


§ 6.


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:


1) przychody 42.100,-

2) wydatki 42.100,-


zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w kwocie 1.560.000,- zł

z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego

deficytu budżetu 500.000,- zł


  1. finansowanie planowanego deficytu budżetu 711.071,- zł


  1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek

i kredytów w wysokości 348.929,-.§ 8.


Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.§ 9.


Upoważnia się Wójta Gminy do:


1) zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

do wysokości 500.000,-


2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach

w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach

działu w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

oraz inwestycji – pomiędzy zadaniami inwestycyjnym

w ramach działu.


3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach

bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.Ustala się kwotę 100.000,- zł , do której Wójt Gminy może samodzielnie

zaciągać zobowiązania.

§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 1 stycznia 2008 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                        Joanna Blewąska