UCHWAŁA Nr XII/56/2007

Rada Gminy Doruchów

z dnia 20.12.2007 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Gminy Doruchów uchwala, co następuje:


§ 1.


Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów.


§ 2


1. Gmina Doruchów gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale

mieszkalne osobom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy Doruchów

przez okres minimum trzech lat przed złożeniem wniosku.

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu

z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności

lokalnej.


§ 3


1. Gmina Doruchów zawiera umowy najmu lokali na czas nieoznaczony, a umowy najmu

lokali zamiennych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Gmina Doruchów nie zawiera umów najmu lokali z osobami, które były właścicielami

lokali i przeniosły ich własność na inne osoby.


§ 4

1. Najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)  zamieszkują w lokalu, w którym na osobę zameldowaną na pobyt stały, przypada mniej

niż 5m2 powierzchni łącznej pokoi,

2) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza:

- 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

- 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

 2. Definicje dochodu oraz gospodarstwa domowego zawarte są w ustawie o dodatkach

mieszkaniowych.

3. Przez najniższą emeryturę rozumie się kwotę najniższej emerytury określoną

w Komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku

Urzędowym RP “Monitor Polski”.


§ 5


1. Pierwszeństwo ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony,

przysługuje osobom które:

a) zostały pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeń losowych; np.: pożaru, katastrofy

budowlanej,

b) uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

lub orzeczenia sądowego, c) mieszkają w lokalu, który z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do zamieszkania,

lub w budynku przeznaczonym do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem przez organ

nadzoru budowlanego zagrożenia dla życia lub zdrowia.

§ 6


1. Rozpatrywanie wniosków przez Wójta Gminy Doruchów następuje z chwilą uzyskania

wolnego lokalu mieszkalnego.

2. W celu zapewnienia kontroli społecznej kandydata do zawarcia umowy najmu ustala

z uwzględnieniem zasad przyjętych w niniejszej uchwale Komisja Mieszkaniowa powołana

przez Wójta Gminy Doruchów.

3. Komisja mieszkaniowa będzie miała charakter doraźny . W skład komisji będzie

powoływany sołtys w zależności od miejsca położenia wolnego lokalu.

4. Propozycja Komisji Mieszkaniowej nie jest wiążąca dla Wójta Gminy.


§ 7


1. Osoba, która otrzymała propozycję zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobu

mieszkaniowego gminy, może jeden raz odmówić jego przyjęcia. Druga odmowa

powoduje utratę możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego.

2. Nie zamieszkanie w przydzielonym mieszkaniu w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia

umowy najmu skutkuje rozwiązaniem tej umowy z dniem upływu tego terminu.

Sytuacja ta powoduje utratę możliwości uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobu

gminnego.


§ 8


1. Osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych zasobu gminnego, gdzie powierzchnia

przekracza 10 m2 na osobę, nie opłacające ciążących na nich opłat z tytułu czynszu,

mogą zostać przekwaterowane do lokalu o mniejszej powierzchni, jednakże nie mniejszej

niż 5 m2 przypadającej na osobę.


§ 9


1. Najemca może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny tylko

za pisemną zgodą wynajmującego.

2. Zamiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy lokali mieszkalnych wchodzących w skład

mieszkaniowego zasobu gminy Doruchów

3. Nie zezwala się na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, gdy w jej wyniku na jedną

osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej.


§ 10

 

 1. Pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, małżonek nie będący

współnajemcą, osoba, która pozostawała we wspólnym pożyciu z najemcą, którzy pozostali

w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu

na czas nieoznaczony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy najemca zamieszka na terenie gminy

Doruchów w lokalu (domu) stanowiącym jego własność, bądź uzyskanym na podstawie

umowy najmu lub spółdzielczego prawa do lokalu, a jego powierzchnia pokoi przypadająca

na członka gospodarstwa domowego najemcy jest większa niż 5 m2 w gospodarstwie

wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Wstępni, zstępni, rodzeństwo, zięć oraz synowa najemcy, którzy na podstawie przepisów

kodeksu cywilnego nie są uprawnieni do wstąpienia w stosunek najmu lokalu po śmierci

najemcy mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, jeżeli

zamieszkiwały wspólnie z najemcą do chwili jego śmierci.

 

§ 11

 

1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w którego najem

nie wstąpiły po śmierci najemcy lub z którymi nie została zawarta umowa najmu lokalu

w trybie § 10 pkt 1 i 2 zobowiązane są bez wezwania opróżnić, opuścić i wydać lokal

wynajmującemu w terminie 30 dni od dnia zdarzenia.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1 wynajmujący wytoczy

powództwo o opróżnienie lokalu.

3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu

co miesiąc uiszczać odszkodowanie.

4. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 odpowiada wysokości czynszu, jaki

wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.


§ 12


1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem

osobom, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony

lub osobom, których gospodarstwo domowe tworzy co najmniej 7 członków.

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni

użytkowej powyżej 80 m2 następuje ze 100 % zwyżką czynszu.


§ 13


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.§ 14


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                               /-/ Joanna Blewąska