UCHWAŁA Nr XII/59/2007

Rady Gminy w Doruchowie

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów.Na podstawie art.18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, Nr. poz.1591 ze zm.) , art. 30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
-Karta Nauczyciela ( t.j.Dz.U.z 2006r. Nr 97,poz. 674 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm. ) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na rok 2008 .Rozdział I.

Postanowienia wstępne

1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Doruchów, zwany dalej „Regulaminem „ określa :

1) wysokość stawek dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ,

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli,

4) wysokość dodatku mieszkaniowego oraz główne zasady jego przyznawania i wypłacania2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) szkole – rozumie się przez to szkołę, przedszkole,gimnazjum prowadzone przez Gminę Doruchów,

2) pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3) nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez pracodawcę ,

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) rok szkolny - należy przez to rozumieć okres od 01 września do 31 sierpnia roku następnego

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć przepis art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

Rozdział II

Dodatek motywacyjny

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,

a w szczególności :

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach,zawodach , olimpiadach itp.

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2) jakość świadczonej pracy , w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,

dodatkowym zadaniem lub zajęciem , a w szczególności :

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) przestrzeganie dyscypliny pracy,

g) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,

h) racjonalna polityka personalna,

3) posiadanie dobrej oceny pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty

Nauczyciela , a w szczególności:

a) udział w organizacji imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2 . Dodatek motywacyjny nie może być niższy niż 3 % wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego

nauczycieli i nie może przekraczać dla :

- nauczycieli 20%

- dyrektora 30%

ich wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy

niż 6 miesięcy.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznawania uwzględniając spełnienie warunków regulaminowych ustala dla:

- nauczyciela - Dyrektor

- dyrektora - Wójt Gminy.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6. Dodatek motywacyjny nie wypłaca się w okresie :

a) przebywania na urlopie bezpłatnym , urlopie dla poratowania zdrowia i urlopie macierzyńskim,

b) podczas innych nieobecności za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ( np. opieka nad dzieckiem , stan nieczynny ) ,

c) w razie otrzymania upomnienia lub nagany .

7. Wysokość środków finansowych na dodatek motywacyjny w skali roku określa uchwała budżetowa, nie mniej niż 4 % kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.Rozdział III

Dodatek funkcyjny

1. Nauczycielowi,któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli wymienionych w ust.1 określa tabela dodatków funkcyjnych stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły,jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szkoły.

4. Dyrektorowi dodatek funkcyjny przyznaje Wójt Gminy, a wicedyrektorowi i dla stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

5. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu.

6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniającej do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia .

7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upływa okres. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla podratowania zdrowia, w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca- od tego dnia.

9. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje osobie zastępującej od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry , w terminie wypłaty wynagrodzenia.

11. Przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków, przysługuje tylko jeden z nich – najwyższy . Nie dotyczy wypłacania dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy.Rozdział IV

Dodatek za warunki pracy1. Za prowadzenie :

1) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, przysługuje dodatek w wysokości : 20% wynagrodzenia zasadniczego

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, ( w domu)

przysługuje dodatek w wysokości : 10% wynagrodzenia zasadniczego

3) nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w szkole

przysługuje dodatek w wysokości : 7% wynagrodzenia zasadniczego

4) zajęć w klasach łączonych tj.:

- dla oddziału do 15 uczniów włącznie - 8% wynagrodzenia zasadniczego

- dla oddziału powyżej 15 uczniów - 12% wynagrodzenia zasadniczego2. Dodatek za prowadzenie zajęć określonych w ust.1 przysługuje w takiej części , w jakiej godziny pracy w trudnych i uciążliwych warunkach pozostają do obowiązkowego wymiaru godzin.

3. Dodatek, o którym mowa w ust.1 pkt 4 wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć prowadzonych w tych warunkach.

4. Dodatek za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

5. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się z dołu.

 

Rozdział V

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych i w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o których mowa w ust.1 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się , a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, pomniejsza się o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu , nie może być jednak większa niż liczba godzin przypadających w planie organizacyjnym.

5 . Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.Rozdział VI

Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

1 ) Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze określa art.49 ust.1 pkt 1 ustawy -Karta Nauczyciela i wynosi 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

2) Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród :

a/ 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego

b/ 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół

3) Nagroda może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.

4) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

Przyznanie nagrody dyrektorowi uzależnione jest w szczególności od :

a/ osiągania znaczących wyników nauczania, wychowania lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi liczbą uczniów w finałach olimpiad, konkursów i zawodów ,

b/ stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podejmowanie innych działań,

c/ uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy szkoły,

d/ właściwe realizowanie budżetu szkoły,

e/ prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej ,

f/ angażowanie się we współpracę z instytucjami i organizacjami skłonnymi do pomocy szkole i jej uczniom .

Przyznanie nagrody nauczycielowi uzależnione jest w szczególności od :

a/ posiadania wyróżniającej oceny pracy ,

b/ legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

c/ stopnia realizacji innych zadań statutowych szkoły określonych w art.42.ust.2 pkt 2 KN

5) Nagrody nauczycielom przyznają :

a/ ze środków, o których mowa w ust.2 lit. b – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

b/ ze środków ,o których mowa w ust.2 lit. a – organ prowadzący dla dyrektora szkoły , dla nauczycieli organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6) Nagrodę wypłaca się z okazji Dnia Edukacji Narodowej . W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

7) Nagroda może być przyznawana przez pracodawcę z własnej inicjatywy lub na niewiążący wniosek szkoły (rada  pedagogiczna, rada rodziców) .

8) Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagają uzasadnienia.

9) Wnioski o przyznanie nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli i dyrektorów należy składać w Zespole Oświatowo Administracyjnym do dnia 10 września każdego roku.

10) Wzór wniosków określa załącznik Nr 2 i 3 do Regulaminu.

2. Dodatek mieszkaniowy

1) Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska,zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, w szkołach położonych na terenie wiejskim oraz w miastach liczących do 5 tyś. mieszkańców przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2) Dodatek, o którym mowa w ust.1 uzależniony jest od liczby członków rodziny i wypłacany co miesiąc w wysokości:

a/ 2% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów , zwanego dalej „ najniższym wynagrodzeniem” - dla 1 osoby,

b/ 4% najniższego wynagrodzenia - dla 2 osób,

c/ 6% najniższego wynagrodzenia - dla 3 osób,

d/ 8% najniższego wynagrodzenia - dla 4 i więcej osób.

3) Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących :

a/ małżonka,

b/ rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

c/ pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej ,nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

d / pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

e/ dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4) Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2

Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5) Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6) Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7) Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy , a także w okresach:

a/ nie świadczenia pracy , za które przysługuje wynagrodzenie,

b/ pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

c/ odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego , okresowej służby wojskowej;

w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

d/ korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

8) Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela , lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem ust.2 i 3 .

9) Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób,że kwotę do 0,49zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnych złotych.

10) Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu , w terminie wypłaty wynagrodzenia.


                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
            
                                                                                                  /-/ Joanna BlewąskaZałącznik Nr 1

Do Regulaminu wynagradzania i przyznawania

dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów
Tabela dodatków funkcyjnych

---------------------------------------------------------------

Lp. Stanowisko lub funkcja Miesięczna wysokość

dodatku funkcyjnego

od - do % wynagrodzenia

zasadniczego

------------------------------------------------------

1. Dyrektor przedszkola 10 – 25%

liczącego do 5 oddziałów

2. Dyrektor szkoły :

- liczącej do 8 oddziałów 10 – 25%

- liczącej powyżej 8 oddziałów 20 – 40%3. Wicedyrektor szkoły 10-- 25%4. Wychowawca klasy,oddziału 4% wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela kontraktowego wg.

pierwszej kategorii zaszeregowania

5. Opiekun stażu 1%6. Doradca metodyczny 10—20%

------------------------------------------------------------------------------------

1. Do liczby oddziałów wlicza się oddział „O”.

2. Kwoty dodatków funkcyjnych zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty 0,49zł

pomija się , a kwoty co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnych złotych.

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania i przyznawania

dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów
WNIOSEK

o przyznanie nagrody Gminy za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawczeZgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Wójta Gminy Doruchów

Pani/Panu ........................................................... data urodzenia .....................................................

wykształcenie ..................................................................................................................................

staż pracy pedagogicznej ................................................................................................................

stopień awansu zawodowego ..........................................................................................................

rozpoczęcie pracy na terenie Gminy Doruchów ( data) ..................................................................

zatrudnionej/mu ...............................................................................................................................

(nazwa szkoły/przedszkola,w której nauczyciel jest zatrudniony)

........................................................................................................................................................ (stanowisko, pełniona funkcja)

........................................................................................................................................................ ( ostatnia ocena pracy nauczyciela – data i stopień)

Dotychczas otrzymane nagrody : .................................................................................................. ( wpisać nazwę nagrody i rok jej otrzymania)

......................................................................................................................................................... Uzasadnienie wniosku ........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.............................................

podpis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinia rady pedagogicznej ( jeżeli z wnioskiem występuje dyrektor szkoły)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................

data i podpis
 

Załącznik NR 3

do Regulaminu wynagradzania i przyznawania

dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę Doruchów

WNIOSEK

o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawczeZgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Dyrektora Szkoły

Panu/Pani ...............................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku ...........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Opinia rady pedagogicznej ( jeżeli to nie ona występuje z wnioskiem )

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Organ sporządzający wniosek ......................................................................................................................................................................

data i podpis


 § 2Uchyla się dotychczasowy Regulamin wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Doruchów , Uchwała Rady Gminy Doruchów Nr III/ 16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku .§ 3Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.               

  

§ 4Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .
Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                      /-/ Joanna Blewąska
 

                                                                     
                                                   

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY GMINY DORUCHÓW

Nr XII/59/2007 z dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie : ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych

dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych

przez Gminę Doruchów

Zgodnie z art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r.,Nr 97,

poz.674 ze zmianami ),organ prowadzący określa corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu:

  1. wysokość stawek dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego oraz za warunki pracy:

  2. szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;

  3. wysokość i warunki wypłacania nagród .

Treść regulaminu jest wynikiem ustaleń podjętych wspólnie ze związkami zawodowymi.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązku zawartego w ww. ustawie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


                                                                                            

                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                      /-/ Joanna Blewąska