Uchwała Nr XII/61/2007
                                                                                 Rady Gminy w Doruchowie
                                                                                 z dnia 20 grudnia 2007 rokuw sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Doruchów na lata 2007 – 2015.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje :§ 1.


Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Doruchów na lata 2007 – 2015 w brzmieniu określonym do niniejszej uchwały.§ 2.

Stwierdza się, że zapisy strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia.§ 3.


Traci moc uchwała Rady Gminy Doruchów nr XXIX/154/2001 z dnia

29-10-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Doruchów na

lata 2001-2010.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Joanna Blewąska