U C H W A Ł A Nr XII/62/ 2007
RADY GMINY DORUCHÓW
z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie: aktualizacji programu gospodarczego np. „ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004 – 2013 „Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala , co następuje :§ 1.


Uchwala się do realizacji program gospodarczy pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004 – 2013”, zawierający cele i kierunki działania,
programy operacyjne, wieloletni plan inwestycyjny oraz kryteria oceny przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z ich monitorowaniem i wdrażaniem będący
załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.


Traci ważność uchwała Rady Gminy Doruchów nr XXI/89/2004 z dnia 15-10-2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarczego
pn. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów” na lata 2004-2014.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                           /-/ Joanna Blewąska

               


UZASADNENIE

do uchwały Nr XII/62/ 2007 RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie: aktualizacji programu gospodarczego np. „ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów na lata 2004 – 2013 „


Obowiązek opracowania Planu Rozwoju Gospodarczego wynika z zapisów Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych.


Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są spójne z Strategią Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Doruchów na lata 2007-2015 i uwzględniają
założenie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Priorytetowe inwestycje gminy przeznaczone do realizacji na najbliższe lata zostały zaproponowane przez członków Zespołu Zadaniowego powołanego
przez Wójta Gminy Doruchów. Inwestycje te zostały rozpisane w tabeli Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest integralna częścią Planu Rozwoju Lokalnego.


Aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Doruchów wykonano na podstawie wcześniej opracowanego Planu Rozwoju Lokalnego z 2004 roku
i jego późniejszych zmian dla potrzeb nowych wymogów programu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Dokonano oceny inwestycji zawartych
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pod katem możliwości ich sfinansowania przy udziale zewnętrznych środków finansowych.


Plan Rozwoju Lokalnego to dokument o charakterze strategicznym stanowiący integralną część Strategii Rozwoju Społeczno0Gospodarczego Gminy Doruchów.                                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                                           /-/ Joanna Blewąska