U C H W A Ł A Nr XVIII/89/2008

R A D Y G M I N Y D O R U C H Ó W

z dnia 25 września 2008 roku


w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/56/2007 Rady Gminy Doruchów z dnia 20-12-2007 r. dotyczącej ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Doruchów.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z poź. zm.)
oraz art.21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z póź. zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje :

 


§  1. Do § 6 cytowanej w/w uchwały dodaje się pkt.5 w brzmieniu :


  1. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria zawarte w § 4 Komisja Mieszkaniowa
    może wskazać inne osoby, z którymi może zostać zawarta umowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Doruchów.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                      /-/ Joanna Blewąska