ZADANIA DLA STANOWISKA DS.

     EWIDENCJI  LUDNOŚCI,

   DOWODÓW  OSOBISTYCH

I  OBRONY  CYWILNEJ

 

 

-       współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości
w indywidualnych sprawach w celu eliminacji zjawisk patologii społecznej,

 

-       aktualizacja rejestru wyborców umożliwiająca jego wykorzystanie do spisu wyborców, celem przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP oraz do Sejmu, Senatu, władz lokalnych i na potrzeby referendum,

 

-       współdziałanie z organami wojskowymi i administracją rządową w niektórych sprawach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,

 

-       przygotowanie list przedpoborowych i poborowych,

 

-       wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 

-       prowadzenie ewidencji ludności, która polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach,

a.     przekazywanie zbiorczych informacji ewidencyjnych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, Centralnego Biura Danych, Wojewódzkiego Biura Danych i innych upoważnionych organów państwowych,

b.     udzielanie informacji adresowych dla sądów, organów państwowych, organom ścigania oraz osobom fizycznym ,

c.     wydawanie decyzji w sprawach o wymeldowanie na wniosek lub z urzędu,

d. wydawanie dla mieszkańców pobierających zagraniczne emerytury i  renty  zaświadczeń
o pozostawaniu przy życiu oraz zaświadczeń o stanie rodzinnym,

e. wydawanie innych różnych zaświadczeń, potwierdzeń dotyczących danych adresowych itp.

f. koordynowanie zadań obrony cywilnej,

 

 

 

USTAWA  NORMUJĄCA  SPRAWY  EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH TO;

 

USTAWA  Z  DNIA  10 kwietnia 1974r(Dz. U.   z  2001r. Nr 87 poz. 960  i  Nr 110 poz. 1189oraz  z 2002 r. Nr 74. poz. 676  i  Nr  78 poz.  76)oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. Nr.78 poz. 716)

 

 

              

I. Z A M E L D O W A N I E

 

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązania zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia przybycia.

W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

 

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Osoba pełnoletnia dowód osobisty.
 2. Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
 3. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej).
 4. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Osoby przybywające spoza terenu naszej gminy muszą przedstawić zaświadczenie o wymeldowaniu się z ostatniego miejsca pobytu.
 6. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” Pu-E1 (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka/i ). Formularz pobiera się w biurze ewidencji ludności.
 7. Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.

 

 OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odwrotnie po złożeniu wymaganych dokumentów.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.

 

 UWAGI:

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego”:

-       potwierdzenie uprawnień do zamieszkania dokonane przez zarządcę w przypadku mieszkań komunalnych, spółdzielczych na prawach lokatorskich bądź zakładowych, natomiast w przypadku mieszkań własnościowych potwierdzenia dokonuje właściciel (wszyscy współwłaściciele) w obecności urzędnika przyjmującego zgłoszenie okazując akt notarialny lub  aktualny wypis z ksiąg wieczystych,

-       jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkownika budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wydane przez organ nadzoru budowlanego,

-       potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę  (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu.     
Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

 

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH NA PONAD DWA MIESIĄCE

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Osoba pełnoletnia dowód osobisty.
 2. Osoba niepełnoletnia nie posiadające dokumentu tożsamości przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
 3. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
 4. Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego ponad dwa miesiące” Pu-E3 (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka. Druki do odbioru w biurze meldunkowym Urzędu Gminy.

 

OPŁATY;

      Za czynności rejestracji nie pobiera się.

 

      TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

      Odwrotnie  po przedłożeniu dokumentów.

 

      JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

     Biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.

 

      UWAGI:

      Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu    czasowego ponad dwa miesiące”

-       potwierdzenie uprawnień do zamieszkania dokonane przez zarządcę w  przypadku mieszkań komunalnych, spółdzielczych na prawach lokatorskich bądź zakładowych, natomiast w przypadku mieszkań własnościowych potwierdzenia dokonuje właściciel (wszyscy współwłaściciele) okazując akt notarialny lub aktualny wypis z ksiąg wieczystych          ,

-       w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny,

 

  

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI  POLSKICH DO DWÓCH MIESIĘCY

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba dokonująca zgłoszenia pobytu przedkłada do wglądu dowód osobisty.

 

OPŁATY:

Za czynności rejestracji nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Odwrotnie po przedłożeniu dokumentów

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy

 

UWAGI:

Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela mieszkania, którzy obowiązani są okazać dokument tożsamości

 

Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7, na okres nie przekraczający 2 miesięcy.

 

Osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach turystyczno -   wypoczynkowych  i przebywa w posesjach prywatnych np. u rodzinyzwolniona jest z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w tej miejscowości nie przekracza 30 dni.

 

Cudzoziemiec przebywający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy.

Cudzoziemiec przebywający poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką lub wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy RP.

Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu, albo zezwolenie na osiedlenie się wydane stosownie do przepisów o cudzoziemcach.

 

II. W Y M E L D O W A N I E

 
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

 

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego, albo osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić.

 

Osoba która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia powrotu.

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

 

WYMAGANE DOKUMENTY;

 1. Dowód osobisty.
 2. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej).
 3. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” Pu-E2 (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka). Formularz do pobrania w biurze ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY;

Odwrotnie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

      JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA;

  Biuro ewidencji ludności  w Urzędzie Gminy.

 

 UWAGI:

 

Wymeldowania dokonuje osoba osobiście.

Wymeldowania z pobytu stałego osoby zmarłej dokonuje z urzędu właściwy organ gminy na podstawie odpisu skróconego aktu zgonu.

 

 

  WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD DWÓCH MIESIĘCY

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY;

 1. Dowód osobisty.
 2. Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowe).
 3. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące” Pu-E4 (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się również dla dziecka).

 

   OPŁATY;

   Nie pobiera się.

 

   TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY;

    Odręcznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

 

    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA;

    Biuro ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.

 

    UWAGI:

    Wymeldowania dokonuje osoba osobiście.

 

 

    WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO DO DWÓCH MIESIĘCY

 

   Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

 

III. WYDAWANIE  DOWODÓW OSOBISTYCH

 

 

Podstawa prawna :  z dniem 01 stycznia 2001r. obowiązują nowe przepisy w zakresie wydawania dowodów osobistych:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr.113, z 1998r. Nr 113, poz 716, z 1999r    poz. 1227 oraz  z 2001r Nr 43, poz. 476)

 

 1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 

-       od ukończenia 18 roku życia,

-       od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką znajduje się, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką,

-       osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia,
- na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.
 

 1. Dotychczasowe książeczkowe dowody osobiste zachowują ważność do   dnia 31 grudnia 2007 roku. Jeżeli jednak osoba dokonuje zmian osobistych, dowód ten podlega wymianie na dokument nowego już wzoru.WYMAGANE DOKUMENTY;

 

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – dostępny w biurze ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. Bankowy dowód wpłaty.
 3. 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, ukazujące głowę w pozycji lewego pół profilu z widocznym lewym uchem.
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.

 

OPŁATY;

 

Opłata wynosi 30.00 zł.                                                                      
Zainteresowany zgłasza się do Urzędu z  bankowym dowodem wpłaty, który należy uiścić (najlepiej w Banku SBL w Doruchowie) Nr konta – 68 1090 1173 0000 0000 1700  5755 BZ WBK S.A. I Oddział w Ostrzeszowie.

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

-       ubiegających się o wydanie dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,

-       zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu, kodu pocztowego

-       które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,

-       przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

 

TERMIN  OCZEKIWANIA  NA  DOWÓD  OSOBISTY DO30 DNI.

 

JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA

 

Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy.

 

UWAGI;

 

Wniosek składa się osobiście!

Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Małoletni podpisuje wniosek, jak też jego przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny.

 

 

                   

 

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

-       zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,

-       uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,

-       upływu terminu ważności dowodu osobistego,

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

W przypadku znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został wydany nowy dokument.

W przypadku znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty, lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:

-       utraty obywatelstwa polskiego,

-       zgonu posiadacza dowodu osobistego: obowiązek zwrotu dowodu ciąży w tym przypadku na osobach  zgłaszających zgon.