Doruchów, dnia 23.11.2010 r.

RR 7624/3/2010

Zawiadomienie 

       o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                  

                               

 

 

            Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) na wniosek  PC SELEKT  s.c., Guźniczak Marcin, Kaliciak Agata, oś. Zalesie 2c/4, 63-507 Kobyla Góra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanegp przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych typu Enercon E-40 o mocy 500 kW o wysokości zawieszenia wirnika do 70 m. i szerokości łopat do 40 m.  wytwarzających energię elektryczną łącznie o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 144 w miejscowości Godziętowy, powiat ostrzeszowski.

            Informuję Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym etapie sprawy, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Doruchowie,  ul. Kępińska 13, pokój nr  9, w godzinach 7. 30 – 15 .30 .

Stronie postępowania przysługuje prawo  zgłaszania wniosków i zarzutów w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie do 14 dni od dnia odbioru niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Doruchów. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Doruchów

                                                                                                                        mgr Józef Wilkosz

 

Otrzymują strony postępowania wg rozdzielnika (właściciele działek przyległych do działki, na której ma powstać przedsięwzięcie)                                                                                                                                                                  

Zamieszczono na stronach BIP Urzędu Gminy Doruchów